ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:14
ޓައިވާންގެ ޕްރިމިއަރ ސޫ ސެންގޗަންގ
ޓައިވާންގެ ޕްރިމިއަރ ސޫ ސެންގޗަންގ
ޓައިވާންގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ބެހުން
އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ޓައިވާން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ނަގުދު ފައިސާ ބަހަނީ
 
ޖެނުއަރީ ތިން ވަނަ ދުވަހު އިވާންގެ ޕްރިމިއަރ ސޫ ސެންގޗަންގ ވަނީ މިކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައި
 
ޓައިވާން ސަރުކާރުން ވަނީ 4.3 ބިލިއަން ޑޮލަރު، ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ނިންމާފައި
 
ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް 195.61 ޑޮލަރު ލިބޭނެ

އައު އަހަރު ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައިވެސް ކުރާކަމެކެވެ. އެއް އަހަރަށް ވުރެ އަނެއް އަހަރުގެ އުފާ ފާޅުކުރުންތައް ފުޅާކޮށް، ފޯރިގަދަކުރެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތަފާތުކަމެއް ތައާރަފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެއެވެ.

އައު އަހަރު ގިނަ މީހުން ފާހަގަކުރާނީ އެމީހެއް އެންމެ ގާތް އަދި ލޯބިވާ މީހުންނާއެކުއެވެ. އެއް އަހަރު ނިމި އަނެއް އަހަރުގެ ފެށުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާ އެރުވުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ކުރާ ކަމަކަށްވާއިރު، އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއެކު އެރީތި މަންޒަރު ބަލަން މީހުން މަގުތަކަށް ނުކުމެއެވެ.

އައު އަހަރާ ދިމާކޮށް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަފާތު ޝޯތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ގާތް މީހުންނާއެކު އެއް ސުފުރާއަކުން ކައި ހަދިޔާ ބަދަލު ކުރުމަކީވެސް އެއް އަހަރު ނިމި އައު އަހަރެއް ފެށުމުގެ މުނާސަބާއަށް ދިމާކޮށް ކޮށް އުޅޭކަމެކެވެ.

އައު އަހަރާ ދިމާކޮށް، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާވެވޭހެން މުނިފޫހިފިލުވޭނެ މަގެއް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް ހަވާ އެރުވުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުުގައި ސަރުކާރުތަކުންވެސް އެއްބާރުލުންދެއެވެ. ނަމަވެސް އައު އަހަރަކާ ދިމާކޮށް، ސަރުކާރަކުން ގައުމެއްގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް، ކޮންމެ މީހަކަށް ވަކިވަކިން ހަދިޔާއެއް ދޭން ނިންމި ޚަބަރަކީ އާންމުކޮށް އިވޭ ޚަބަރެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް 2023 ވަނަ އަހަރު، މިފަދަ ޚަބަރެއްވެސް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން މިވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ޓައިވާންގެ ސަރުކާރުން މިވަނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ބަހަން ނިންމައިފައެވެ.

މިކަން އެގައުމުން އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ ތިން ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން، ބުދަ ދުވަހު ޓައިވާންގެ ޕްރިމިއަރ ސޫ ސެންގޗަންގ ވަނީ، އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި އެގައުމުގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް 200 ޑޮލަރާ ގާތްކުރާ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާގެ ހަދިޔާއެއް ދޭން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓައިވާންގެ ޕްރިމިއަރ ވަނީ ގައުމުގެ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުން، ގައުމުގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޓައިވާން އަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގައުމެކެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިނާއަތަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ސާމާނުތައް އުފައްދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މައި ހަބްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޓައިވާންގެ އިގުތިސާދު ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު 6.45 އިންސައްތަ ކުރިއަރާފައެވެ. މިއީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގެ އިގުތިސާދު 10.25 އިންސައްތައިން ކުރިއެރި ފަހުން، މިއަދަދާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ކުރި އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ނިމިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރާ 2023 ވަނަ އަހަރު ގައުމުގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރާ މިންވަރު މަޑުޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް، ޓައިވާންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރަށް ޓެކުހުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 12.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު، ގައުމުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލައި އިގުތިސާދު ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް މަގުފަހިކުރުމަށް ރާވާފައެވެ.

ޓައިވާން ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 12.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު އަލުން އިގުތިސާދުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލައި، ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދަށް އަންނަމުންދާ ސިހުންތަކުން އެގައުމަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމެވެ. އެގޮތުން ސަބްސިޑީ އާއި ކަރަންޓުގެ ހަރަދާއި ސިއްހީ ފަރުވާގެ ހަރަދަށް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަނެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޓައިވާންގެ ޕްރިމިއަރ ވިދާޅުވީ މިފައިސާގެ ތެރެއިން، 4.3 ބިލިއަން ޑޮލަރު، ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް، އައު އަހަރުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަހަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް 195.61 ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ސޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހަދިޔާ ރައްޔިތުންނަށް ބަހަން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ސޫ ނުދެއްވި ނަމަވެސް މިއީ ހަމަގައިމުވެސް، ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުން ގެނުވާނެ ފަދަ ހަދިޔާއެކެވެ. 195.61 އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ 6،000 ޓައިވާން ޑޮލަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް