ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:32
އިސްލާމިކް ބޭންކް
އިސްލާމިކް ބޭންކް
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް
އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ
 
އައު ބަދަލާއެކު ޓްރާންސްސެކްޝަންތައް ހެދުމުގައި އަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު އެކަންކުރެވިގެންދާނެ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ)ން ދެމުންދާ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު ވަރަށް އަވަހަށް ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް އެބޭންކުގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރު އަހުމަދު ރިޒާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއައިބީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރިޒާ ވިދާޅުވީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމްއައިބީން އިންޓަނެޓްގެ ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާއިރު މިވަގުތު ކުރިޔަށްދަނީ އެޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ގިނަ ޚިޔާލުތަކާއެއްގޮތަށް އެޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑްވެގެންދާނެކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ. މުޅިން އައު ފީޗަރތަކާއެކު ބަދަލުތައް ގެންނަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ހުރިހާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށްކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ކޮންމެ ޕްރޮފައިލަކަށް ވަނުމަށްވެސް ވަކި ލޮގިން އެއް ބޭނުންވާއިރު ބަދަލާއެކު އެއް ލޮގިން އިން ހުރިހާ ޕްރޮފައިލަކަށް ވަދެވޭނެކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން އައު ބަދަލާއެކު ޓްރާންސްސެކްޝަންތައް ހެދުމުގައި އަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު އެކަންކުރެވިގެންދާނެކަމަށާއި ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ކަސްޓަމައިޒްކުރެވޭނެކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން އެޕްލިކޭޝަނަށް ވަންނަ ކޮންމެފަހަރަކު އޯޓީޕީ ޖަހަން އޮންނައޮތުމަށްވެސް ބަދަލު އަންނާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކަސްޓަމަރަށް އައު ޑޭޝް ބޯޑެއް ލިބިގެންދާއިރު ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވާ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ފެންނަންހުންނާނެކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަނަށް ލޮގިންވާއިރު އެޕްގައި އިންނަންވީ ކަސްޓަމަރުގެ ބޭންކު އެކައުންޓް ބެލެންސް ހުރުންތޯ ނުވަތަ ޓްރާންސްފާކުރުންތޯ ކަސްޓަމަރަށް ކަނޑައެޅޭނެކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކައުންޓްގެ ސްކްރީން ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވާގޮތަށް ކަސްޓަމައިޒްކުރެވޭނެކަމަށާއި ލޮގިންވާއިރަށް ކަސްޓަމަރުގެ ބޭންކު ބެލެންސް ފެންނަން އިންނަން ބޭނުންނުވާނަމަ އެގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭނެކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އޮތެންޓިކޭޝަން އޯޓީޕީ މެއިލް އަށް ނުދާގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާއިރު އެޕްލިކޭޝަން ބައްޓަންކޮށްފައިވާނީ ކޮންމެ އެއްޗަކުން ބޭނުންކުރިކަމުގައިވިޔަސް ޔޫސަރ ފްރެންޑްލީކޮށްކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށްވެސް ފަސޭހަ ބަދަލުތަކަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
33%
0%
7%
7%
33%
ކޮމެންޓް