ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 15:48
ބަޖިޔާ ގައު ބެހެއްޓުމުގެ ހަފްލާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ބަޖިޔާ ގައު ބެހެއްޓުމުގެ ހަފްލާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ-ޖަޕާން ގުޅުން
ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާ އޮތް ގުޅުމަކީ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ހަދަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރި - ޝާހިދު
 
އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިހްތިރާމްކުރާނީ ވަކި ގައުމެއް ބެލުމެއް ނެތި
 
ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ގުޅުން ބަދަހީކުރަމުން މިގެންދަނީ ހުރިހާ ގައުމަކާއި

ރާއްޖެއާއި ޖަޕާންގެ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ގާ ނަގާ އެއްލާލާ، އެގައުމާއި އޮތް ގުޅުމަކީ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ހަދަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވީ، ޖަޕާނުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މާލޭގެ ވަށައިގެން ޖެހި ގާތަކުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން މާލޭގެ އިރު ދެކުނު ފަރާތު ހުރި ގައު ގެއްލިފައިވަނިކޮށް އަލުން އެ ގައު އުސްފަސްގަނޑުގައި ބެހެއްޓި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ގާ ނަގާ އެއްލާލާ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ޖަޕާނާއި އޮތް ގުޅުމަކީ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ހަދަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު މިކުރައްވާ ކަމަކީ އަލުން އަނބުރާ ރަމްޒީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ އެ ގާ، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ހެން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖަޕާނާއި ރާއްޖެއާއި އޮތް ގުޅުން އެއީ ކޯއްޗެއްކަން ސާބިތުކޮށްލުމަށް ހޭދަކޮށްލާ ވަގުތެއް ކަމަށެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ގުޅުން ބަދަހީކުރަމުން މިގެންދަނީ ހުރިހާ ގައުމަކާއި. އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރަން ބޭނުން އެންމެނާއި. އެ ބަދަހިކުރަމުން ގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާތްކަން އޮންނާނީ އެންމެންނާއި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިހްތިރާމްކުރާނީ ވަކި ގައުމެއް ބެލުމެއް ނެތި. އެހެންކަމުން މިއަދު އަލުން އަނބުރާ ބެހެއްޓޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެޓްރަޕޮޑް މޮނިއުމަންޓް ވެގެންދާނީ ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާއި ދޭތެރޭގައި 55 އަހަރުވަންދެން ގެތެމުން މެހެމުން ގުޅިލާއި މެހިގެން އައިސްފައިވާ ރަމްޒީ ބިނާއެއްގެ ގޮތުގައި
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ވަގުތުކޮޅަކީ ރާއްޖެއައި ބޭރުގައުމުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރަމުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން އެމަނިކުފާނުގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު، އެގައުމުތަކާއިއެކު އޮތް ގުޅުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެގައުމަކާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށް ނިމުނީމާ ނަގާ އެއްލާލާފައި މަގުމަތީގެ އަރިމަތީގައި އުކާލާފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ގޮތުގައި ރައީސްގެ ސިޔާސަތުގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޖަޕާނާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު 55 އަހަރުވެގެންދާ ގުޅުން ފާހަގަކުރާ މި ދަނޑިވަޅަކީ އެކަން ސާބިތުވެގެންދާ ހިނދުކޮޅެއް ކަމަށާއި، މާލޭގައި 1987 ވަނަ އަހަރު އެރި ބޮޑުރާޅުގެ ސަބަބުން މާލެއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ހަނދާން އެތައް ބަޔަކު ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޓެޓްރަޕޮޑްތައް ޖެހިގެން ދިޔަގޮތާއި އޭގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުނު މޮނިއުމެންޓް ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ވެސް ހަނދާން ހުންނާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް