ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 11:43
ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކާއި އޮށުގެ މުޑުވައްތައް، ގިނަ ދުވަހަށް ރައްކާ ކުރުމަށްޓަކާ، އެކަމަށް ހާއްސަ ލެބޯޓްރީތަކުގައި ސައެންސްވެރިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
ގަސްގަހާގެއްސަށް އޮތް ނުރައްކާ
މިއަދު ނެތި ދާ ގަސްގަހާގެއްސަކީ ކެންސަރާއި ކޮވިޑްގެ މާދަމާގެ ފަރުވާއަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.
 
ގަސްގަހާގެއްސަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ، ދުނިޔޭގެ ބިން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ދިއުމަށް އައި ބަދަލުތައް
 
ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 40 ޕަސެންޓް ދިރުންތައް ވަނީ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައި
 
ބާވަތެއް މުޅިން ނެތި ދިއުމުގެ ނިސްބަތް އުޅެނީ، 500 ގުނަ މަތީގައި

އަހަރަމެން އިންސާނުންނަކީ ކެއިންބުއިމަށާއި، އުނުއަންނާނެ ފޭރާން ހޯދުމަށާއި، ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމުގެ އިތުރުން ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ގަސްގަހާގެހީގެ މައްޗަށް އިންތިހާއަށް ބަރޯސާވާ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރިފައި ވާ 400000 އަށް ވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ގަސްގަހާގެހީގެ މައުލޫމާތު، އަހަރަމެންނަށް އެނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް ތޯ، ޚުދު އަމިއްލަ ނަފުސާވެސް ސުވާލު ކޮށްލަބަލާށެވެ.

ޖަނަވާރުތަކާއި ޚިލާފަށް، ގަސްގަހާގެހީގެ ފިޔަވަޅުތިޔަ ބަލަމުން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯވެއެވެ. ނުވިތާކަށް ޖަންގައްޔެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ވަކި ރާގަކަށް ތުނބުން ފުމެލުމުން އިޖާބަ ދާ ގަހެއްވެސް ނުހުރެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ، ބައެއް ކަހަލަ ގަސްތައް ނެތިދާކަން، ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ރެއަކާވެސް ނުލުމެވެ.

ރޯޔަލް ބޮޓޭނިކް ގާޑަންސް (އާރްބީޖީ) ކިއުގެ ކޮންޒަރވޭޝަން ޕޮލިސީ ލީޑް، ޑރ ކަރލީ ކޯވެލް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ގަސްގަހާގެއްސަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ، ދުނިޔޭގެ ބިން ބޭނުން ކުރަމުންދާ ދިއުމަށް އައި ބަދަލުތަކެވެ.

މަށަށް ހީވާ ގޮތުގަ، ގަސްގަހާގެއްސަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ، ދުނިޔޭގެ ބިމުގެ ސަތަހަ ބޭނުން ކުރަމުންދާ ގޮތް. އެއީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ކަމުގައި ވިއަސް، ނޫނީ، ގެދޮރުވެރި މަޝްރޫއުތަކަށް ކަމުގައި ވިއަސް، ޖަންގަލިތައް ކަނޑާ ހުސްކޮށް، ފެހިވިހަ ބިންތައް ނޮޅާ ސާފު ކުރުމަކީ، މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އޮތް ނުރައްކަލެއްކަން ޔަޤީން.
ޑރ ކަރލީ ކޯވެލް؛ ކޮންޒަރވޭޝަން ޕޮލިސީ ލީޑް

އަދުގެ ދުނިޔޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ބާކީ ހުރި ޖަންގަލިތަކާއި ގަސްބޯ ސަރަޙައްދުތައް މިހާރުވެސް ދަނީ އިންސާނީ އެކި ބޭނުންތަކަށް ކޮށާ ސާފު ކުރަމުންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނާމްސޫފި ގެންގުޅުމަށެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު މާސިންގާ ދަނޑުބިންތައް ހެއްދުމަށެވެ. ނުވަތަ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ކޮންމެވެސް މަޝްރޫއަކަށެވެ.

ކިއުއިން އާންމު ކޮށްފައި ވާ 2020 ސްޓޭޓް އޮފް ދަ ވަރލްޑްސް ޕްލާންސްޓް އެންޑް ފަންގާއި ރިޕޯޓް ބުނާ ގޮތުގައި، ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 40 ޕަސެންޓް ދިރުންތައް ވަނީ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ބާވަތެއް މުޅިން ނެތި ދިއުމުގެ ނިސްބަތް އުޅެނީ، 500 ގުނަ މަތީގައި ކަމަށްވެސް އެ ރިޕޯޓް ބުނެއެވެ.

ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކާއި އޮށުގެ މުޑުވައްތައް، ގިނަ ދުވަހަށް ރައްކާ ކުރުމަށްޓަކާ، އެކަމަށް ހާއްސަ ލެބޯޓްރީތަކުގައި ސައެންސްވެރިން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާތާ މިހާރު އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ސައެންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި، މި ވަގުތަކީ، މިހާރު ލިބެން ހުރި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ދެން އަންނަން އޮތް ކަމަކަށް ތައްޔާރު ވާންވީ ވަގުތެވެ.

ގަސްގަހޭގެހި ނެތި ދިޔައިމަ، އަހަރަމެންނަށް ގެއްލިގެން ދާނީ ގަސްގަހާގެހިން ލިއްބައިދޭ، ބިންގަނޑު ހެޔޮކޮށްދިނުމާއި، އޮކްސިޖަން ސަޕްލައި ކަހަލަ ސީދާ މަންފާތައް އެކަންޏެއް ނޫން. ޤުދުރަތީ ވެށިވެސް އެބަ ހަލާކުވޭ. ފެހި ކުލައާއި ގަސްގަހާގެއްސަށް، އަހަރަމެންގެ ހިތްތަކުން ހާއްސަ ޖާގައެއް ދެވޭ. އެކަމުގެ ސަބަބުން، އަހަރަމެންގެ ނަފުސުތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނުވާ. މުސްތަޤުބަލުގައި ކެންސަރާއި ކޮވިޑް ކަހަލަ ކޮންމެވެސް ކަމަކަށް، މިހާރު އެނގެން ނެތް ކޮންމެވެސް ކަމަކަށް އޮތް ފަރުވާވެސް ނެތި ހިނގައިދާނެ. އެ ކަހަލަ މައްސަލައަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. ގަސްގަހާގެހި ނެތި ހިނގައްޖެނަމަ، މުސްތަޤުބަލުގައި އަހަރަމެންނަށް އޮތް ސަލާމަތްތެރިކަންވެސް ނެތި ހިނގައިދާނެ.
ޑރ ކަރލީ ކޯވެލް؛ ކޮންޒަރވޭޝަން ޕޮލިސީ ލީޑް

ކިއުގެ ސީނިއަރ ރިސާޗަރެއް ކަމަށް ވަ ޑރ ކޮލީން ކްލަބް ވިދާޅުވީ، ވަކި ކަހަލަ ގަސްގަހާގެއްސަށް ހާއްސާ ވެށިން ބޭރުގައިވެސް އެ ގަސްތައް ދިރުވާ އާލާ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް، މިހާރުވެސް ސައެންސްވެރިން ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔެއިން ނެތެމުން ދާ ގަސްގަހާގެހީގެ އާބާދީ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލީޑަރުންވެސް ގެންދަވަނީ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ ޤައުމަކަށްވެސް ލިބިފައި ވާ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުން 30 ޕަސެންޓް، ކުރިއަށް އޮތް 7 އަހަރު ދުވަހަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހިމާޔަތް ކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފުރިހަމަ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް، ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ގެންދަވަނީ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުންނެވެ. ގަސްގަހާގެހި ހިމާޔަތްކޮށް، ދިރުންތައް ނެތި ދިޔަ ނުދީ ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އުފުލަން ޖެހިފައި އޮތް ޒިންމާއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް