ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:14
މޮރޮކޯ ޓީމް ފްރާންސް މެޗަށްފަހު ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ އަށް ތިރިވެ
މޮރޮކޯ ޓީމް ފްރާންސް މެޗަށްފަހު ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ އަށް ތިރިވެ
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ނާކާމިޔާބުގެ ވަގުތުގައި ވެސް މޮރޮކޯ އިން ދެއްކީ ނަމޫނާ، ތިރިވީ ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ އަށް
ސެމީ ފައިނަލަށް ހަމައަށް އާދެވުނު ކަމަށްޓަކައި ވެސް ﷲ އަށް ޝުކުރުކޮށް، ތިރިވީ ޝުކުރުގެ ސަޖިދައަށް

މިއަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް އެފްރިކާ ބައްރުގެ މޮރޮކޯ ކުރިމަތިލީ މާ ބޮޑު އުއްމީދެެއްގައެއް ނޫނެވެ. މުބާރާތަށް ނިކުންނައިރު އެ މީހުން ހިސާބު ޖެހީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅާ ގަދަ 16 އަށް ދިޔުމަށެވެ. އެއަށްވުރެ ދުރަކަށް މިސްރާބެއް ނެތެވެ.

މުބާރާތުގައި މޮރޮކޯ ލައްވާލީ ވެސް ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ވަރުގަދަ ބެލްޖިއަމްގެ އިތުރުން ކެނެޑާއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރަން ޖެހުނީ ވެސް ކްރޮއޭޝިއާ އާއެވެ. އެ މެޗުން ނިންމާލީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުތްއިރު މޮޅުވުން މުހިންމުވިއެވެ. އެ މެޗުގައި މޮރޮކޯ އިން ތަފާތު ދެއްކިއެވެ. ބެލްޖިއަމް ސިއްސުވާލައި، އެމީހުން 2-0 އިން ކުރި ހޯދިއެވެ. ފަހު މެެޗުގައި ކެނެޑާ އަތުން މޮޅުވީ 2-1 އިންނެވެ. ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ހޯދީ ވެސް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮންމެ މެޗަކަށްފަހު މޮރޮކޯ އިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ ޝުކުރުގެ ސަޖިދައަކާ އެކުއެވެ.

މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އަށް ކުރިމަތިލީރު އިދިކޮޅު ޓީމަށް މޮރޮކޯގެ ގޯލު ފޫއަޅުވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކެނެޑާ މެޗުގައި ވެސް ވަން ލަނޑަކީ މޮރޮކޯ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ. ގަދަ 16 ގައި އެމީހުން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އައި ސްޕެއިންނާއެވެ. އެ މެޗަށް ނިކުމެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ކުޅުން ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވިއެވެ. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި އަނެއްކާ ވެސް މޮރޮކޯ މުޅި ދުނިގެ ސިއްސުވާލިއެވެ. ސްޕެއިން ޖެހި ތިން ޕެނަލްޓީ ވެސް މަތަކުރިއެވެ. ޕެނަލްޓީގައި 3-0 އިން ސްޕެއިން ކަޓުވާލައި، މޮރޮކޯ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. މި މެޗަށްފަހު ވެސް އުފާ ފާޅު ކުރީ ޝުކުރުގެ ސަޖިދައިންނެވެ.

ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ނިކުންނަން ޖެހުނީ ވެސް ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށެވެ. ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކްރޮސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށެވެ. މެޗުގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަަމަ 11 އިން ނުފެނިއްޖެ ނަމަ އުފާވާނެ ކަަމަށް ކޯޗު ވަލީދު ވެެސް ބުންޏެވެ. ޕޯޗުގަލް އިން މެޗު ފެށީ ރޮނާލްޑޯ ބެންޗުގައި ބައިންދައިގެންނެވެ. މޮރޮކޯ ވެގެންދިޔައީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް އައި އެފްރިކާގެ ފުރަތަމަ ޤައުމަށެވެ. އެ ހިތްވަރާއެކު ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް، ދުނިޔެއަށް މޮރޮކޯގެ ފެންވަރު ދައްކާލިއެވެ. އެމީހުންނަނީ އާދައިގެ ޓީމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި، ސެމީ ފައިނަލަށް ދިޔުމުގެ އުފާ ފާޅު ކުރީ ވެސް ޝުކުރުގެ ސަޖިދައިންނެވެ. މޮރޮކޯ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ތާރީޚުން ޖާގަ ލިބުނިއެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ކުޅޭ އެފްރިކާގެ ފުރަތަމަ ޤައުމެވެ. ޢަރަބި އިސްލާމީ ފުރަތަމަ ޤައުމެވެ.

ސެމީ ފައިނަލްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތީ ފައިނަލްގެ އުއްމީދުގައެވެ. އެ މެޗުގައި ވެސް މޮރޮކޯ އިން އެމީހުންގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދެއްކިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ކުޅޭ އިސްލާމީ ފުރަތަމަ ޤަައުމަށް ވުމުގެ ޝަރަފު ހޯދަން ނިކުން ނަމަ ވެސް ސެމީ ގައި ނާކާމިޔާބު ވީއެވެ. 2-0 އިން ފްރާންސް އަތުން މޮރޮކޯ ބަލިވުމުން ކުޅުންތެރިންގެ މޫނު މަތިން މާޔޫސްކަން ފެނުނެވެ. އެ ހިތްދަތި ވަގުތުގައި ވެސް މޮރޮކޯ އިން ވަނީ ލާމަސީލު ނާމޫނާއެއް ދައްކާފައެވެ. އެ ހިސާބަށް އާދެވުނު ކަމަށްޓަކައި ވެސް ﷲ އަށް ޝުކުރުކޮށް، ތިރިވީ ޝުކުރުގެ ސަޖިދައަށެވެ. އެމީހުންނަށް މިހާތަަނށް ގެއްލޭނެ އެއްޗެއް ނެތްކަން ބުނެދޭ ފަދައިންނެވެ.

މޮރޮކޯ ކުޅުންތެރިންގެ މި އަމަލާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެ ޓީމަށް ލޯބި އޮއްސަމުންނެވެ. މޮރޮކޯ ޓީމު ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތަކުން ލޯބި ހޯދާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތުގައި އެފްރިކާ އާއި އިސްލާމީ އުންމަތް ފަޚުރުވެރިކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް
16 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 10:12
ޥ
ހަޤީޤަތުގައިވެސް އެއީ ލާމަސީލު މިސާލެއް. މެޗް ނިމުންތަނާ އަޅުގަޑުވެސް ހިތަށްއެރި އެހެންމެޗް ތަކުގައި ސަޖިދަ ކޮށްފަ މިމެޗުގައި ސަޖިދަ ކުރާނެބާއޭ. ޢަދި މެޗުނިންމާ ސަޖިދަ ކުރިތަންފެނުން ހިތަށް ފިނިކަންލިބި ބަލިވިކަމުގައިވިޔަަސް އުފަލުން ރޮވުނު