ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:25
މޮރޮކޯގެ ކޯޗު ވަލީދު
މޮރޮކޯގެ ކޯޗު ވަލީދު
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
މިއީ ރަނގަޅު ޗެލެންޖެއް، މޮރޮކޯއަށް ގެއްލޭނެ އެއްޗެއް ނެތް: ވަލީދު
 
ރޮނާލްޑޯއަކީ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ މޮރޮކޯއަށް ރަނގަޅު ޗެލެންޖެއް ކަމަށާއި މޮރޮކޯއަށް މިހާރު ގެއްލޭނެ އެއްޗެއް ނެތްކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ވަލީދު ރެގްރެގުއި ބުނެފިއެވެ.

ވަލީދު މިހެން ބުނީ ޕޯޗުގަލް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ މޮރޮކޯއަށް ގެއްލޭނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު އޮތް ޗެލެންޖަކީ މޮރޮކޯގެ ނަތީޖާ ތަކުރާރުކުރުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މޮރޮކޯއިން މިހާރުވެސް ބޮޑެތި ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، މޮޅުވެސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިހާރު މީހުންނަށް ބުނެވޭނެ އެއްޗެއް އޮންނާނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މޮރޮކޯ ކުއާޓަރ ފައިނަލާ ހަމައަށް އައީވެސް ފަސޭހަ މެޗުތަކެއް ކުޅެގެން ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުއާޓަރ ފައިނަލާ ހަމައިންވެސް ދައްކަން ބޭނުންވަނީ މުބާރާތުގައި އެފްރިކާ އޮތްކަން ކަމަށާއި، މޮރޮކޯ އޮތްކަން ކަމަށާއި، މިއަދު ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި މޮރޮކޯ އޮތީ މަތީ ފަންތީގައިކަން ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ވަލީދު ބުނީ މޮރޮކޯއިން ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނެތްކަމަށާއި، ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނާއި އެ ގައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނަކީ އެހީތެރިވާ ބައެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަލީދު ބުނީ މޮރޮކޯގެ ފަހަތުގައި ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ބައްރެއްވެސް އޮންނާނެކަމަށެވެ.

ވަލީދު ބުނީ ގަދަ 16ގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އިތުރު ވަގުތު ކުޅެން ޖެހުމުން ކުޅުންތެރިން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ޓީމުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެއްވެސް އުޅޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އަނިޔާގެ މައްސަލައަކީ ގަދަ 16އާ ހަމައިން ދިމާވި މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށާއި، މުބާރާތް ފެށިއިރުވެސް އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބޯމަތި ވެފައި އޮތްކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަންކަން ސިއްރުކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށާއި، އަދި އެއީ ބަހަނާއެއް ގޮތުގައިވެސް ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. ވަލީދު ބުނީ މުބާރާތުގައި މޮޅުވެ، ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާނަމަ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކުވެސް ކައުންޓްކޮށް އިތުބާރުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ހަަމައެއާއެކު އޭނާ ބުނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކުވެސް ހުންނަން ޖެހޭނީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ވަލީދު ބުނީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި މޮރޮކޯއިން ކުޅެންޖެހެނީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު އެއް ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއީވެސް ޗެލެންޖަކަށްވާނެ ކަމަށާއި، މެޗު އުނދަގޫވެސް ވާނެ ކަމަށެވެ. ވަލީދު ބުނީ ޕޯޗުގަލް ޓީމުގައި ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިއަކީވެސް ކޮލިޓީ ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި އެއް ޓީމަށްވުރެ ގިނަ ޓީމު ނެގޭނެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިންވެސް ތިބި ކަމަށެވެ. ވަލީދު ބުނީ ކޯޗެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ކުޅެން އޭނާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، ރޮނާލްޑޯއަކީ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށެވެ.

ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި މޮރޮކޯއިން ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖޭ ގަޑިން 20:00ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް