ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 13:26
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ދައުރުވަމުންދާ ލެޔާއި އެތެރެ ހަށީގެ ގުނަވަންތަކުންވެސް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސް ވަނީ ފެނިފައި
ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރު
ނޭނގުމުގެ ތެރޭގައި އަހަރަކު 2 ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ކާލެވޭކަން އެނގޭތަ؟
ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރު ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ޕްލާސްޓިކް އުފައްދާ މިންވަރު 2 ގުނަ އިތުރު ވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާތަކުން ދައްކާ
އެއީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލާނަމަ، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ 2 ކޮތަޅު އުފެއްދޭނެހާ ޕްލާސްޓިކް
ޕްލާސްޓިކްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކޭންތައް އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ހިމަނާނަމަ، އަހަރެއްގެ މައްޗަށް، އެމީހާއަށް ހުންނާނީ، ގާތްގަނޑަކަށް 10 ގުރާމްގެ ޕްލާސްޓިކް ކެވިފައި

ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރު ކަމޭ ބުނުމުން ގިނަ ފަހަރަށް ޚިޔާލަށް ގެނެވެނީ ކަނޑު އަޑީގައި މިނިވަންކަމާއެކު ފީނަމުން ދާ ވެލައެއްގެ ކަރުގައި ޕްލާސްޓިކް ދާގަނޑަކުން މަޅިއެއް ޖެހިފައިވާ މަންޒަރެވެ. ނޫނީ ވިއްޔާ އެފަދަ ކޮންމެވެސް ދިރުމަކަށް، ޕްލާސްޓިކްގެ ސަބަބުން އަސަރު ފޯރަމުންދާ މަންޒަރެވެ. އެއީވެސް ޙަޤީޤަތެވެ. ނަމަވެސް، އަސްލު ނުރައްކާ، އެއަށް ވުރެ، އަހަރަމެން އިންސާނާނުންނާ މާ ގާތެވެ. މީރު، މޮޅު ކޭމަކަށް އިންސާފު ކޮށްލާނަމޭ ހިތާ އޯޑަރު ކޮށް، "ރޯސްޓް ޗިކަން ޑިނަރ" އެއްގައިވެސް ހުސް ޕްލާސްޓިކްއެވެ. މި ކިއަނީ ކީކޭކަން އެބަ އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

މިކަމުގެ އިތުރު ވަނަވަރު ބަލާ، ހޯދާ، ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އެއް ބަޔަކީ އިންގްލަންޑްގެ ރިސާޗަރުންގެ ޓީމެކެވެ. އެ ޓީމުން އެކަން ކުރީ 2 ބާވަތެއްގެ ރޯސްޓް ޗިކަން ޑިނަރއެއް ތައްޔާރު ކޮށްގެންނެވެ. 1 ބާވަތުގެ ރޯސްޓް ޗިކަން ޑިނަރ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި ސާމާނުތައް ބަންދު ކޮށްފައި ހުރީ ޕްލާސްޓިކް ޕެކިންގްގައި ކަމަށް ވާ އިރު، އަނެއް ބާވަތުގެ ރޯސްޓް ޗިކަން ޑިނަރ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި ސާމާނުގައި ޕްލާސްޓިކް ޕެކިންގްއެއް ނެތެވެ. ނަތީޖާ އައި ގޮތް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ.

ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނުނު މިންވަރު، އެނޫން ކާބޯތަކެއްޗާ އަޅާ ބަލާއިރު 7 ގުނަ އިތުރު.
ޑރ ފޭ ކުޗެއިރޯ؛ ޔުނިވަރސިޓޯ އޮފް ޕޯޓްސްމައުތު

ޑރ ފޭ ކުޗެއިރޯއަކީ، ޔުނިވަރސިޓޯ އޮފް ޕޯޓްސްމައުތުގައި ތިމާވެށީގެ ތަޣައްޔަރު ކަމުގެ ދާއިރާއިން ދިރާސާ ކުރަމުންދާ ރިސާޗަރެކެވެ. 

ބަންދު ނުކޮށް ހުރި ކާބޯތަކެތިން އަހަރަމެންނަށް ފެނުނީ 55000 ޕާޓިކަލްސް. ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކުން އަހަރަމެންނަށް ފެނުނު ގާތްގަނޑަކަށް 230000 ޕާޓިކަލްސް.
ޑރ ފޭ ކުޗެއިރޯ؛ ޔުނިވަރސިޓޯ އޮފް ޕޯޓްސްމައުތު

ޑރ ކުޗެއިރޯ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ޕްލާސްޓިކްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކޭންތައް، އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ހިމަނާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އަހަރެއްގެ މައްޗަށް، އެމީހާއަށް ހުންނާނީ، ގާތްގަނޑަކަށް 10 ގުރާމްގެ ޕްލާސްޓިކް ކެވިފައެވެ. އެއީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލާނަމަ، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ 2 ކޮތަޅު އުފެއްދޭނެ ހާ ޕްލާސްޓިކްއެވެ.

ކާބޯތަކެތީގައި ޕްލާސްޓިކް އެކުލެވޭ މިންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށް މިހާތަނަށް ގިނަ ދިރާސާތައް ހަދާފައި ވަނީ ކޭމަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން، ރޯ އިންގްރީޑިއަންޓެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކާ އެއްޗެއް އޮއްވާ، ލެބޯޓްރީތަކުގައެވެ. ނަމަވެސް، މި ދިރާސާގައި، ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރުކަން ވަޒަން ކުރީ، ސުފުރާ މައްޗަށް ނެރެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަށީގައި ހިމެނުނު ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ތަހުލީލު ކުރީވެސް އާންމު ބަދިގެއެއްގައެވެ.

ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރުކަން ނެތް ހަމަ އެއްވެސް މިހާރު ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ ޑރ ކުޗެއިރޯގެ ފިކުރުވެސް ހުރީ އެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރުކަމުން ސަލާމަތްވެފައިވާ އެއްވެސް ކާބޯއެއްޗެއް މި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުންނާނެއެކޭ މަގޭ ހިތެއް ނުބުނޭ. އެހެންނު ވާނީ... ވަޔާއި ބިންގަނޑުގައިވެސް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސް އެހާ ގިނަ. އަހަރަމެން މިހެން މިތާ ވާހަކަދައްކާލަން މި ތިބޭ އިރުވެސް، އަހަރަމެން ކާން ހުރި އެއްޗެއްސަށް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސް ފޭބުން ގާތް.
ޑރ ފޭ ކުޗެއިރޯ؛ ޔުނިވަރސިޓޯ އޮފް ޕޯޓްސްމައުތު

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ޕްލާސްޓިކަ ވަދާޢީ ސަލާމް ކުރުމަކަށް ދުނިޔެ އަދިވެސް ތައްޔާރެއް ނޫނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރު ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ޕްލާސްޓިކިކް އުފައްދާ މިންވަރު 2 ގުނަ އިތުރު ވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާތަކުން ދައްކައެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކަށް ފައިބައިގެންދާ ޕްލާސްޓިކްގެ މިންވަރު، 3 ގުނަ އިތުރު ވާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ.

ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރުކަން އޮތީ ހަމަ އެކަނި ކަނޑުތަކަކު ނޫނެވެ. ޑރ ކުޗެއިރޯ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ކަނޑުތަކަށްވުރެ ބިންގަނޑުގައި މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރުކަން އެކުލެވޭ މިންވަރު މާ ބޮޑެވެ.

މީހުން ބުނާތީ މަށަށް އަޑު އިވިފަ އެބަހުރި، މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސްގެ ބިރުވެރިކަމެއް މަށަކަށް ނެތޭ... މަށަކީ ކަނޑުމަސް ކައި އުޅޭ މީހެއް ނޫނޭ... އެކަމަކު، އެކަމާ އަހަރެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށް ހީއެއް. ހުރިހާ ތަނެއްގަވެސް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސް އެބަހުރި. ކޮންމެ އެއްޗެއް ކެޔަސް، ބުޔަސް، ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސް ދާނެ.
ޑރ ފޭ ކުޗެއިރޯ؛ ޔުނިވަރސިޓޯ އޮފް ޕޯޓްސްމައުތު

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ދައުރުވަމުންދާ ލެޔާއި އެތެރެ ހަށީގެ ގުނަ ވަންތަކުންވެސް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްސް ވަނީ ފެނިފައެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފުރާނައަށް ގެއްލުން ވާ ކަމެއް ނުވަތަ ވެދާނެ ގެއްލުމެއް، ދިރާސާއެއްގައި އަލީގައި އަދި ކަށަވަރު ކަމާއެކު ހޯދި، ސާބިތު ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.

މިހާރަށް އޮތީ، ޕްލާސްޓިކްއާ ނުލާ އުޅެވެން އޮތްހާ ގޮތެއް ހޯދާ، އެ ގޮތަކަށް އުޅެވޭތޯ ބެލުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް