ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 11:49
މޮރޮކޯގެ ކޯޗު ވަލީދު
މޮރޮކޯގެ ކޯޗު ވަލީދު
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ސެމީ ފައިނަލްގައި ބަލިވި ނަމަވެސް މޮރޮކޯ އަށް މުބާރާތް ކާމިޔާބު
 
ވޯލްޑް ކަޕް ކަހަލަ ބޮޑު މުބާރާތަކަށް މޮރޮކޯ އައީ ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރު ނުވެވި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް މޮރޮކޯ އަށް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ވަލީދު ބުނެފިއެވެ.

ފްރާންސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވި މެޗަށްފަހު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ވަލީދު ބުނީ، މެޗުގެ ކުރީ ކޮޅު ފްރާންސް އިން ލަނޑު ޖެހުމަކީ އެމީހުންނަށް އިތުބާރު ބޮޑުވި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރި ގޮތަށް މޮރޮކޯ އަށް ބޯޅަ ލިބިގެން ކުޅޭ ވަގުތުގައި ނުރައްކާ ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މޮރޮކޯ އަށް ގޯސްތަކެއް ހެދުނު ކަމަށް ވެސް ވަލީދު ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޓެކްޓިކަލީ ގޯސްތަކެއް ހެދުނު ކަމަށާއި، ފްރާންސް އަށް ނުރައްކާ ކުރެވުނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކުޅުންތެރިން އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރިކަން ފާހަގަކުރަމުން ވަލީދު ބުނީ، ކުޅުންތެރިންގެ އަތުން ބޯޅަ ގެއްލޭ ޙާލަތްތައް ވެސް މަދުވި ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ހާފުގައި މޮރޮކޯ އިން ފްރާންސް އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރައްކާ ކުރި ކަމަށާއި، ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ނިންމާ ނުލެވުނީ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ވަލީދު ބުނީ އޭނާ އެންމެ ބޮޑަށް އުފާވަނީ ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅުވެފައި، މެޗުގެ ސީރިއަސްކަން ނަގާ މިންވަރު ފެނިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާވެސް ވެފައި ތިބި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހިތްވަރުކޮށްގެން ދެއްކީ މިސާލެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވޯލްޑް ކަޕް ކަހަލަ ބޮޑު މުބާރާތަކަށް މޮރޮކޯ އައީ ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރު ނުވެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރަށް ބެލި ނަމަވެސް އަދި ޓެކްޓިކަލަށް ބެލި ނަމަވެސް އެކަން ފާހަގަަ ވަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިން މުބާރާތް ފެށީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކުން ކަަމަށާއި، މުޅިން ފިޓު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސެމީ ފައިނަލް ފަހަނައަޅާ ނުދެވުމުގައި ވެސް އެއީ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފްރާންސް އަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަަމަަށާއި، މޮރޮކޯ އޮތީ ފްރާންސްގެ ފަހަތުގައި ކަމަށެވެ.

އަހަރަމެންގެ އަނިޔާގެ ބައިވަރު މައްސަލަތައް އެބަ ހުރި. ބައެއް ކުޅުންތެރިން ތިބީ 60 އިންސައްތަ ނުވަތަ 80 އިންސައްތަ ފިޓުކޮށް. މުބާރާތް ފެށީ ވެސް މުޅިން ފިޓުކޮށް ތިބެގެނެއް ނޫން. ސެމީ ފައިނަލް ފަހަނައަޅާ ނުދެވުނީ އެހެންވެ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ.
ވަލީދު

މީގެ އިތުރުން ވަލީދު ބުނީ ކުރިއަށް އޮތީ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗު ކަމަށާއި، އެ މެޗަކީ ވެސް ވަރަށް ޓަފް މެޗަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. އެ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު ވެސް ކުޅުންތެރިންގެ އެކި ވަރުގެ އަނިޔާތައް ހުރި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ފަހުން ކަންތައް ވާނެ ގޮތެއް ބުނަން ނޭންގޭ ކަަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ އެ މެޗުން މޮޅުވާން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް