ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 11:31
 ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ކްލައިމެޓް އެކްޓިވިޒަމްއެއް ހިންގުމަށް އޭނާ ނިންމި
ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ކްލައިމެޓް އެކްޓިވިޒަމްއެއް ހިންގުމަށް އޭނާ ނިންމި
ރޮއިޓާރސް
ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިވުން
ސޫދާން ހަމަނުޖެހުމުން ނުކުމެ، ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިވުމުގެ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
 
ހުރިހާ ކަމެއް ގާތުން ފެނުނު މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އޮކޮޓް ނުހަނު ކަންބޮޑުވި
 
ހަނަފަސްކަންވެސް ކުރިމަތިވުމާއެކު، ރެފިއުޖީންގެ މެދުގައިވެސް އެކަމުގެ ގޮންޖެހުންތައް ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހުނު
 
ގަސްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން، ލަކުޑި ހޯދަންވެސް ދަތިވާން ފެށި

އޮޕީރާ ބޮސްކޯ އޮކޮޓަކީ މީގެ 5 އަހަރު ކުރިން ދެކުނު ސޫދާންގެ ހަމަނުޖެހުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އެ ގައުމު ދޫކޮށް ނުކުތް މީހެކެވެ. އޭނާ އިރުމަތީ ޔުގެންޑާއަށް ދިއުމުން، އެތަނުގެ ރެފިއުޖީ ސެޓްލްމަންޓުގެ ދަށުން، ކުޑަ ބިން ކޮޅަކާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ކުޑަ ޖާގައެއް ލިބުނެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެނިހެން ރެފިއުޖީންނެކޭ އެއްގޮތަށް އޮކޮޓްވެސް ބޯހިޔާކޮށްލާނެ ތަނެއް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއެވެ. އަދި ގެ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލަކުޑި ހޯދުމާއި، ކެއްކުމަށް ދަރު ހޮވުމާއި، މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެ އުޅެން ފެށިއެވެ.

އޭރު އެތަނުގެ ބިންގަނޑުގައިވެސް ނުހަނު ފަސޭހައިން ގަސްހެދެއެވެ. މުޅި އެ ސަރަހައްދަކީވެސް ގަސް ގިނަ، ޖަންގަލިކޮށް އޮތް ސަރަހައްދަކަށް ވާތީއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަވިއެވެ. ގެ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލަކުޑިއާއި ސާމާނު ހޯދުމަށްވެސް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ އަހަރުތަކެއް ފަހުން، ވާރޭ ވެހުން މަދުވުމާއި، މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދަނޑުތައް ހަލާކުވާން ފެށިއެވެ. އަދި ގަސްތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން، ލަކުޑި ހޯދަންވެސް ދަތިވާން ފެށިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހަނަފަސްކަންވެސް ކުރިމަތިވުމާއެކު، ރެފިއުޖީންގެ މެދުގައިވެސް އެކަމުގެ ގޮންޖެހުންތައް ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހުނެވެ. ސަބަބަކީ ދަނޑުވެރިކަމަށް އެމީހުން އޭރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާތީއެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމެއް ގާތުން ފެނުނު މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޮކޮޓް ނުހަނު ކަންބޮޑުވިއެވެ. އަދި ދެކުނު ސޫދާނާއި، ޔުގެންޑާގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ކްލައިމެޓް އެކްޓިވިޒަމެއް ހިންގުމަށް އޭނާ ނިންމިއެވެ. އެގޮތުގެމަތިން އޭނާ ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި "ދަ ލީޑްސް" ކިޔާ އޮގަނައިޒޭޝަނެއް އުފެއްދުން ހިމެނެއެވެ. އޭނާ ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެއްޓާގުޅޭ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ސަބަބުން ރެފިއުޖީ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ މަގުފަހިގެން ދިޔައެވެ. އޮކޮޓްވެސް ގަވާއިދުން ތިމާވެއްޓާބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިޔައެވެ.

އަހަރެން އެކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދެން ގަސްތައް ހިމާޔަތްކުރާނެ ގޮތް. އަދި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ގޮތްވެސް، ހަމައެއާއެކު، ގަސް ކެނޑުމުން ދިމާވާ ކަންކަމާ، އެކަމުގަ ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަންވެސް ކިޔައިދެން.
އޮކޮޓް

އޮކޮޓް ގެންދަނީ ރެފިއުޖީންނާއި އެމީހުން ދިރިއުޅޭ ގައުމުތަކުގެ މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހިއްސާކޮށްގެން އުޅެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވީޑިއޯވެސް ތައްޔާރުކުރަމުންނެވެ. އޭނާގެ އުއްމީދަކީ އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް އެކި ތަންތަނުގައި ތިބެން ޖެހިފައިވާ ރެފިއުޖީންނަށް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުންވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް