ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 09:53
އެސްޕަންޔޯލް މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ
އެސްޕަންޔޯލް މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބާސެލޯނާ
ރެފްރީ އަތުން މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުނު، އެކަމަކު މިއީ އަމިއްލަ ފަރުވާ ކުޑަކަމުން ލިބުނު ނަތީޖާއެއް: ޒަވީ
 
ޒަވީ ބުނީ މެޗުގެ ރެފްރީ އަކަށް ހުރި މަތިއު ލަހޯޒު އަތުން މުޅި މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލު ކަމަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެސްޕަންޔޯލާ އެއްވަރުވެ މުހިންމު ދެ ޕޮއިންޓު ގެއްލުނީ އަމިއްލަ އަށް ހެދުނު ގޯސްތަކަކުން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑެޒް ބުނެފި އެވެ.

އެސްޕަންޔޯލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ލީގު އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް އޮތެވެ. ނަމަވެސް މެޗު އެއްވަރުވުމުން ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑު ވަނީ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެފަ އެވެ. ފައިދާ ގޯލުން ކުރި ހޯދަނީ ބާސެލޯނާ އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒަވީ ބުނީ މެޗުގެ ރެފްރީ އަކަށް ހުރި މަތިއު ލަހޯޒު އަތުން މުޅި މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، މެޗުން ބަލިވީ ޓީމުގެ އަމިއްލަ ފަރުވާ ކުޑަކަމުން ކަމަށެވެ. ޒަވީ ބުނީ އެންހާސް ފަހަރު ވެސް ރެފްރީގެ ޝަކުވާ ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުހިންމު ޕޮއިންޓު ގެއްލުނީ އަމިއްލަ އަށް ހެދުނު ގޯސްތަކަކުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފި ބޭކާރުވުމުން ނުކުންނާނީ އެ ކަހަލަ ނަތީޖާއެއް ކަމަށެވެ. ޒަވީ ބުނީ ބާސެލޯނާގެ ކުުޅުންތެރިންނަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ނިންމާނުލެވުނީ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒަވީ ބުނީ ލީގު ވާދަވެރިކޮށް ދާ ވަގުތެއްގައި، އަމިއްލަ ގޯސްތަކުން ޕޮއިންޓެއް ގެއްލުމަކީ ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ދެން ޖެހޭނީ ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކަށް ފޯކަސް ކުރަން ކަމަށާއި، ގޯސް ހެދުނު ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން މަަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ލީގުގައި ދެން ބާސެލޯނާ އަށް އޮންނާނީ މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް