ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 21:22
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުން
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުން
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން
ޗައިނާގައި ބާރަށް ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށުމާގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރިފައި
 
ބޭޖިންގގައި މިހަފުތާތެރޭގައި އެއް ދުވަސް މަތިން 22000 މީހުން ފްލޫ ކްލިނިކްތަކަށް ދިޔަކަމަށްވޭ

ޗައިނާގައި ބާރަށް ކޮވިޑް 19 ފެތުރެމުން ދިއުމާއެކު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބާރުބޮޑުވެ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވުމުން, އިންފެކްޓްވެފައި ތިބި ޑަކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންވެސް މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް އަންގަމުންދާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. އެގައުމުގައި މިހާ ބާރަށް ބަލިފެތުރެން ދިމާވީ ސަރުކާރުން ދަމަހައްޓަމުން އައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކުއްލިއަކަށް ދޫކޮށްލުމުންނެވެ. ބައެއް ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން، މިހާރު ކަންތައް ދާގޮތުންނަމަ ޑޮކްޓަރުންގެ ގައިންވެސް ބަލި އެރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

ހުން އައިސްގެން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު ކުއްލިއަކަށް އިތުރުވަމުން ދިއުމާއެކު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ފީވަރ ވޯޑްތަކުގެ ޖާގަ ވަނީ އިތުރުކުރަން ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް މިބައިތައްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފުރެމުން ދާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ގިނަ މީހުންތިބީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިކަމުން، ފައްސި ވީނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގޭގައި މަޑުކުރިޔަސް އެންމެ ރަގަޅުވާނެ ކަމުގެ މެސެޖް އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން އެބަޖެހެއެވެ. ނޫންނަމަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ހިފަހައްޓާނުލެވޭ ވަރަށް ބާރު ބޮޑުވާނެއެވެ.

ހުމާއި ރޯގާއަށް ދޭ ބޭސްތައް ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ފާމަސީތަކަށްވެސް މިވަގުތު ވަރަށް ބާރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަޔަށް ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހަދާ ކިޓް ހޯދުމަށްވެސް ވަނީ ވަރަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވެފައެވެ.

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބޭޖިންގގެ ފްލޫ ކްލިނިކެއްގެ ކައިރީގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްގެން

ވެރިރަށް ބޭޖިންގގެ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ މިހާރު ދީފައި ވީނަމަވެސް، މަގުތަކާއި މިތަންތަންތަންވެސް ފެންނަނީ ހުސްކޮށެވެ. ލެބްތަކަށް ބާރު ބޮޑުވެފައި ވުމާއެކު ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހު ނަތީޖާ ރައްދުކޮށްދިނުމުގައިވެސް ވަނީ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ވެފައެވެ.

ސަރުކާރުން ބޭނުންވީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަދިވެސް ކުރިއަށްގެންދާށެވެ. ނަމަވެސް ޒީރޯ ކޮވިޑް ޕޮލިސީ އުވާލުމަށް ގޮވާލައި، ސިޓީއަކަށްފަހު ސިޓީއެއްގައި މުޒާހަރާތައް ވަނީ ފުޅާވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެއާއެކު ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އައީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާފައި ވުމާއެކު ސަރުކާރުން މިހާރު ބުނަނީ ކޮވިޑް ޖެހުމަކީ ކަންބޮޑުވާންވީ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައެވެ. ޑޮކްޓަރުން މިހާރު ގެންދަނީ ކޮވިޑް ޖެހުނަސް ގޭގައި މަޑުކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ މެސެޖް ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށްވެސް ފަތުރަމުންނެވެ.

ބޭޖިންގގައި މިހަފުތާގައި އެއްދުވަސް މަތިން 22 ހާސް މީހުން ފީވަރ ކްލިނިކްތަކަށް ދައްކަން ދިއުމުން، އަތުވެދާނެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އައިސޮލޭޝަން ސެންޓަރުތައް ވަގުތީ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް