ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 14:05
މިސްރުގެ އަތްތެރި މަސައްކަތްތެރިން
މިސްރުގެ އަތްތެރި މަސައްކަތްތެރިން
އިގްތިސާދީ ކާރިސާއާއެކު މިސްރުގެ އަތްތެރި މަސައްކަތްތެރިން މާޔޫސްކަމުގައި
 
މިސްރުގެ އިގްތިސާދަށް އެންމެ ބޮޑު ހިޔަންޏެއް އެޅިފައިވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން
 
ރާބީ އުފައްދަމުންދާ ގެވެހި ކަންވާރުގެ ސާމާނުތަކަކީ، މިސްރުގެ ޒަމާންވީ ބަދިގެތަކަށް މީގެ ކުރިން ކޮންމެހެން ބޭނުންޖެހުނު އުފެއްދުންތަކެއް

ސަގާފީ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ގިނަ އުއްފެއްދުންތަކެއް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ފެނިގެންދާ މިސްރުގެ ފައްޔޫމްގައި، ޖިފުޓިގަނޑެއްގެ ސިފައަށް ހަދާފައި ހުރި އޭނާގެ ވޯރކްޝޮޕްގެ ތެރޭގައި ހުސްނީ ރާބީ އަވަދިނެތި އުޅުނީ، މައްޓާއި ކިސަޑު ފަދަ ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ އުފައްދަމުންދާ ގެވެހި ކަންވާރުތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. އޭނާ މި ތަކެތި އުފައްދަނީ، ހަނޑޫ ދަނޑުތަކުން ލިބޭ ހުޔާއި، ނީލަ ކޯރުން ނަގާ ކިސަޑާއި މަށި ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

ރާބީ އުފައްދަމުންދާ ގެވެހި ކަންވާރުގެ ސާމާނުތަކަކީ، މިސްރުގެ ޒަމާންވީ ބަދިގެތަކަށް މީގެ ކުރިން ކޮންމެހެން ބޭނުންޖެހުނު އުފެއްދުންތަކެކެވެ. ނަމަވެސް، މިސްރަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އިގްތިސާދީ ފިއްތުންތަކާއެކު، ޖީބަށް ލުއި އިތުރު އިޚްތިޔާރުތައް ހޯދުމަށް އާންމުންނަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، ރާބީގެ މަސައްކަތަށް، ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ރާބީ މަސައްކަތްކުރަން އިން 25 އަހަރު ވީ ވޯރކްޝޮޕަކީ، އޭނާގެ ޢާއިލާގެ 7 ޖީލަކުން އެ ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ވޯރކްޝޮޕެކެވެ. މީގެ 3 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިއަށް ބަލާއިރު، 150އެއްހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މި ވޯކްޝޮޕްގައި، ރާބީއަށް އަތްގާތްކޮށްދީ ހަދަން މިއަދު އުޅެނީ އެންމެ ފަންސާހަކަށް މީހުންނެވެ.

މިއީ ވަރަށް އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް، އެހެންވެ ވަރަށް ގިނަ މީހުން މިކަން ދޫކޮށް، ފަސޭހައިން އާމްދަނީ ލިބޭ ވަޒީފާތަކަށް ބަދަލުވި. އެހެންވެ، މި ފަންނުވެރިކަން މުޅިންހެން ގެއްލިއްޖެ. ނުވިތާކަށް، މި ކަހަލަ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރުންވެސް މުޅިންހެން ހުއްޓިއްޖެ. މި ކަހަލަ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ފައިދާ ބޮޑުވިނަމަވެސް، މީހުން މިހާރު ދަނީ ބާޒާރުން ލިބެން ހުރި އެހެން އުފެއްދުންތައް އިޚްތިޔާރު ކުރަމުން
ހުސްނީ ރާބީ؛ މިސްރުގެ ފަންނުވެރިއެއް

މިސްރުގެ އިގްތިސާދަށް އެންމެ ބޮޑު ހިޔަންޏެއް އެޅިފައިވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުންނެވެ. އިމްޕޯރޓް މުދަލަށް އިންތިހާއަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތް މިސްރުގެ އިމްޕޯރޓް ބިލަށް ބަރުޖެހި، އިގްތިސާދީ ތަކުލީފުތައް ބޮޑުވީއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން، މިސްރުގައި އިންވެސްޓްކުރަމުން ދިޔަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެ ގައުމު ދޫކޮށް ދާންފެށިއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުން އެ ގައުމަށް ލިބެމުން ދިޔަ އާމްދަނީ ދަށްވެ، ރިހިރިހި އޮތް ފައިމައްޗަށް ފޮއިވެސް ވެއްޓުނީއެވެ.

އިގްތިސާދީ ހާލަތުގެ އަސަރު ކްލަޔަންޓުންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފަ. އެހެންވެ، އެމީހުންގެ ހަމައެކަނި ފިކުރަކަށް ވެފަ އޮންނަނީ ކާބޯތަކެތި ހޯދުން. މީ ލަގްޜަރީ އުފެއްދުމެއްތާ. ކްލަޔަންޓުން މި ބޭނުންކުރޭ. އެކަމަކު މީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލެވިދާނެ އެއްޗެއް. ބަދަލުގަ ބޭނުން ކުރާނެ އެހެން އެއްޗެހި ލިބެން ހުރި އެއްޗެއް. މިސާލަކަށް، ބޯފެން އަޅާ ރުނބާ ބަދަލު ނުކޮށް، ކުރިންވެސް ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ރުނބާ ބޭނުންކޮށްކޮށް ތިބެވިދާނެ.
ހުސްނީ ރާބީ؛ މިސްރުގެ ފަންނުވެރިއެއް

މި ހުރިހާ ކަމަކާއެކު މިސްރުގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒަރވް ދަނީ ހީނަރުވަމުންނެވެ. މި އަހަރު ތެރޭގައި އެކަނިވެސް، މިސްރު ފައިސާގެ އަގު ވެއްޓިގެން ދިޔަ މަންޒަރު، 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ފެނިފައެވެ. މާލީ ބާޒާރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ ރަސްމީ ރޭޓަކީ ޑޮލަރަކަށް 24.6 މިސްރު ޕައުންޑް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރެއްގެ އަގު ވަނީ 33 ޕައުންޑަށްވެސް އުފުލިފައެވެ. މަގުމަތީ އަގަކީވެސް 30 ޕައުންޑް ކަމަށްވެއެވެ.

އަގުތައް ވަރަށް ބޮޑު އުފުލިއްޖެ. އެކަމަކު، މަށަކަށް ނެތް ކިސަޑާ މަށީގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އަގު އުފުލޭކަށް. ޑިމާންޑެއް ނެތްވިއްޔާ. ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް މި ބަރޯސާވަނީ ޑިމާންޑާ ސަޕްލައިއަށް. ޑިމާންޑް ނެތީވިއްޔާ މަށަކަށް އަގުތަކެއް ނުއުފުލޭނެ. ބާޒާރަކަށް މިކަމެއް ހަޖަމެއް ނުވާނެ. އެކަމަކު މަށަށް އެއްޗެހި ގަންނަން ލިބޭ އަގުތައް ދަނީ ހަމަ އުފުލެމުން.
ހުސްނީ ރާބީ؛ މިސްރުގެ ފަންނުވެރިއެއް

ރާބީ ބުނާގޮތުގައި އޭނާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަސްކުރީ އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިތްހަމަޖެހުމާއި މިނިވަންކަމުގެ އިހުސާސް ލިއްބައިދޭކަމަށް ރާބީ ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިސްރަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އިގްތިސާދީ ތަކުލީފުތަކުގެ ވޭން، ރާބީއާއި އޭނާފަދަ އެހެން ފަންނުވެރިންވެސް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މަހެއްގެ މައްޗަށް 800އާ 1000އާ ދެމެދު އަދަދެއްގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދަމުން ދިޔަކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި ތަކެތި އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނުގެ އަގުތައް އުފުލުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް އަސަރު ފޯރާފައިވާކަމަށް، އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ރާބީ ބުނެއެވެ. އެހެން ކަމުން، އާ ކަސްޓަމަރުން ހޯދުމަށް، މިހާރު އޭނާ އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެނީ، ޒަމާނީ އުފެއްދުންތައް އުފައްކަން ކަމަށްވެސް ރާބީ ބުނެއެވެ.

މިސްރުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުންކުރާ، ފަނުން ވިޔެފައި ހުންނަ ވަށިގަނޑުތަކާއި ފަރުނީޗަރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި 45 އަހަރު ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ އުމުރުން 55 އަހަރުގެ ޝަބާން ހައްލޫމްގެ ވާހަކަވެސް ހުރީ ހަމަ އެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

މީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއެއް ނޫން. އަހަރެން މިއަށް ކިޔަނީ ފަންނުވެރިކަމުގެ އުޖޫރައޭ. މި މަސައްކަތުގަ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއެއް ނޯވޭ. މިސާލަކަށް، މި ގޮނޑި ހަދަން މަށަށް ނަގާ އެއް ދުވަސް. 70-80 މިސްރު ޕައުންޑްވަރު ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭ. އަހަރެން، މި ވިއްކާލަނީ 200 މިސްރު ޕައުންޑަށް. މަށަށް ޖެހެނީ 120 ނޫނީ 130 މިސްރު ޕައުންޑް. އެ ނިމުނީ. އިތުރު އެއްޗެއް ނުލިބޭ.
ޝަބާން ހައްލޫމް؛ މިސްރުގެ ފަންނުވެރިއެއް

ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި، އޭނާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނައެވެ. އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށް 1000 ފަންގަނޑު ގަތުމަށް 2500 މިސްރު ޕައުންޑް (101 ޑޮލަރު) ޚަރުދުކުރާއިރު، މީގެ ކުރިން ޚަރަދުކުރީ 1200 ޕައުންޑް ނުވަތަ 48.5 ޑޮލަރެވެ. އެއީ އަދި އުފުލުނު ދަތުރުފަތުރުގެ އަގުތަކާ ނުލައެވެ. ހައްލޫމް ވަނީ އޭނާ އުފައްދާ ގޮނޑީގެ އަގުތައްވެސް އުފުލާފައެވެ. އެގޮތުން، މީގެ ކުރިން 120 މިސްރު ޕައުންޑް (4.85 ޑޮލަރު)އަށް ވިއްކި ގޮނޑި، މިހާރު ވިއްކަނީ 150 ޕައުންޑް ނުވަތަ 6 ޑޮލަރަށެވެ.

ނޫން. ކަނޑައެޅިގެން މި ބުނަނީ، ސަރުކާރަކުން އަހަރުމެންނަކަށް އެއްވެސް އެހީއެއް ނުދޭ. އަހަރުމެން މަތިން މުޅިން ހަނދާން ނައްތާލާފަ އޮތީ. އަހަރުމެން ކަހަލަ ވަށިގަނޑު ވިޔާ މީހުން މަތިން މުޅިން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން އެ ތިބެނީ. ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ނޫނީ ޕެންޝަނެއް ކަހަލަ އެކައްޗެއްވެސް އަހަރުމެންނަކަށް ނެތް. އަހަރެން މި ބަރޯސާވަނީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދޭ އެއްޗަކަށް. އަހަރެން ބަލިވެ އެނދުމަތިވާ ދުވަހަކު އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނެ. ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއެއް ނޫނީ ޕެންޝަނެއް ނުލިބޭނެ. މި ފަންނުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ހޯދައިގެން ނޫނީ އަހަރެންނާ އަނބިދަރިންގެ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަންވެސް ފަރުޖައްސާނުލެވޭނެ.
ޝަބާން ހައްލޫމް؛ މިސްރުގެ ފަންނުވެރިއެއް

ކުނާ ވިއްކުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން އުޅޭ އަންވަރު އަބީ ޒީދުގެ ހާލަކީވެސް ހަމަ އެއީއެވެ.

މި އުފެއްދުމަކީ މުޅިންވެސް އަތްތެރި މަސައްކަތާ ގުޅިފަ އޮންނަ އުފެއްދުމެއް. ގިނަ ފަހަރަށް މި އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓްކުރޭ. އަދި އަހަރުމެންނަށް ފައިސާ ލިބޭ. މިހާރުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު އަސްލު އަހަރުމެންނަށް ވާންޖެހޭނީ އިގްތިސާދީ. ގޮންޖެހުމަކަށް ނޫން. އަހަރެންގެ އުފެއްދުންތައް، ހައްގު ބާޒާރެއްގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއްކާ، ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރާނަމަ މި ކާރިސާގެ އަސަރެއް މަށަކަށް ނުފޯރާނެ. މަށަށް ހަގީގަތުގަ ލިބެންވާނީ ހަމަޖެހުން. މައްސަލައަކީ، އަހަރުމެންގެ އުފެއްދުންތައް އެ ގޮތަށް ވިއްކަން އެހީ ބޭނުންވާކަން. އެކްސްޕޯޓްގެ ފުރުސަތު ފަހި ކުރަން އެމްބަސީތަކުގެ އެހީވެސް ބޭނުންވާކަން.
އަންވަރު އަބޫ ޒީދު؛ މިސްރުގެ ފަންނުވެރިއެއް

ވޯލްޑްބޭންކުން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި އިޖިޕްޓް އިކޮނޮމިކް މޮނިޓަރ ރިޕޯޓް ބުނާގޮތުން، މިހާރު ހިނގަމުންދާ މިސްރުގެ މާލީ އަހަރު (2022-2023)ގައި އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމުގެ ދުވެލި، 4.5 ޕަސެންޓަށް މަޑުޖެހޭނެއެވެ. މީގެ ކުރިން (2021-2022) މާލީ އަހަރުގައި، އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމުގެ ދުވެލީގެ ނިސްބަތް ހުރީ 6.6 ޕަސެންޓްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް