ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 09:51
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ކުރާނަން: ޒެލެންސްކީ
 
ރަޝިއާގެ މޮސްކޯއިން ދެމުންގެންދާ ޑްރޯން ޙަމަލާތަކުގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައި
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ، މިއީ އެންމެ ހުށިޔާރުވާން ވީ ވަގުތު ކަމަށް
 
ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާއަކީ ޓެރަރިސްޓު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައި

ޔޫކްރޭންއަށް ދަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ރަޝިއާއިން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އެ ޤައުމަށް ޑްރޯން ޙަމަލާތައް ދިނުމަށް ރާވަމުންދާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލެޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ، އިރާނުން އުފައްދާފަައިވާ "ޝާހިދު ޑްރޯންސް" ބޭނުންކޮށްގެން މޮސްކޯއިން އެ ޤައުމަށް ޙަމަލާ ދިނުމަށް ރާވަމުންދާކަމުގެ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޒެލެންސީ އެހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ޔޫކްރެއިނުން ޑޮންބަސް ސަރަޙައްދަށް ދިން ޙަަމަލާތަކެއްގައި ރަޝިއާގެ އެތައް ސިފައިންނެއް މަރުވެފައިވާ ދަނޑިވަަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން ޔޫކްރެއިނުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ޙަމަލާގައި ރަޝިއާގެ 400 ސިފައިން މަރާލާފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ. ރަޝިއާއިން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ޙަމަލާގައި މަރުވެފައިވަނީ 63 ސިފައިންނެވެ.

ރަޝިއާއަކީ ޓެރަރިސްޓު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ، މިއީ އެންމެ ހުށިޔާރުވާން ވީ ވަގުތު ކަމަށާއި، ރަޝިއާ ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް އެ ޤައުމުން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ރަޝިއާގެ މޮސްކޯއިން ދެމުންގެންދާ ޑްރޯން ޙަމަލާތަކުގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުންވެސް ޔޫކްރެއިނުގެ އެއާ ޑިފެންސުން 80 ވަރަކަށް ޑޮރޯން ޙަމަލާ ނާކާމިޔާބު ކޮށްލާފައިވާކަަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނުގެ ހަކަތަ އުފައްދާ ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށް ޙަމަލާތައް ދެމުންދާކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް 11 މަސް ވެގެންދާއިރު، ރަޝިއާއިންވެސް ގެންދަނީ އެޤައުމުގެ ސިޔާދަތީ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް