ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:17
ޕްލާސްޓިކާއި ނުލައި ރާއްޖެ
ޕްލާސްޓިކާއި ނުލައި ރާއްޖެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ނުކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކް
ރާއްޖެއަށް އެތެރެނުކުރެވޭނެ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސް އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި
 
13 ބާވަތެއް ވަނީ މި ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައި

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ސިންގަލް- ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

މި ލިސްޓު ރައީސް ކަނޑައެޅުއްވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ކުރިން މި ލިސްޓު ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އެ ޤާނޫނުގެ 8-1 ވަނަ މާއްދާ އުވިގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އަލުން މި ލިސްޓު ރައީސް ކަނޑައެޅުއްވީއެވެ.

Advertisement

ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެތީގެ ތެރެއިން ތިމާވެެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ 13 ބާވަތެއް ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިތަކެތި ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި:

 1. ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުން ކުރާ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި
 2. ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކާ ތަށި، ސަމުސާ، ވަޅި، އޫ އަދި ދިޔާތަކެތި ގިރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު
 3. ކާބޯތަކެތި ބަންދު ކުރާ ސްޓައިރޮފޯމް ފޮށި
 4. ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 30 ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު
 5. ބާޒާރުކުރަން ބޭޏުން ކުރާ 50 މައިކްރޯންއަށްވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު
 6. ޕްާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ އިމްޕޯޓު ކުރާ ސުޕާރީ
 7. 250 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ، އެއްފަހަރާ ބޭނުން ކުރެވޭ ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުން ކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތަށި
 8. ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު ލައިފައިވާ ކަފަބުރު
 9. 50 މިލިލީޓަރާި އެއަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން
 10. 50 މިލިލީޓަރާއި 200 މިލިލީޓަރާ ހަމައަށް ހިމެނޭ ޕްލާސްޓިކްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކުދި ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން
 11. ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ބޭނުން ކުރާ 500 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން
 12. ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ބޭނުން ކުރާ 1 ލީޓަރާއި އެއަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން
 13. ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ބޭނުން ކުރާ 500 މިލިލީޓަރާސްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތައްޔާރީ ބުއިންތައް
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް