ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 19:46
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް
ޖަޒްބާތީ ތޫނުފިލިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މުދައްރިސުންނަށް ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
 
ވިސްނުމާ، ޖަޒްބާތީ ތޫނުފިލިކަން ފަދަ ކަންކަމަށް މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުން ކުރިއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި
 
6 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވީ ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ

އެކި ނަޒަރިއްޔާތުން ކަންކަމާއި މެދު ވިސްނުމާ، ޖަޒްބާތީ ތޫނުފިލިކަން ފަދަ ކަންކަމަށް މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުން ކުރިއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އެކަމަނާ އެކަމަށް ގޮވާލެއްވީ 6 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ގިނަ ދަރިވަރުން ޙިޔާރުކުރާ ބިޒްނަސް ސްޓްރީމްގެ ބަދަލުގައި ދަރިވަރުން ސައިންސް އަދި ލިބަރަލް އާރޓްސްގެ މާއްދާތައް ކިޔަވަން ބާރުއަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހިތުދަސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކަންކަމާ ވިސްނާ ދިރާސާ ކުރާ ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މުހިންމުކަމާމެދު އެކަމަނާ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި، އަނެކާގެ އިޙްސާސްތައް ދެނެގަތުމާއި، ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު ޙިކްމަތުއަމަލީ ބޭނުންކުރުމާއި، ހުނަރުވެރިކަމާއެކު މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމަނާ އެކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޓެކްލޮޖީ އާއި ގުޅުން ހުރި ހުނަރުތައް އަށަގެންނެވުމުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޒިންމާ ބޮޑުކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ފަޒްނާ ވަނީ އިންސާނުން ކުރާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކާއެކު މިހާރު އޮޓޮމޭޓް ކުރެވި މެޝީންތަކަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިފަދަ އޮޓޮމޭޓެޑް ގިނަ މެޝިންތައް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނީ އެކަމުގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި ޤާބިލުކަން ހުރެގެން ކަމަށް ވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ ހުނަރުތައް އަށަގެންނެވުމުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޒިންމާ ބޮޑުކަން އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފަޒްނާ ވަނީ ބަދަލުވަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ބަދަލުވަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާ އެއްވަރަށް އެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ބޭނުންކުރުމުގައި ދަމަހައްޓަންޖެހޭ އަގުތަކުގެ މުހިންމުކަން އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ޒަމާނުއްސުރެ ދަރިވަރުންނާއި އާއިލާތައް ރަށްރަށުން މާލެއަށް ހިޖުރަކުރަންޖެހިފައިވަނީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށާއި ބޭސްފަރުވާގެ އިތުރުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށްކަމަށް ފަޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އެ ޚިދުމަތްތައް ރަށަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގުތަނަވަސް ކޮށްދެވިއްޖެނަމަ ހިތްފަސޭހަ އުފަން ރަށް ދޫކޮށް އާއިލާތަކާ ވަކިން މާލެ ހިޖުރަކޮށް ދިރިއުޅެން އަންނަން ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް