ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:46
ސިއަލްކޮޓްގައި ހިންގާ ފޯވާޑް ސްޕޯޓްސްއަކީ، ކުޅިވަރާ ބެހޭ އެކި ކަހަލަ ސަމާނުތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި، އެއް ޤައުމަށް ވުރެ ގިނަ ޤައުމުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެއް
ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022
"މޭޑް އިން ސިއަލްކޮޓް": ޤައުމީ ޓީމު ކޮލިފައި ނުވިއަސް ޕާކިސްތާނުގެ ފަންނުވެރިކަން ވޯލްޑްކަޕަށް
 
ފޯވާޑް ސްޕޯޓްސް ކުންފުންޏަކީ، ވޯލްޑްކަޕްގެ ރަސްމީ ބޯޅަ ކަމުގައި ވާ އެޑިޑާސް އަލް ރިހްލާ އުފައްދަމުންދާ 2 ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުނި
 
އަލް ރިހްލާ މޮޑެލްގެ 5.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ބޯޅަ އުފައްދާފައިވޭ
 
މެޗުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ ފެންވަރުގެ ހައި ކޮލިޓީ ބޯޅައިގެ 60000 އެއްހާ ނަކަލު ބޯޅަވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

ފުޓުބޯޅައަށް އިންތިހާ ހިތު ލޯބި ޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް މެޗެއް ކުޅެލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ މިންވަރަކަށް ޕާކިސްތާނުގެ ޤައުމީ ޓީމު ކޮލިފައިއެއް ނުވެއެވެ. ކަން އެހެން އޮތެއް ކަމަކު، މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްއާ ޕާކިސްތާނު މާ ބީރައްޓެހި ކަމަކަށްވެސް ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. ޤަޠަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ދަނޑުތަކުގައި އެންމެ ފޯރީގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ފުޓުބޯޅަތަކަކީ، ޕާކިސްތާނުގެ އިރުއުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ސިއާލްކޮޓްގެ އުފެއްދުންތަކެކެވެ.

ސިއަލްކޮޓްގައި ހިންގާ ފޯވާޑް ސްޕޯޓްސްއަކީ، ކުޅިވަރާ ބެހޭ އެކި ކަހަލަ ސަމާނުތައް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި، އެއް ޤައުމަށް ވުރެ ގިނަ ޤައުމުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ. ފޯވާޑް ސްޕޯޓްސްއިން އެޑިޑާސް ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތާ މިހާރު 20 އަކަށް އަހަރުވެއްޖެއެވެ. މި ކުންފުންޏަކީ، ވޯލްޑްކަޕްގެ ރަސްމީ ބޯޅަ ކަމުގައި ވާ އެޑިޑާސް އަލް ރިހްލާ އުފައްދަމުންދާ 2 ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އެއް ކުންފުންޏެވެ.

ފުޓުބޯޅައިގެ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް އަހަރަމެން ފެށީ 1991 ގަ. އެހެންވީމަ، މިހާރު ދެން ގާތްގަނޑަކަށް 31 އަހަރު މި ވީ، މި ވިޔަފާރީގަ. އަހަރަމެން އެންމެ ފުރަތަމަ، ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ އުފެއްދީ 2014 ގަ. ދެވަނަ ބޯޅަ ހެދީ 2018 ގަ. މާތް ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތް ފުޅުން، މިއީ، އަހަރަމެން ވޯލްޑްކަޕްގެ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ އުފެއްދި 3 ވަނަ މުބާރާތް.
ޙަސަން މައްސޫދު ޚަވާޖާ؛ ފޯވާޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޑައިރެކްޓަރ

ފޯވާޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޑައިރެކްޓަރ، ޙަސަން މައްސޫދު ޚަވާޖާ ބުނި ގޮތުގައި، އޭނާގެ ކުންފުނިން ވަނީ އަލް ރިހްލާ މޮޑެލްގެ 5.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ބޯޅަ އުފައްދާފައެވެ. އަދި މެޗުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ ފެންވަރުގެ ހައި ކޮލިޓީ ބޯޅައިގެ 60000 އެއްހާ ނަކަލު ބޯޅަވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

1280 ލިމިޓަޑް އެޑިޝަން ބޯޅައަކީ، "ކަނެކްޓަޑް ބޯލް ޓެކްނޮލޮޖީ"އާއެކު އުފައްދާފައިވާ ބޯޅަތަކެކެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ، އޯފްސައިޑްވުން ފަދަ ކަންކަން ހަލުވި ދުވެލީގައި ދެނެގަތުމަށް އެހީވެދޭ ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށް ވާ އިރު، މި އެޑިޝަންގެ ބޯޅަތައް އުފައްދާފައި ވަނީ ޗައިނާގައެވެ. އެ ބޯޅަތައް އުފެއްދި ކުންފުންޏާ ބެހޭ ތަފްސީލުތައް ދިނުމަށް އެޑިޑާސްއިން އިންކާރު ކުރެއެވެ.

ކިހިނެއްހޭ އަހަރަމެން މިކަން ކުރަނީ؟ ބުނެވޭނީ، އެއީ މީހުންގެ ކިބާގައި ހުރި ހުނަރުވެރި ކަމޭ. މި ސަރަޙައްދުގެ މީހުންގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ސިފައަކީ، ކަންކަމަށް އަހުލުވެރިވުން. އަހަރަމެންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ކަންކަން ދަސް ކުރާ ބައެއް. އަދި ކުޅިވަރަށް، އަހަރަމެންގެ ހިތުގަ އޮންނަ ލޯބިވެސް.
ޙަސަން މައްސޫދު ޚަވާޖާ؛ ފޯވާޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޑައިރެކްޓަރ

ސިއަލްކޮޓްއަކީ ފުޓުބޯޅައާއި ކުޅިވަރުގެ އެކި ކަހަލަ ސަމާނުތައް އުފެއްދުމުގެ މުއްސަނދި ތާރީޚެއް އޮތް ސިޓީއެކެވެ. އިސްތިޢުމާރީ އަޅުވެތިކަމުގެ ދުވަސްވަރާ ހިސާބަށްވެސް އެކަން ދެމިގެންދެއެވެ. އިނގިރޭސިންގެ އަތުން ޕާކިސްތާނު މިނިވަންވީ، މީލާދީން 1947 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އަހަރަމެންގެ ޤައުމުގަ، ސިއަލްކޮޓްގަ އުފައްދާ ބޯޅަތަކެއް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުޅެމުން ދާ ދިއުމަކީ، އަހަރަމެންގެ ޝަރަފާއި ފަޚްރާއި ގުޅިފަ އޮތް ކަމެއް. ރެއާއި ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން އަހަރަމެން އުފައްދާ ބޯޅަތައް، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ ކަން އެނގުނީމަ ވަރަށް އުފާވޭ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި، އަހަރަމެންގެ ބޯޅަތައް ބޭނުން ކުރާކަން އެނގުނީމަ، އަހަރަމެން މި ދަނީ، މިހާރަށްވުރެވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ބޯޅަތައް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން. ކުރިއަށް އޮތް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިވެންޓްތަކަށްވެސް، އަނެއްކާވެސް، އަހަރަމެންގެ އުފެއްދުންތައް ޚިޔާރު ކުރާނެކަން ކަށަވަރު ކުރަން ވެގެން.
އަދީލް އަސަދު؛ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އިންސްޕެކްޓަރ

މިލިއަނެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސިއަލްކޮޓްގެ އާބާދީގެ 8 ޕަސެންޓް މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ބޯޅަ އުފެއްދުމުގެ ސިނާއަތުގައެވެ. ނަމަވެސް، އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ބަލާލާނެ ފުރުޞަތު ލިބެނީ މަދު މީހަކަށެވެ.

ނޫން، އަހަރަމެންނަކަށް ދުވަހަކުވެސް އެހާ ވަގުތެއް ނުލިބޭ. މުޅި ދުވާލު ހަތަރު ދަމު މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ރޭގަނޑު އަހަރަމެން ދަނީ ގެއަށް. އަހަރަމެންނަށް އަރާމުވެސް ބޭނުންވޭ. (ރިޕޯޓަރ: ވޯލްޑްކަޕް މެޗެއް ބަލާލާނެ ގަޑިއެއް ނުވޭ؟) ނުވޭ. ހަމަ އެއްވެސް ވަގުތެއް ނުވޭ.
އަމްނާ؛ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް އިންސްޕެކްޓަރ

ޗައިނާއާއި އިންޑިއާއާއެކު، މިއަދު ޕާކިސްތާނަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފުޓުބޯޅަ އުފައްދާ އެއް ޤައުމެވެ. ސިއަލްކޮޓަކީ، އެ މަސައްކަތުގެ ސިނާއީ ހަބްއެވެ. ލޯކަލް ޗޭމްބަރ އޮފް ކޮމަރސްއިން ބުނާ ގޮތުގައި، ޖޫން 2022 ގައި މާލީ އަހަރު ނިންމާލިއިރު، އެ ސިޓީގައި އެކަނިވެސް 43 މިލިއަން ބޯޅަ ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. އެ ބޯޅަތަކުގެ އަގު، 191 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
67%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް