ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:40
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ޓްވިޓަރ
ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގާ ކޯސްތައް
ކައުންސިލުތަކާއި ގުޅިގެން ޕޮލިޓެކްނިކުން އަންނަނީ ރަށްރަށުގައި ކޯސްތައް ހިންގަމުން: ހާޝިމް
 
އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުން އެދޭގޮތުގެ މަތިން ކޯސްތައް ހިންގަމުންދޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގާ ކޯސްތަކަކީ ހަމައެކަނި މާލެ ސިޓީ ނުވަތަ ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ކެމްޕަސްތައް ހުންނަ ރަށްރަށުގައި އެކަނި ހިންގާ ކޯސްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި އެހެން ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެންވެސް ކޯސްތައް ހިންގަމުންދާކަމަށް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހާޝިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕޮލިޓެކްނިކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހާޝިމް ވިދާޅުވީ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުން އެދޭގޮތުގެ މަތިން ކޯސްތައް ހިންގަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ފުރުސަތުތައް ޕޮލިޓެކްނިކުން ފަހިކޮށްދެމުންދާކަމަށް ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށްގެން ދެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހިންގަމުންދާކަމަށް ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހިނގަމުންދާ 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު 12 ވަރަކަށް ރަށުގައި ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ކޯސްތައް ހިންގޭނެކަމަށް ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކިއެކި ޖަމިއްޔާތަކުންވެސް ރިކުއެސްޓްކރޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން ރަށްރަށުގައި. ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކާއި ގާތުން އެބަ މަސައްކަތްކުރަން. އެގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއެކު އެބަ މަސައްކަތްކުރަން މީހުން ތަމްރީނުކުރަން.
މުހައްމަދު ހާޝިމް/ ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯ

ޕޮލިޓެކްނިކުން މިހާރު ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެތަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ހާޝިމް ވިދާޅުވީ ޖެނުއަރީ އިންޓޭކްގައި މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ އިތުރުން ތިނަދޫގައި ކޯސްތައް ކުރިޔަށްދާނެކަމަށެވެ.

ހާޝިމް ވިދާޅުވީ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު ދަރިވަރުން ބޭނުންވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށެވެ. ކޯސް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފުރިހަމަކޮށް ކޯހުން ކިޔެވި އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ހިފިގެންދާނީ އޭރުންކަމަށް ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އަންނަ އަހަރުވެސް ރަށްރަށުގައި ކޯސްތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެކަމަށް ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް