ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:10
މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ
މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ
ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް
މަތީ އަގު ލިބޭ މާކެޓުތަކުން ޑިއުޓީ މާފު ނުލިބުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު
 
ހަމަ އަގު ހޯދުމަށް ރޯ މެޓީއިއަލް ގޮތުގައި މަސް އެކްސްޕޯޓުކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ
 
ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ލިބެމުންދިޔަ ޕްރިމިއަމް އަގު މިހާރު ނުލިބޭ

މަސްވެރި ޕްރޮޑަކްޓުތަކަށް މަތީ އަގު ދޭ މާކެޓުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޑިއުޓީ މާފުކޮށް ނުދިނުމަކީ މަސްވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ މަސްވެރިންގެ ފޯރަމުގައި މަސްވެރިން ފާޅުކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ދޮށިން ބާނަމުން އައި މަހަށް ލިބެމުންދިޔަ ޕްރިމިއަމް އަގު ގެއްލެމުންދާކަން މަސްވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ބޮޑުދާޖަހައިގެން ކުރާ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބަލައިގަންނަން ފެށުމުންކަމަށާއި މިކަން މިހެން ހުރުމުން ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުންް ރާއްޖެއަށްވުރެ ކުޑަ އަގުގައި އިމްޕޯޓު މާކެޓުތަކަށް މަސް ވިއްކާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ޑިއުޓީ މާފު ލިބިފައިނުވާތީ ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުން ކަމަށާއި، މިއީ މަސްވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަސްކަމުގައި މިނިސްޓަރު ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ބާނާ މަހަށް މަތީ އަގު ހޯދުމަށްޓަކައި ބާނާ މަސް ރޯ މެޓިރިއަލް ގޮތުގައި އެކްސްޕޯޓުކުރުން ހުއްޓާލަަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މަތީ އަގު ލިބޭގޮތަށް އެ މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު އެކްސްޕޯޓުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި މި ފޯރަމުން ވެސް ފާހަގަވި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މަސް ގަންނަ ކެޕޭސިޓީ ނެތް މިންވަރަށް މަސްވެރިކަމުގެ ފަހި މޫސުމުގައި މަސް ބާނާއިރު، އެ މަސް ފަސޭހައިން ގެނެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދެވިފައި ނެތުމަކީ ވެސް މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަސްވެރިކަމަށް ލިބެން އޮތް ޕޮޓެންޝަލް ފައިދާ ނުލިބޭކަން މަސްވެރިން ފާހަގަކުރި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިއުޓީ އިނާޔަތްތައް ގެއްލިފައިވުމާއެކު އެހެން ގައުމުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް އެކްސްޕޯޓު އަގުބޮޑުވެފައިވާ ކަންވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މި ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް މިކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް