ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 17:23
އައިޖީއެމްއެޗް ނަރުހުން
އައިޖީއެމްއެޗް ނަރުހުން
އަވަސް.އެމްވީ
ނަރުހުން ބިނާކުރުން
ސްޕެޝަލިސްޓް ނަރުހުން ބިނާކުރުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
 
ސާކް ގައުމުތަކާއި، މެލޭޝިއާ އަދި ފިލިޕީންސްގެ މަރުކަޒުތަކުން ކިޔެވޭނެ
 
15 ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވޭ

ސްޕެޝަލިސްޓް ނަރުހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ނަރުހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ޑިގްރީލެވެލް އަށް ކިޔެވެއެވެ. މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 15 ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. މިއާއެކު ނަރުހުންނަށް މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ލެވެލްއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުވެ ސްޕެޝަލައިޒްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.  

ކޯހުގައި ކިޔެވުމަށް ޖާގަހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި، ޖާގަހޯދުމުގައި މޯލްޑިވްސް ނާރސިންގ ކައުންސިލުން އަދި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔު.އޭ) އިން ގަބޫލުކުރާ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްކަމާއި އަދި ކޯހެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޯހަކީ، އިންގްލިޝް މީޑިއަމްއިން ކިޔަވައިދޭ، ފުލްޓައިމް ކޯހެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. އަދި ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވެގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކޯހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. އަދި ކޯހުގައި ސުޕަރވައިޒްޑް ޕްރެކްޓިކަލް ބައެއް ހިމެނިފައި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެއީ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒަކުން އިންތިޒާމްކޮށް ހަމަޖައްސައި ދޭނޭ ކޯހަކަށްވެސް ވާންވާނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ސްކޮލަރޝިޕްގައި ކިޔެވުމަށް ޖާގަ ހޯދުމަށް 6 މަސްދުވަސް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސްކޮލަރޝިޕްގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓާނީ ސަރުކާރުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކޯސްފީގެ އިތުރުން މަރުކަޒު ހުންނަގައުމަކަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި، މަހުންމަހަށް ގައުމުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓުން ސްޓައިޕެންޑާއި، ބުކް އެލަވަންސް، އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް، ޑިޕާރޗަރ އެލަވަންސް، އިންޝުއަރެންސް ޚަރަދާއި އަދި ވިސާ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ 8 ހޮސްޕިޓަލް އަކަށެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްތައް ފުރިހަމަ ކުރާފަރާތްތަކުން އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑް ކުރެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކީ އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެވެ.  

މި ސްކޮލަރޝިޕް ގައި 27 ދާއިރާއަކުން ސްޕްޝަލައިޒްވުމަށް ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ. އެ ދާއިރާތަކަކީ:   

 1. މެޓާރނަލް ޗައިލްޑް ހެލްތް
 2. ނިއޯނޭޓަލް އިންޓެންސިވް ކެއަރ
 3. ޕެލިއޭޓިވް އޮންކޮލޮޖީ
 4. ނިއޯނޭޓަލް
 5. ތިއޭޓަރ
 6. ކޮލިޓީ އެޝޫރަންސް
 7. އޯތޯޕީޑިކް
 8. މެންޓަލް ހެލްތް
 9. ޔޫރޮލޮޖީ އެންޑް ނެފްރޮލޮޖީ
 10. އިންފެކްޝަން ކޮންޓްރޯލް
 11. ކާރޑިއޮލޮޖީ
 12. މިޑްވައިފްރީ
 13. ރީޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތް
 14. ޓްރޯމާ އެންޑް އިމަރޖެންސީ ކެއަރ
 15. އެނެސްތީސިއާ
 16. މެޓާރނަލް އެންޑް ޗައިލްޑް ހެލްތް
 17. އިމަރޖެންސީ ކެއަރ
 18. ކްރިޓިކަލް ކެއަރ
 19. ކާރޑިއެކް ކެއަރ
 20. ތިއޭޓަރ
 21. މިޑްވައިފްރީ އެންޑް އޮބެސްޓެޓްރިކަލް
 22. ޑަޔަލިސިސް
 23. އޮންކޮލޮޖީ
 24. އިންފެކްޝަން ކޮންޓްރޯލް
 25. ޑަޔަލިސިސް
 26. ސައިކެއާޓްރިކް
 27. ނާރސިންގ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މި ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ނަރުހުން ބިނާކުރުން ކަމަށެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމަށް ހުލުވާލާފައިވަނީ ސާކް ގައުމުތަކުގައާއި، މެލޭޝިއާ އަދި ފިލިޕީންސްގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމްކިއުއޭއިން ގަބޫލުކުރާ ކޮންމެ ތަނަކުންވެސް ކިޔެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  

މި ސްކޮލަރޝިޕް ތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 29 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް