ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 22:49
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ގެންދަނީ
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ގެންދަނީ
ރޮއިޓާސް
ކޮވިޑް-19، ޗައިނާގެ ހާލަތު
ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުމާއެކު، މިލިއަނެއްހާ މީހުން ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފި
 
ޗައިނާއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެގެން އެންމެފަހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ 3 ވަނަ ދުވަހު
 
ކޮވިޑް ކޭސްތައް އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ހިސާބުގައި ޗައިނާގައި ޕީކަށް އަރާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޗައިނާގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު، ކޭހުގެ އަދަދު ގިނަވެ، އަންނަ އަހަރުތެރޭގައި މިލިއަނެއްހާ މީހުން މަރުވެދާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތު މެޓްރިކްސް އެންޑް އެވަލުޔޭޝަން (އައިއެޗްއެމްއީ)ން އަންދާޒާކޮށްފިއެވެ.

އައިއެޗްއެމްއީން ހަދާފައިވާ މޮޑެލުން ދައްކާގޮތުގައި، ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ހިސާބުގައި ޕީކަށް އަރާނެއެވެ. އެހާތަނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު 322،000ށް އަރާނެކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. އެދުވަސްވަރާ އަރާ ހަމަވާއިރު ޗައިނާގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަށް ބަލިޖެހޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާކަމަށް އައިއެޗްއެމްއީގެ ޑައިރެކްޓަރ ކްރިސްޓޮފަރ މުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދިން ފަހުން ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އަދި ރިޕޯޓްކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އެންމެފަހުން ޗައިނާއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިހާތަނަށް ޗައިނާގައި މިބަލީގައި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ 5235އެވެ.

ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އަޅާފައިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޗައިނާއިން ލުއި ދީފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ޗައިނާގައި ކުރިއަށްދިޔަ މުޒާހަރާތަކާއެކުއެވެ. ފިޔަވަޅުތަކަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު ޗައިނާގައި ވަނީ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެފައެވެ. އަދި އަންނަ މަހު ލިބޭ އައު އަހަރުގެ ޗުއްޓީއާއެކު ކޭސްތައް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ހީވެފައެވެ.

މުރޭ ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއިން ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭނެކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ނުވިސްނާކަމަށެވެ. ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭ ޒީރޯ ކޮވިޑް ސިޔާސަތާއެކު، އައު ވޭރިއަންޓްތައް ފެތުރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިފެހެއްޓިފައި ވީނަމަވެސް، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާއެކު ކޭސްތައް ފެތުރެން ފެށީކަމަށް މުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިއެޗްއެމްއީން މޮޑެލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވަނީ ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާއި ކުންފުނިތަކުން ދޭ ޑާޓާތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާގެ މޮޑެލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެމީހުން ބަލާފައިވަނީ ދާދިފަހުން ހޮންގކޮންގގައި އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާއެކު އައި އައުޓްބްރޭކަށެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މުރޭ ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ފެނުނު ގައުމަށްވާއިރު، ވުހާންއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އަސްލު އަދަދު ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހޮންގކޮންގގައި ކޭސްތައް ފެނުނު އަދަދުތަކަށް ބެލީކަމަށް މުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް މާހިރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ އާބާދީގެ 60 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޕީކަށްދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް