ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 18:35
ވެމްކޯ މުވައްޒަފުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ވެމްކޯ މުވައްޒަފުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުނި މެނޭޖްކުރުން
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި 2023ގެ ނިޔަލަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ: މިނިސްޓްރީ
 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޙިދުމަތް ދިނުމާއި، އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން ޙިދުމަތް ދިނުން ޤާނޫނުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
 
ކުނި އުފެއްދުން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، ކުނި އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް ޤާނޫނުން ބާރު އަޅާ

ކުރިއަށް އޮތް 2023 ވަނަ އަހަރު ނިމޭ އިރު ރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާނޫނާއެކު ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ބޮޑު ބަދަލެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަންރަމަންޓް ކްލައިމެންޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަންޞާރު ވަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒާއި އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވާން މަސައްކަތްކުރަން މިނިސްޓްރީ އިން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމުގެ ތަފްސީލްތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ނެތުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވިކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ކުނީގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދަން އެކުލަވާނި ޤާނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުކުރެއްވުމާއި އެކު މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ރެގިއުލޭޓްކޮށް މޮނީޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެެ.

Advertisement

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެކު ކުނިން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ނައްތާލައި ނުވަތަ މަދުކޮށް، ތިމާވެއްޓާއި ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އިޖުރާއަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުނީގެ ސަބަބުން ތިމާވެށި ތަޢައްޔަރުވުމާއި، ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، ކުނި އުފެއްދުން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، ކުނި އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރުމާއި، ކުނި އަލުން ބޭނުންކުރުމާއި، ކުނި ރީސައިކަލްކުރުމާއި، ކުނިން ބޭނުންތެރި މާއްދާތައް އިޢާދަކުރުމަށް އެ ޤާނޫނުން މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޙިދުމަތްދިނުމުގައި ތަފާތު ނުކުރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޙިދުމަތް ދިނުމާއި، އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން ޙިދުމަތް ދިނުމާއި، ދެފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުން އަދި އިޤްތިޞާދީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ޙިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ޙިދުމަތް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުން މި ޤާނޫނުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް