ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:24
ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުން
ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާ
ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާ ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ސައިޓަކަށް ފ. އަތޮޅު
 
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ފ. އަތޮޅުގައި މިއަހަރު ވަނީ އެސެސްމެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި

ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާ ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ސައިޓެއްގެ ގޮތުގައި ފ. އަތޮޅު ކަނޑައަޅައި އަންނަ އަހަރަށް ހާއްސަ މަޝްރޫއެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއު ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރު، ޑރ. ޕޫނަމް ކޭތުރަޕާލް ސިންގެ ޝަރަފުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ފަރީއްކޮޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. މި މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ވެސް އެކަމަނާއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ގައިން ގަޔަށްނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވެ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވާން ދިމާވަނީ ހިތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި ސްޓްރޯކާއި، ކެންސަރާއި ހަކުރުބައްޔާއި ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން މީހުން މަރުވާ އަދަދުވެސް ދަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރު ވަމުން ކަމަށާއި މިފަދަ ބަލިތަކާ ނަފްސާނީ ބައެއް ބަލިތަކަކީ، އުމުރުދުވަހަށް ފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ ބަލިތަކަށްވާއިރު، ދުރާލާ ދެނެގަނެ ފަރުވާ ހޯދައިފިނަމަ މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަލިތަކަކީ އެބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ވެވިދާނެ ބަލިތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މި ބަލިތައް އަވަހަށް ދެނެގަތުމާއިއެކު ފަރުވާދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ދިރުވާ އާލާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަކީ ދުޅަހެޔޮ އާބާދީއެއް ބިނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމު އެއް ތަނބު ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރިއެވެ.

Advertisement

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ދެމުން އަންނަ ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ ޚިދުމަތްތައް، އޭގެ އަސާސްތަކަށް ބިނާކޮށް އަލުން ދިރުވާ އާލާކުރުމަށް އިތުރު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްދީ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުމަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން 2023ވަނަ އަހަރު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ފ. އަތޮޅުގައި މިއަހަރު ވަނީ އެސެސްމެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ޕްރައިމަރީ ހެކްތު ކެއާ އިތުރަށް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ފެށުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ފ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެސެސްމަންޓުގެ ހޯދުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ އަތޮޅު ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ސައިޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައިގެންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ތައާރަފުކޮށްފައިވާ މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން މަސައްކަތް ކުރާނީ އެއް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާއިލާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ގާތްގުޅުމެއް އުފެދި ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަށް ހިއްސާ ކުރެވި ދުރާލާ ދެނެގަނެވި، ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް އިރުޝާދުދީ، ރައްޔިތުންގެ ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަދި އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކަށަވަރުވެގެން ދިއުމަކީ، މި މަޝްރޫޢުގެ ދިގުމުއްދަތުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް