ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 14:12
ނޭފަތަށްޖަހާ ކޮވިޑް ވެކްސިން
ނޭފަތަށްޖަހާ ކޮވިޑް ވެކްސިން
ވަޔަން
ނޭފަތަށްޖަހާ ކޮވިޑް ވެކްސިން
ނޭފަތަށްޖަހާ ކޮވިޑް ވެކްސިނެއް، ބަހާރަތު ބަޔޯޓެކްއިން ވިއްކަންފަށައިފި
 
މި ވެކްސިން ބޭނުންކުރެވޭނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒެއްގެގޮތުގައި

ކޮވިޑް 19އާމެދު އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އިންޑިޔާގެ ވެކްސިން އުފައްދާ ކުންފުނި، ބަހާރަތު ބަޔޯޓެކްއިން، ނޭފަތަށް ޖަހާ ކޮވިޑް ވެކްސިނެއް އުފައްދައި ވިއްކަންފަށައިފިއެވެ. "ކޯ-ވިން" ވެބްސައިޓުން އޮންލައިންކޮށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވިއްކަމުންދާ މި ވެކްސިނަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ. އަދި މިވެކްސިން ބޭނުންކުރެވެނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒެއްގެގޮތުގައެވެ.

އިންޑިޔާގައި މިހާތަނަށް 223.5 މިލިއަން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ. އެއީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހޭ އާބާދީގެ 27 އިންސައްތައެވެ. ފުރަތަމަ ޑޯޒް، 97 އިންސައްތަ މީހުން ޖަހާފައިވާއިރު ދެވަނަ ޑޯޒް 90 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

ޖެހިގެން އޮތް ޗައިނާގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާތީ އިންޑިޔާގައި ގެންދަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ "މޮކް ޑްރިލް"ތައް ބާއްވައި، އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓްތަކާއި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހަމަކޮށް، ލޮޖިސްޓިކްގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފުރިހަމަކޮށް، އަދި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ ކަންތައްވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކޮށް، ޖިނޯމް ސީކުއެންސިންގ ހެދޭނެގޮތް ދަނީ އިތުރު ކުރަމުންނެވެ. އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، ދިމާވެދާނެ އިމަރޖެންސީއަކަށް މިވަގުތު ވަނީ އެގައުމު ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ޚަބަރުލިބޭގޮތުގައި ޗައިނާގައި އެއްދުވަސްމަތިން މިލިއަނުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވަމުން ދާކަމަށް ލިބެމުންދާ ޚަބަރުތަކާއެކު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިންވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތަކާއި، މަރުވާ މީހުންގެ ސައްހަ އަދަދުތައް އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ސީރިއަސްވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް