ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:24
އާޖެންޓިނާގެ ފައިސާ ނުވަތަ ޕޭސޯގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް ދިއާޒް ބޭނުން ކުރީ އޭނާގެ ފަންނުވެރި ކަމުގެ އުކުޅެއް
އާޖެންޓިނާގެ ފައިސާ ނުވަތަ ޕޭސޯގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް ދިއާޒް ބޭނުން ކުރީ އޭނާގެ ފަންނުވެރި ކަމުގެ އުކުޅެއް
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓިނާގެ ފައިސާ
މެސީގެ ތަސްވީރާއެކު އާޖެންޓީނާ ޕެސޯއަށް، މޫނުމަތީ އަގަށްވުރެ ބޮޑު މާލީ ފައިދާއެއް!
 
ދިއާޒް ބުނީ، ޕޭސޯގައި މެސީގެ ތަސްވީރު ކުރަހައިގެން އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާލުމުން، ޙަޤީޤީ ނަގުދު ފައިސާގެ އަގަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެއް އެ ނޫޓަށް ޖެހޭ ކަމަށް
 
އަގު ވެއްޓިފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ފައިސާގެ ނޫޓުތަކުގައި ދިއާޒް ކުރަހަމުން ދަނީ ހަމަ އެކަނި މެސީގެ ތަސްވީރެއް ނޫން
 
ދިއާޒް ބުނާ ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާގެ ފައިސާގެ ނޫޓުގައި އޭނާ އަޅަމުންދާ ކުރެހުންތަކަކީ، ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ އިޤްތިޞާދާ މެދު އޭނާ އިއްވާ ސާފު ބަޔާނެއް

އެއްޗެއްގެ އަގު ވެއްޓި ދިއުމަށް ފަހު، އިހު އޮތް މަޤާމަށް އެ އެއްޗެއްގެ ޙައިސިއްޔަތު އަލުން އަނބުރާ އުފުލުމަށްޓަކާ ޙިކުމަތްތެރި ކަމާއެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއެއެވެ. ކަން ކުރަން އޮންނަ ގޮތަށް އެކަން ކޮށްގެން، ބައެއް ފަހަރު ކާމިޔާބު ލިބުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އަނެއް ބައި ފަހަރު ނަޞީބު އަތުގައި ހިފަނީ، އާދަޔާ ޚިލާފު އުކުޅުތަކެއްގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނެވެ. މިއީވެސް އެކަހަލަ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ވެއްޓިފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ފައިސާގެ އަގު، ފަންނުވެރިއެއްގެ ސަބަބުން އުފުލިގެން ދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. އޭނާ އެކަން ކުރީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ސިޔާސަތުތަކުގައި އިނގިލި ކުރިވެސް ޖައްސާނުލާ ކަމީ، މި ވާހަކައިގެ އެންމެ ހައިރާން ކުރަނިވި ކަމެވެ.

ދައްކަމުން މި ދަނީ އާޖެންޓީނާގެ ކުރެހުންތެރި ފަންނުވެރިއެއް ކަމަށް ވާ ސަރްޖިއޯ ގިލެރްމޯ ދިއާޒްގެ ވާހަކައެވެ. ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލެމުންދާ އޮއެވަރު ނުވަތަ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އިތުރުވުމުގެ ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިވެ، ވެއްޓެމުންދާ އާޖެންޓިނާގެ ފައިސާ ނުވަތަ ޕޭސޯގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް ދިއާޒް ބޭނުން ކުރީ އޭނާގެ ފަންނުވެރި ކަމުގެ އުކުޅެވެ. އޭނާ އެކަން ކުރަނީ، ހުސްވި ޑިސެމްބަރު މަހު ނިމިގެން ދިޔަ 22 ވަނަ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އާޖެންޓީނާގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން، ލިއޮނަލް މެސީގެ ފޮޓޯ، ފައިސާ ނޫޓުގައި ކުރަހައިގެންނެވެ.

ރެކޯޑް އިންފްލޭޝަންއާއެކު އިންތިހާއަށް އަގު ވެއްޓިފައިވާ ޕޭސޯއަކީ މިއަދު ދިއާޒްގެ ކެންވަސްއެވެ. ނުތަވަ އޭނާ ކުރަހަން ބޭނުން ކުރާ ކަރުދާހެވެ. އޭނާގެ ސޯލްޓާ ވޯކްޝޮޕްގައި ހުރެ، ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިއާޒް ބުނީ، ޕޭސޯގައި މެސީގެ ތަސްވީރު ކުރަހައިގެން އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާލުމުން، ޙަޤީޤީ ނަގުދު ފައިސާގެ އަގަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެއް އެ ނޫޓަށް ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ފައިސާގެ ނޫޓުގައި ކުރަހަން ފެށި ދުވަސްވަރު މީހުން ދިޔައީ އަހަރެން ގާތު ބުނަމުން، ކިހިނެއް ހޭ ކަލޭ ފައިސާ ނޫޓުގަ ކުރަހާނީ؟ މިހާރަކަށް އައިސް މަށަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ، އާޖެންޓީނާގެ އެންމެ ބޮޑު ފައިސާ ނޫޓުގައި ކުރެހުން. އެ ފައިސާ ނޫޓު އަހަރެންގެ އަތުގައި ބާއްވައިގެން ކުރެވޭ މާލީ މުޢަމަލާތަކުން ލިބޭ އެއްޗަކަށް ވުރެ ބޮޑު އެއްޗެއް ލިބޭ، އެ ނޫޓުގައި ކުރެހުން އަޅާ، އެ ވިއްކައިގެން.
ސަރްޖިއޯ ގިލެރްމޯ ދިއާޒް؛ އާޖެންޓިނާގެ ކުރެހުންތެރިއެއް

އަގު ވެއްޓިފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ފައިސާގެ ނޫޓުތަކުގައި ދިއާޒް ކުރަހަމުން ދަނީ ހަމަ އެކަނި މެސީގެ ތަސްވީރެއް ނޫނެވެ. ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ނަމުގައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އޭނާގެ ނަން ގުގުމާލި، ގްރިއެއްތާ ޓުންބަރގް ފަދަ މީހުންގެ ތަސްވީރުވެސް ދިއާޒް ކުރަހައެވެ.

ދިއާޒް ބުނާ ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާގެ ފައިސާގެ ނޫޓުގައި އޭނާ އަޅަމުންދާ ކުރެހުންތަކަކީ، ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ އިޤްތިޞާދާ މެދު އޭނާ އިއްވާ ސާފު ބަޔާނެކެވެ.

މިކަމުން ރަމްޒު ކޮށްދޭނެ އިންފްލޭޝަންގެ ސަބަބުން އަހަރަމެންނަށް ކުރެވެމުން ދާ ތަޖުރިބާ... އިންފްލޭޝަން އުފުލެމުންދާ ގޮތް، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އަހަރަމެން އެންމެނަށް ފޯރަމުންދާ އަސަރުތައްވެސް. އެކަމުގެ ސަބަބުން، އަހަރަމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކުރޭ. މުދާ ގަތުމުގެ ނިޔަތަށްވެސް އަސަރު ކުރޭ. މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ، މި އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘާގަނޑުގެ ތެރޭގަ، އަހަރަމެން ކިހިނެއް ދިރިއުޅޭނީ؟
ސަރްޖިއޯ ގިލެރްމޯ ދިއާޒް؛ އާޖެންޓިނާގެ ކުރެހުންތެރިއެއް

އިންތިހާއަށް ދިގުލާ ގޮސްފައިވާ މާލީ ކާރިޘާއާއެކު އާޖެންޓީނާގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އުޅެނީ 100 ޕަސެންޓްއާ ގާތް ކުރާ ހިސާބެއްގައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މިއަދު އެ ޤައުމުގެ އާބާދީގެ 40 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް ދިރިއުޅުން ކަޑަތު ކުރަން މަޖުބޫރު ވެފައި ވަނީ، އިންތިހާ ފަޤީރުކަމަށް ވުރެވެސް ދަށު ދަރަޖައެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
11%
0%
33%
11%
11%
ކޮމެންޓް