ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:37
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިތުރުވާ އާ ކޭސްތަކާއި މަރުގެ ކޭސްތައް ރެކޯޑް ކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގައި މައްސަލަތަކެއް ޗައިނާގައި އުޅޭ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެމަރޖެންސީޒް ޑައިރެކްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިތުރުވާ އާ ކޭސްތަކާއި މަރުގެ ކޭސްތައް ރެކޯޑް ކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގައި މައްސަލަތަކެއް ޗައިނާގައި އުޅޭ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެމަރޖެންސީޒް ޑައިރެކްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި
ރޮއިޓާރސް
ކޮވިޑް19
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ފޯރުކޮށްދެނީ ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތު ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
 
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވަނީ، ޗައިނާގެ ޙަޤީޤީ މަސްރަޙު އެ ޤައުމުން ތަސްވީރުކޮށްދެމުން ނުދާ ކަމަށް ބުނެފައި
 
ބަލިޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓް ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދުތަކާއި، މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދުތައް ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާއިން އާންމު ކުރާ ޢަދަދުތަކަކީ، ޙަޤީޤަތަށް ވުރެ ދަށް ޢަދަދުތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައިވޭ

މުޅި ދުނިޔެ އިނދަޖައްސާލި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19) ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން ފެށި ޤައުމަކީ ދުނިޔޭގެ 2 ވަނަ އިޤްތިޞާދުގެ މަޤާމުގައި އޮތް ޗައިނާ ކަމީ ދެބަސް ވެވެން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް ނޫނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމެން ދަނިކޮށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗް)ގެ ސަމާލުކަމަށް ޗައިނާއިން އެކަން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، ޗައިނާގައި އެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާތާ އޭރުވެސް ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވާ ކަމަށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދިޔައީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ. މުޅި ދުނިޔެއަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރިގެން ދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަސްލަކީވެސް ޗައިނާއިން ސައްޙައް މަޢުލުމާތު ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވުން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާޤުވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި މުޅި ދުނިޔެ ފުރަބަންދުކޮށް، ހުރިހާ ހަރަކާތެއްހެން މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައިތާ 3 އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު، އެ ބަލިމަޑުކަމުގެ އޮއެވަރުން އަދިވެސް ސަލާމަތް ނުވެވިގެން އުޅޭ ޤައުމަކީ ހަމަ ޗައިނާއެވެ. ޒީރޯ ކޮވިޑްގެ ނަމުގައި ހަރުކަށި ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒުކޮށްގެންވެސް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ނަފުރަތު، ސަރުކާރަށް އަމާޒުވުން ފިޔަވާ، ވީ އެހެން ކަމެއް ނެތޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު ނިންމާ، 2023 ވަނަ އަހަރަށް ފެށިގެން އައި އިރުވެސް ޗައިނާ އޮތީ ހަމަ އެފަދަ ހާލެއްގައެވެ. ބަލީގެ ކޭސް ނަމްބަރު ހައްތަހާ ވަނީ އިތުރެވެ. ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ކުރާ ބާރު، ހައްދަތަހާ ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

Advertisement

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ޗައިނާއިން އާންމު ކުރާ ތަފާސް ހިސާބުތަކާ މެދު، ޑަބްލިއުއެއެޗްއޯއިންވެސް ސުވާލު އުފައްދައެވެ. ޖެނުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވަނީ، ޗައިނާގެ ޙަޤީޤީ މަސްރަޙު އެ ޤައުމުން ތަސްވީރުކޮށްދެމުން ނުދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ބަލިޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓް ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދުތަކާއި، މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދުތައް ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާއިން އާންމު ކުރާ ޢަދަދުތަކަކީ، ޙަޤީޤަތަށް ވުރެ ދަށް ޢަދަދުތަކެއް ކަމަށް ޑަބްލިއުއެއެޗްއޯގެ އިސް އޮފިޝަލު ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިތުރުވާ އާ ކޭސްތަކާއި މަރުގެ ކޭސްތައް ރެކޯޑް ކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގައި މައްސަލަތަކެއް ހަމަ ޤައިމުވެސް އެބަ އުޅޭ ޗައިނާގަ. އަހަރަމެން ޤަބޫލު ކުރަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ޖެހުމުގައި، ގެންގުޅޭ މާނަކުރުމުގެ ދާއިރާ މާ ހަނީ ކަމަށް. ކޮވިޑް-19ގެ މަރެއް ކަމަށް ޗައިނާއިން މި ބަލަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ކޭހެއް ކަމަށް ކުރިން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ނޭވާލާ ނިޒާމް ފެއިލްވެގެން މަރުވާ މީހުންގެ ކޭސްތައް. އެއީ މާ ހަނި މާނަ ކުރުމެއް. ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މީހުން އެޑްމިޓް ކުރާ ގޮތާއި، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލުތައް ލިބުމުގައި ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަން އަހަރަމެންނަށް އެނގޭ. އެކަމަކު، ބަލިޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓް ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދުތަކާއި، މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދުތައް ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާއިން އާންމު ކުރާ ޢަދަދުތަކަކީ، ޙަޤީޤަތަށް ވުރެ ދަށް ޢަދަދުތަކެއް ކަމަށް އަހަރަމެންނަށް ޤަބޫލު ކުރެވެނީ.
މައިކް ރާޔަން؛ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެމަރޖެންސީޒް ޑައިރެކްޓަރ

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން މިހާރުވެސް ދަނީ ދުނިޔޭގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ވަޒަން ކުރުމަށް، މެންބަރު ޤައުމުތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާގެ ސައެންސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް، މަޝްވަރާ ކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެމަރޖެންސީޒް ޑައިރެކްޓަރ، ޑރ މައިކް ރާޔަން ވިދާޅުވީ، ވަކިން ހާއްސަކޮށް މަރުގެ ކޭސްތަކުގައި ޗައިނާއިން އާންމު ކުރަމުންދާ މަޢުލޫމާތަކީ، ޙަޤީޤަތާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފޭއަށް ޖެހިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިސްވެރިޔާ، ޑރ ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސްވެސް ވަނީ، ޗައިނާގައި މިވަގުތު ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުން ދާ ގޮތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ތަފާސް ހިސާބުތައް ހިއްސާ ކުރަމުން ދިއުމަށް ޗައިނާއަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ހިންގި ތަހުގީގުތަކުންވެސް، ވައިރަހުގެ އަސްލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ދިރާސާގެ ދެވަނަ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދަން ޗައިނާއިން ހުރަސް އަޅާފައި ވާ ކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ، ސިވިއާ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް ކޮރޯނާވައިރަސް 2 (ސާސްކޮވް-2) އަކީ ޗައިނާގެ ލެބަކުން ލީކުވީ ވައިރަހެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ގައުމަށް އަމާޒު ކުރަމުން ދާ ތުހުމަތުތަކަށް، ޗައިނާއިން އިންކާރު ކުރެއެވެ. އަދި ބަލީގެ އަސްލު އޮތީ ޗައިނާގައި ނޫން ކަމުގައިވެސް ވެދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ޖެނުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފާއިތުވީ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލީގެ 2.7 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ، އެންމެ 40000 އަކަށް ކޭސްއެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާއިން ފެންމުންދާ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ ބަލީގެ އަސްލު ހާލަތު އޮތް ގޮތް ނޫން ކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް