ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 20:30
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
އާޖެންޓީނާ ކޮނޑު އަޅައިގެން މެސީ އަށް ދެވިދާނެތަ؟
 
މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މެސީގެ ހިތްވަރުން

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމަށް އާޖެންޓީނާ މިރޭ ނެދަލޭންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޔަގީންވާ އެއް ކަމެއް އެބައޮތެވެ. ދަނޑު ފުރާލާނީ އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރުން ކަމެވެ. ޤަތަރުގައި އެއް ގައުމަކަށް އެންމެ ގިނައިން ތިބީ އާޖެންޓީނާއަށް މަރުދޭ މީހުންނެވެ. އެމީހުން ޓީމަށް ދޭ ތަރުހީބާއި ނަގާ ފޯރި އަކީ ހަމަ އެއް ވަނައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ނަޒަރުގައި ސަޕޯޓަރުން އެނބުރި ގައުމަށްދާން ޖެހުން އޮތީ މާދުރަކު ނޫނެވެ.

މި ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަނީ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން އާޖެންޓީނާ އަށް ލިބިފައިއޮތް ފެވަރިޓުންގެ ޓެގް މިހާރު ނެތުމުންނެވެ. ކުރިން ހީކުރިވަރުގެ ކުޅުމެއް ވެސް ނުދެއްކުމުންނެވެ. ހަގީގަތުގައި ވެސް އާޖެންޓީނާގެ މުޅި ޓީމު ބަރޯސާވެފައިވަނީ ކެޕްޓަން ލިޔޮނަލް މެސީއަށެވެ. އޭނާގެ އޮފް ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ހުސްއަތާ މުބާރާތް ނިންމާލަން ޖެހިދާނެއެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް އުފުލާލަން މެސީ އަށް ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތެވެ. ދުނިޔޭގެ ތަށި ނޫނީ ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް އޭނާ ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އާޖެންޓީނާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި ހޯދުމަކީ ހަގީގަތުގައި ތަފާތު ކަމަކަށްވާނެއެވެ. ނެދަލޭންޑްސްއާ އަޅާ ބަލާއިރު އާޖެންޓީނާ އަކީ ފުޓްބޯޅައިގައި މާ ކާމިޔާބު، މާ ވަރުގަދަ ގައުމެކެވެ. އެމީހުން ވަނީ މިހާތަނަށް ދެ ފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ތަށި ހޯދީ 1986 ގައެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ އޭނާ އުމުރުން 25 އަހަރުގައި މުޅި ގައުމު ކޮނޑު އަޅައިގެން ހޯދި ތަށި މެސީ އަށް 35 އަހަރުގައި ހޯދިދާނެތޯއެވެ؟ އެހިތްވަރާއި ފަންވަރު ދައްކަން މެސީ ތައްޔާރުވެ ހުއްޓަސް އޭނާ ވަށައިގެން ތަށި ހޯދޭވަރުގެ ސަޕޯޓެއް ނުލިބޭކަމަށް ދެކޭމީހުން ގިނައެވެ. މެސީ އަށް މި ތަށި ނުލިބިއްޖެނަމަ މިއީ އަބަދުގެ އަބަދަށް ވެސް ދެކެވި ދެކެވި ހުންނާނެ ވާހަކަ އެކެވެ.

ހަގީގަތުގައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މެސީގެ ހިތްވަރުންނެވެ. އޭނާގެ ތިން ގޯލުގެ އެހީގައެވެ. ޓީމަށް ކުއާޓަރ ފައިނަލް ޔަގީން ކުރެވުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްރެޝަރަށް ވެއްޓުމަށްފަހުއެވެ. މުޅި ޓީމުގައި މާބޮޑު ވާދަވެރިކަމަކާއި ވަރުގަދަކަމެއް ނެތަސް މެސީގެ ސަބަބުން އާޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރުން ތައްޓާމެދު ކުރާ އުއްމީދު އަދިވެސް ދިރިއޮތް ކަމީ ހަގީގަތެކެވެ. އެކަމަކު މެސީ އަށް އެކަނި އާޖެންޓީނާ ކޮނޑު އަޅައިގެން ދިއުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. މަރަޑޯނާ އަށް 1986 ގައި އެހީވާން ވެސް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ތިއްބެވެ. މި ފަހަރުގެ ޓީމުގައި މެސީ ނަގާފައި ހުރި މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ޒުވާން ފޯވަޑް ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒްއެވެ. މިހާތަނަށް ދެ ގޯލު ޖެހުމުން ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒްގެ ބަދަލުގައި މިރޭގެ މެޗުގައި ވެސް ފުރަތަމަ 11 ގައި ކުޅޭނީ އޭނާއެވެ. ހަގީގަތުގައި އަލްވަރޭޒްގެ ގޯލް ޖެހުމުގެ ހުނަރުގެ ސަބަބުން ނެދަލޭންޑްސް އަށް މެސީ އަށް އެކަނި ފޯކަސް ކޮށްގެން ތިބެން އުނދަގޫވާނެއެވެ. އެންހެލް ޑިމާރިއާ މުޅިން ފިޓްވެގެން ކުޅެން ތައްޔާރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، މިޑްފީލްޑަރު ރޮޑްރިގޯ ޑި ޕައުލް އަށް ކުޅެވޭނެކަން ނިންމާނީ ފަހު ވަގުތުއެވެ. އާޖެންޓީނާގެ އެންމެ ބަލި ޑިޕާޓްމަންޓަކީ މެދުތެރެ ކަމުން މުހިންމު މިޑްފީލްޑަރަކު ނެތި ކުޅެން ޖެހިއްޖެނަމަ އެއީ ފޫބައްދަން ދަތި ކަމަކަށްވާނެއެވެ. މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ކޯޗު ސްކޮލޯނީ ކަންބޮޑުވީ މީޑިޔާ އަށް ހުޅުވާނުލައި ކްލޯޒްޑޯގައި ބޭއްވި ޕްރެކްޓިސް ސެޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކުވުމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް މި ދެ ބައި މީހުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅައިގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ހަ ފަހަރުއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވީ 1974 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުންނާއި، 1978 ގެ ފައިނަލްގައި އަދި 2014 ވަނަ އަހަރު ސެމީ ފައިނަލްގައެވެ. އާޖެންޓީނާގެ އެންމެ ހިތްދަތި އެއް ބައްޔަކީ 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި ނެދަލޭންޑްސް އަތުންވި ބަލިވުމެވެ. ފްރޭންކް ޑިބޯ ފަހަތުން ޑެނިސް ބާކެމްޕަށް މަތިން ވައްޓާލި ބޯޅަ މެޗުގެ ފަހު ސިކުންތުކޮޅުގައި އޭނާ ގޯލަށް ވައްދާލީ ޖެހިގެންހުރި އާޖެންޓީނާގެ ޑިފެންޑަރު ފަބްލޯ އަޔާލާ އަށް ވީނުވީ އެއްވެސް އަންގާނުލައެވެ. މިފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ކުރީގެ ހަނދާންތައް އާލާކޮށް، މިހާރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަންކަމުން އިބުރަތް ހާސިލްވާނެ ފަދަ ފިލާވަޅުތަކެއް ނަގައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް