ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 12:23
ދޭދޭ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ އިތުރު ކަންކަމުގައި ޗައިނާއަށް އެއްބާރުލުން ދެވިދާނެ
ދޭދޭ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ އިތުރު ކަންކަމުގައި ޗައިނާއަށް އެއްބާރުލުން ދެވިދާނެ
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާއާއި އަރަބީން
ޗައިނާއާއި ޢަރަބީންގެ ގުޅުމާ މެދު ސައުދީ ބުނަނީ ކީކޭ؟
 
ދޭދޭ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ އިތުރު ކަންކަމުގައި ޗައިނާއަށް އެއްބާރުލުން ދެވިދާނެ
 
އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ގުޅުންތަކުގެ ސިލްސިލާތަކެއް ފެށިފައިވޭ

ޗައިނާ-އަރަބް ސްޓޭޓްސް ސަމިޓްއާއި ޗައިނާ-ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ސަމިޓްއަކީ ޗައިނާއާއި ޢަރަބި ދަޢުލަތްތަކާ ދެމެދު އިސްތިރާޖީ ބަދަހިކަން ޤާއިމު ކުރުމުގެ އައު ބާބެއްގެ ފެށުން ކަމަށާއި، މި ބައްދަލުވުންތަކަކީ ދޭދޭ އެކުވެރިކަން އައު އުސްމިންތަކަކަށް ގެންގޮސްދޭ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކަމަށް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން އަލް ސަޢުދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޗައިނާ-އަރަބް ސްޓޭޓްސް ސަމިޓްއާއި ޗައިނާ-ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ސަމިޓްއަކީ، ޗައިނާއާއި ޢަރަބީންގެ ތާރީޚުގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިފަދަ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންތަކެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވަނީ ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖީންޕިންގް އިތުރުން ޢަރަބި ޤައުމުތަކުގެ 10 ލީޑަރެއްގެވެސް ޚާޒިރުގައެވެ.

ސަމިޓްތަކަށް ފަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން އަލް ސަޢުދު ވިދާޅުވީ، އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ގުޅުންތަކުގެ ސިލްސިލާތަކެއް ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބަދަހި ކަމަކީ ދެ ފަރާތަށްވެސް އެކަމުގައި ކާމިޔާބު ލިބެނިވި ބަދަހި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ޢިލްމީ މައިދާނުގައި، ޢަރަބި ޤައުމުތަކާއި ޖީސީސީ ޤައުމުތަކުން، ޗައިނާއަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން ދާނެ ކަމަށްވެސް ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

"ޗައިނާ-އަރަބި ސަމިޓްތަކަކީ، ޢަރަބި ޤައުމުތަކާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު، އާންމު ތަރައްޤީގެ މުހިންމު އިސްތިރާޖީ ގުޅުންތަކެއްގެ އާ ފެށުން. އަދި ދޭދޭ އެކުވެރިކަމަށް އިތުރު ބަދަހި ކަން ގެނެސްދެނިވި ބާރެއް. ޗައިނާ-އަރަބް ސްޓޭޓްސް ސަމިޓްއާއި ޗައިނާ-ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ސަމިޓްގަ އަހަރަމެން ބާރުއެޅިން، ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިބާދީ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް. އަދި އިސްތިރާޖީ މަޝްވަރާތަކާ ބެހޭ އެކްޝަން ޕްލޭން 2023-2027ވެސް ޗައިނާއާއި ގަލްފް ދަޢުލަތްތަކުން ވަނީ ބަލައިގެންފަ. ޗައިނާއާއި ޖީސީސީއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ރާސްތާ ފުޅާ ކުރުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައްވެސް އަވަހަށް ނިންމާލުމަށްވެސް އަހަރަމެން ވާހަކަދެއްކިން. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ހިއްސާ ކުރާ މުސްތަޤުބަލާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް މި ފޯރަމްގައި އަހަރަމެން މަޝްވަރާ ކުރިން."
ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން އަލް ސަޢުދު؛ ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ސައުދީގެ އޮފިޝަލު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދޭދޭ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ އިތުރު ކަންކަމުގައި ޗައިނާއަށް އެއްބާރުލުން ދެވިދާނެ އިތުރު ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު އޮތް އިސްތިރާޖީ ބަދަހިކަން، އައު އުސްމިންތަކަކަށް ގެންދިއުމަށް ޗައިނާއާއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް ސައުދީއިން އެދޭ ކަމަށް ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން އަލް ސަޢުދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް