ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:20
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
މީލާދީ އައު އަހަރު
ފާއިތުވި އަހަރު ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ދިވެހިން ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފި: ރައީސް
 
ދިވެހިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާ މެދު ފަޚުރުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ

ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ފާއިތުވި އަހަރު ދިވެހިންނަށް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރައްވައި ފޮނުއްވި މެސެޖުގައެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި އަހަރު ކިތަންމެ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިވީކަމުގައިވީނަމަވެސް ދިވެހިންގެ ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާމެދު ފަޚުރުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފެށުނު އައު އަހަރާއެކު އަންނަން އޮތް ފުރުސަތުތަކަށް ރައީސް މަރުހަބާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި 2023 ވަނަ އަހަރަކީ އުފާވެރި، ދުޅަހެޔޮ އަދި ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށަށް ފުލުހުން ފޮނުވަން ޖެހުނީ ގަޔަށް ލޮލަށް ބޮލަށް އަރާ ހިސާބަށް ދިއުމުން - މަޚުލޫފް
ފަސްޓް ލޭޑީއަށް ފުރައްސާރަކުރުން: ނަފްރަތުން އެއްވެސް ކަމެއް ހާސިލް ނުކުރެވޭނެކަން ހާމަވެއްޖެ
ފަޒްނާ "ދޮރުން ދޮރަށް" ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ވަޑައިގަތުން - އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި
ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާގެ އިލްތިމާސް: ދަތުރުފަތުރުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އަވަހަށް ރީރަޖިސްޓްރީކުރައްވާ
"އިރުކޮޅަކުން ބަލާލިއިރު، އިބޫ އެބައޮތް އެތާނގަ ހަމަ، ގޮނޑުދޮށުގައި ހަމަ ރީއްޗަށް އޮށޯވެލައިގެން"
ރައީސް ސާލިހަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ނުކުމޭ، ކާމިޔާބުވާނީ އެންމެން ނުކުމެ ވޯޓުލައިގެން: ފަޒްނާ
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
"އަޅުގަނޑަށް މަރު ޔަޤީންވާހާ ޔަޤީން އިބޫ ވައްކަމެއް ނުކުރައްވާނެކަން"