ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 12:52
ޝިއާއު މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ޝިއާއު މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ފޭސްބުކް
ޝިއާއުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ޝިއާއު މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމާމެދު މިމަހުގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ
 
ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މޯޓިވްގެގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަންވެސް އެބަހުރި
 
ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި ޝިއާއު މަރުވީ ހަށިގަނޑަށް ދީފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން
 
އަލީ ޝާހިލްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް އެދި ފުލުހުން ވަނީ ފޮނުވާފައި

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ހ. ޝީރީން ވިލާގައި މަރާލި ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމާމެދު މިހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަލީ ޝާހިލްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކުރުމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރ އަހުމަދު ޝަފީއު ވިދާޅުވީ، މިހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ދައުވާ ކުރުމާމެދު އެ އޮފީހުން ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

ޝިއާއުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި އޭނާ މަރުވީ ހަށިގަނޑަށް ދީފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވިފަހުންވެސް ހަށިގަނޑަށް ހަމަލާދީފައިވެއެވެ.

ޝިއާއުގެ މަރާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފުލުހުން ގިނަ ބަޔަކާ ސުވާލުކޮށް، ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުތައް ބަލާފައިވެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަލީ ޝާހިލްގެ ފޯނުން ޑޭޓާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ފޯނުން ޑޭޓާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޝިއާއު މަރާލުމުގެ އަސްލު މޯޓިވް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެގޮތުން ޝިއާއު މަރާލީ ޝާހިލްކަން އެނގޭވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ހުރިނަމަވެސް، އެ މަރުގެ ސަބަބު ނުވަތަ މޯޓިިވް ހޯދުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އޭރު ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މޯޓިވްގެގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަންވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލު ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އޭނާ ޝިއާއު ގަސްތުގައި މަރާލިކަން ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މަރާލިގޮތުގެ ތަފްސީލުވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް