ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 16:30
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް އިތުރުވުމަކީ މުޅި ދުނިޔެ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން ދެކޭ
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް އިތުރުވުން
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް އިތުރުވުމަކީ މުޅި ދުނިޔެ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް: އެމެރިކާ
 
ޗައިނާއިން އާންމު ކުރަމުންދާ ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކަކީ އެ ޤައުމުގައި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައި ވާ ޙަޤީޤީ ނިސްބަތް ކަމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުން
 
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ބާރުލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް އެކަމުގައި ހެޔޮ ގޮތް އޮތް ކަމެއް

ޗައިނާގައި މިވަގުތު ހަލުވިކަމާއެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19) ފެތުރި، ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވަމުން ދާ ދިއުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް އޮތް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމެރިކާގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު، ނެޑް ޕްރައިޒް ވިދާޅުވީ، ޗައިނާގައި މި ދުވަސްވަރު އަނެއްކާވެސް ބާރު ދުވެލީގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ ދިއުމަށް އެ ޤައުމުން ރިޢާޔަތްކޮށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ޢުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ޗައިނާއަށް ފޯރަމުންދާ އަސަރުތަކަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް އޮތް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާ، އެއީ، ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދުގެ ސައިޒާ ހެދި ކަމަށްވެސް ޕްރައިޒް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ޕްރައިޒް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ބާރުލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް އެކަމުގައި ހެޔޮ ގޮތް އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުގެ ކޭސްތަކެއް ރިޕޯޓް ނުކުރާތާ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ޗައިނާއިން އެފަދަ ރިޕޯޓްތަކެއް ކުރަން ފެށީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް، ޗައިނާއިން އާންމު ކުރަމުންދާ ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކަކީ އެ ޤައުމުގައި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައި ވާ ޙަޤީޤީ ނިސްބަތް ކަމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޗައިނާގައި ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމަށް ގޮވާލާ، އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވަނީ، އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހިސާބެއްގެ ލުއި ތަކެއް ދޭން ފަށާފައެވެ. ލުއި ދޭން ފެށުމާ އެކުގައި ހެން، ޗައިނާގައި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުން ދާ މިންވަރު، ފަތުއަޑުކިއާފައި އިތުރު ވާން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޗައިނާގެ ޖީޑީޕީއަށް ރިޢާޔަތް ކުރާ އިރު، އެ ޤައުމުގައި ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާ ދިއުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް އޮތް ކަންބޮޑުވުމެއް، ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު. ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ފައިދާ އޮތް ހަމަ އެކަނި ބަޔަކީ ޗައިނާ އެކަންޏެއް ނޫން. އެކަމުގެ ފައިދާ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ކުރާނެ. އެމެރިކާ އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނީ، ޤައުމުތަކަށް ބޭނުން ވާ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމާ، ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެގެންދާ ހިނދު، ޤައުމުތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން މަތީ. މާ ލަސް ނުވަނީސް، ޗައިނާއިންވެސް އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން، އަހަރަމެންގެވެސް ޢުއްމީދަކީ
ނެޑް ޕްރައިޒް؛ އެމެރިކާ ޚާރިޖިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން ފެށީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު، ޗައިނާއިން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ފާއިތުވީ 3 އަހަރެއްހާ ދުވަހު އެ ޤައުމުން ވަނީ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ކާމިޔާބީ ތަކެއް ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް، އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތި ކުރަމުން ދިޔަ ފިއްތުންތަކާއެކު، ޗައިނާއިން ހިސާބަކަށް ދޫދޭން ފަށާފައި ވާ އިރު، ބަލީގެ ނުރައްކާ އަނެއްކާވެސް މި ވަނީ ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަކަށް އިތުރު ވެފައެވެ.

ޗައިނާގައި ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ކޮވިޑް ފެތުރި، ސިނާޢީ މަސައްކަތްތެރި ކަމަށް އެ ކަމުގެ އަސަރު ފޯރާ ހިސާބުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އެކަމުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފޯރަނީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް