ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 18:43
ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރަތަކުން ބޯޓުތަކަށް މުދާ ބަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރަތަކުން ބޯޓުތަކަށް މުދާ ބަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން: ޝަކުވާތައް ހުރި ނަމަވެސް، ވިޔަފާރިވެރިން ބުނަނީ އަދި މާބޮޑު ބަދަލެއް ނުފެންނަ ކަަމަށް
 
ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމަކީ އާއްމުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި މައްސަލައެއް

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް (ޖީއެސްޓީ) ބޮޑު ކުރުމަކީ އާއްމުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ހުރި މައްސަލައެކެވެ. މުދަލުން ނެގޭ އަގު އެންމެ ރުފިޔާ އެއް ބޮޑުވި ނަމަވެސް އެކަން އާއްމުންނަށް ވާނީ ތަކުލީފަކަށެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީ ބޮޑުވިއިރު، އެކަމާ މެދު ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ދަނޑިވަޅަކީ ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ވަރަށް ނުރަނގަޅު ދަނޑިވަޅެކެވެ. ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ޖީއެސްޓީ ނެގުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް އާއްމުން ބުނާ ގޮތުން ތަކެތީގެ އަގަށް އައި ބަދަލަކީ ނުރަނގަޅު ބަދަލެއް ކަަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމާއި އެކު އެކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ބައެއް އާއްމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވަނީ މި ރުފިޔާ އެއް ދެ ރުފިޔާއެއް. ބައެއް މީހުން ވަަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވާލައިގެން އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެބަ އަގުބޮޑު ކުރޭ އެއްޗެހި. އެއީ ދެރަ ކަމެއް. އެކަން ހުއްޓުވެން ޖެހޭނެ.
އާއްމު މީހެއް

ޓެކްސް ނުނަގާ ބައެއް އެއްޗެހި ވެސް ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުން އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އާއްމުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި މީރާއިން ވަނީ އެފަދަ މައްސަލަތައް އެ އިދާރާއިން ބަލާނެ ކަމަށް ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފައެވެ. އިތުރު ކުރި ޓެކްސްގެ ނިސްބަތާއި އެކު ވިޔަފާރިތަކަށް އައި ބަދަލާއި ގުޅޭގޮތުން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ސޭޓުންނާއި ސުވާލުކުރުމުން އެ ފަރާތްތަކުން ބުނީ މިވަގުތު އަގަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނައި ނަމަވެސް ޖީއެސްޓީ އަށް ބަދަލުގެ އަސަރު ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަކެތި ވިއްކާ އިރު ވީހާވެސް ކުޑަ އަގުގައި ވިއްކުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ. އާއްމުންގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޝަކުވާތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ބޮޑެތި ޝަކުވާތަކެއް ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ކަމަށް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އާއި ވާހަކަދެއްކި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބައެއް ވިޔަފާރިތަކުން އެބަ ނަގާ 4 ޕަރސަންޓް ޓެކްސް ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން އެހެނެއް ނުހަދަން. މި ވަގުތު އަސަރު ކުޑަ. އަދި އެހާ ބޮޑު ދައްޗެއް ނެތް. މަހެއް ވަރުވީމަ މީގެ އަސަރު އަސްލު ބުނަން އެނގޭނީ.
ވިޔަފާރިވެރިވެރިއެއް

މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކްސް ނުވަތަ ޖީ.އެސްޓީ ރޭޓަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ގެނައި ބަދަލާއެކު ޖީއެސްޓީ %8ށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އާއްމުން ދަނީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ޖީއެސްޓީ ބޮޑު ކުރުމާއެކު އޭގެ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތެއް އައީ ކުރިން ވެސް ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކަމުން އައި ތަކެއްޗަށް ކަމަށް ވާއިރު އެފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި، ހާޑް ވެއާ ތަކެއްޗާއި އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ޖީއެސްޓީ ހަ އިންސައްތައިން އަށް އިންސައްތައަށް ބޮޑު ކުރި ނަމަވެސް، ޖީއެސްޓީ ނުނެގޭ ތަކެތި ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ލޮނާއި، ކިރާއި، ސައިފަތް، ތެޔޮ، ކާޑުގެ ބާވަތްތައް (ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށް)، މަހުގެ ބާވަތްތައް، ހަވާދު، ފިޔާ، އަލުވި، މޭވާ އަދި ބައެއް ބާވަތުގެ ތަރުކާރީ އާއި ޕާނާއި ބަނަސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް