ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 08:38
ނަކައި އަލިމަތަ ރިސޯޓް
ނަކައި އަލިމަތަ ރިސޯޓް
އަގޯޑާ
ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އަށް ބިން ދޫކުރުން
ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ބިން ދޫކުރުމުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ކުޑަކޮށްފި
 
މީގެ ކުރިން ބިން ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް މަޝްރޫއަށް ވާ ޖުމްލަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ
 
އިސްލާހުގައި ވާގޮތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންްޖެހެނީ މަދުވެގެން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ މުހިންމު މަޝްރޫޢެއް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށެއް، ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ދޫކުރުމުގައި، އެ މަޝްރޫއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްފަހަރާ ދައްކަން ނުޖެހޭގޮތަށް ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފިއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން މަޝްރޫއަކަށް ބިން، ފަޅު ނުވަތަ ރަށެއް ކުއްޔަށް ހިފޭނީ އެ ފަރާތަކުން އެ މަޝްރޫއަށް ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކާ ޚަލާސް ކުރުމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ދައުލަތުން ވަނީ މި މާއްދާ އިސްލާހުކޮށް މި ގާނޫނަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނެސްފައެވެ.

މި އިސްލާހުގައި ވާގޮތުން ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތުން މަޝްރޫއަށް ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 1 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ދައްކާފައިވާނަމަ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫއަށް ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު ދައުލަތަށް ދައްކައި ޚަލާސް ނުކޮށްފިނަމަ އެތަނެއްގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިކަން ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެއެވެ.

ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާ ހާލަތުގައި، އެ ރަށް، ނުވަތަ އެ ފަޅު، ނުވަތަ އެ ބިން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށްވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެއެވެ. އަދި ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާ ހާލަތުގައި، އެ ރަށް، ފަޅު، ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދުގެ ތެރެއިން، ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ދައްކައިފައިވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަނބުރާ ރައްދުނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެއެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން މިކަންކަމަށް މަޝްރޫއާ ހަވާލުވާ ފަރާތަކުން އެއްބަސްވާނަމަ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތުން މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު ދެއްކުމުގެ ކުރިން، މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެގޮތަށް ވަނީ އިސްލާހު ކޮށްފައެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން ރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ޝާއިޢު ކުރައްވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތުން މަޝްރޫޢެއްގެ މުޤާބިލުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރަންވާނީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ޝާއިޢުކުރާ ލިސްޓެއްގައި ހިމެނޭ ރަށެއް، ނުވަތަ ބިމެއް، ނުވަތަ ފަޅެއް ކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތުން ތަނެއް ޚިޔާރުކުރުމުން، އެ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. އަދި އެކުލަވާލާ ލިސްޓުގައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަނެއް ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެ، ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް