ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 18:26
ފިއުނަރަލް ހޯމް ހިންގި މެގަން ހެސް
ފިއުނަރަލް ހޯމް ހިންގި މެގަން ހެސް
ބީބީސީ
ގަބުރު ފަޅައިގެން ގުނަވަންތައް ވިއްކުން
ގަބުރުފަޅައިގެން އެތެރޭގެ ގުނަވަންތައް ވިއްކި ދެމީހަކު ޖަލަށް
 
އެދެމީހުން ވަނީ 560 ގަބުރު، އާއިލާތަކަށް ނޭނގި ފެޅުމަށްފަހު އެކި ގުނަވަންތައް ވިއްކާފައި

އެމެރިކާގެ ކޮލަރާޑޯގައި މަރުވާމީހުންގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ކޮށްދޭ ތަނެއް ހިންގަމުން އައި އަންހެނަކާއި އޭނާގެ މަންމަ، ހުއްދަނެތި ގަބުރު ފަޅައިގެން އެތެރޭގެ ގުނަވަންތައް ވިއްކިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 46 އަހަރުގެ މެގަން ހެސްއާއި އޭނާގެ މަންމަ އުމުރުން 69 އަހަރުގެ ޗަރލީ ކޮޗް ވަނީ، 2010 ވަނަ އަހަރާ 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު އެމީހުން ހިންގާ ތަނަށް ގެންދިޔަ ގަބުރުތަކުގެ ތެރެއިން 560 ގަބުރު، އާއިލާތަކަށް ނޭނގި ފެޅުމަށްފަހު އެކި ގުނަވަންތައް ވިއްކާފައެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު މުޅި ހަށިގަނޑުވެސް ވިއްކާފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން ގުނަންތަކާއި ހަށިގަނޑު ވިއްކި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި; މެޑިކަލް ޓްރެއިނިންގތައް ހިންގާ ތަންތަންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކަށް އެއީ ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ ހަށިތަކާއި ގުނަންތައް ކަމެއް ނޭނގޭކަމަށްވެއެވެ.

މަރުވާމީހުންގެ ހަށިގަނޑު ޑޮނޭޓްކުރުމަކީ އެމެރިކާގައި ހުއްދަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ދެމީހުންގެ ކުށް ސާބިތުވުމަށްފަހު ހެސް ވަނީ 20 އަހަރަށް އަދި ކޮޗް ވަނީ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ހަށިގަނޑު އެންދުމަށް ހެސް ނަގަމުން އައީ، ހަށިގަނޑަކަށް އެއްހާސް ޑޮލަރު ކަމަށް ވެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަފަހަރު އެންދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަކަށްނުގެންދެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ހަށިތައް ފަޅައި، ގުނަންތައް ނަގައިގެން ވިއްކައެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ގުނަވަން ހިލޭ ދޭނަމަ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ހިލޭ ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާކަމަށްވެއެވެ.

ގުނަވަންތައް ޑޮނޭޓް ކޮށްފައިވާކަމަށް ދެއްކުމަށް ފޭކް ފޯމްތައް ހަދައި، އެތެރޭގެ ގުނަވަންތަކުގެ އިތުރުން އަތްފަޔާ އަދި ބޯވެސް އެމީހުން ވިއްކި ކަމަށް ވެއެވެ. މިކަންކުރަނީ ޑޯނަރ ސަރވިސްތަކާ ގުޅައިގެންނެވެ.

މި ކޭސް ފެންމަތިވެފައިވަނީ ރޮއިޓަރސްއިން 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓްތަކަކުންނެވެ. މިއާއެކު އެފް.ބީ.އައިން ވަނީ އެމީހުންގެ ފިއުނަރަލް ހޯމް ރެއިޑްކޮށް މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައެވެ.

އެތަނަށް އާއިލާގެ މީހުން ގެންދިޔަ އެކި ފަރާތްތަކުން ވަނީ، އަންގާރަ ދުވަހު ކޯޓުން ހުކުމްކުރުމާއެކު އެތައް ބަޔާންތަކެއް ނެރެ، ކަންކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ހިތް ވަގަށް ނެގުނު އަންހެނެއްގެ ދަރިފުޅު ބުނީ އޭނާގެ މަންމަގެ ހިތް ވަގަށް ނެގުމުން އޭނާއަށް ކުރެވެނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ހިތް ވަގަށް ނެގިފަދަ އިހުސާސްތަކެއް ކަމުގައެވެ. ކޯޓަށް ހާޒިރުވި މީހުން ބުނީ މިއަދު އެމީހުން ކޯޓަށް ދިޔައީ ދެ ކުށްވެރިންގެ އަތުގަ އެޅުވޭ އަތުބިޑީގެ ތަޅު އެޅުވިގެންދާ އަޑުއަހާލުމަށް ކަމުގައެވެ.

އެދެމީހުން ވަގުތުން ޖަލަށް ފޮނުވުމަށް އަމުރު ކުރައްވަމުން މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުވެސް ވިދާޅުވީ، މިއީ އޭނާގެ މުޅި ކެރިއަރުގައި ބެއްލެވި، ނަފްސާނީ ގޮތުން އެންމެފުން އަސަރެއް ކުރުވި މައްސަލަ ކަމުގައެވެ.    

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
17%
17%
8%
58%
ކޮމެންޓް