ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 13:12
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް
ރައީސް އޮފީސް
އިގްތިސާދު ކުރިއެރުން
ކޮވިޑްގެ ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް އިގްތިސާދު ކުރިއަރައިފި - ރައީސް
 
މި އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު 12.3 އިންސައްތަ ކުރި އަރާނެ
 
މި ހިނގާ 2022 ވަނަ އަހަރު ސިފަކުރައްވާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށް ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި

ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ އިޤުތިޞާދީ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ކުރިއަރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ކޮވިޑް-19ގެ އާލަމީ ބަލިމަޑުކަން ފެށުމުގެ ކުރިން އިޤުތިޞާދު އޮތް ހާލަތާ ގާތްކުރާ މިންވަރަކަށް ޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދު ކުރިއަރާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެ މަނިކުފާނު މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި، މި ހިނގާ 2022 ވަނަ އަހަރު ސިފަކުރައްވާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށް ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިނުގަނެވެނީސް، ވިލާތުގެ އިރުމަތީގައި ހަނގުރާމައެއް ފަށައި، އެ ހަނގުރާމައިގެ ނުރައްކާތެރި އަސަރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެން ދިޔަ ކަން އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެކަމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރުތައް ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދަށް ވެސް ފޯރަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، އެ ގޮންޖެހުންތައް އޮތް ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ކުރިމަގު ފެންނަމުން ދަނީ އުޖާލާކޮށް ކަމުގައެވެ.

Advertisement

އިޤުތިޞާދީ ހާލަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މި އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު 12.3 އިންސައްތަ ކުރި އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު އިޤުތިޞާދަށް 7.6 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމުގައެވެ. އަދި، މި ބަދަލުތަކުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ކަމަށާއި، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރަމުންދިޔަ އަދަދާއި އެއްވަރަށް މިހާރު ފަތުރުވެރިން އަންނަމުންދާ ކަމުގައި ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި، ކޮވިޑަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަރަމުންދާ 10 އިޤުތިޞާދުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ހިމެނޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި، 2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު އިޤުތިޞާދީ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ފަސް ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަމުގައި އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ސަރުކާރުން ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީތަކަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވައިލައްވާފައެވެ. އަދި، 2030 ވަނަ އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެއިން ނެޓް ޒީރޯއަށް ވާސިލުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒު ހާސިލު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާ، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއާއި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލާ ޕުލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް މަދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ޕުލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ އަދަދު އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެބައިކުޅައެއްބައި މަދުކުރެވިފައިވާ ކަމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް