ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 12:49
އައިއެލްޓީއެމް ކާންސް 2022
އައިއެލްޓީއެމް ކާންސް 2022
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
އައިއެލްޓީއެމް ކާންސް
ދުނިޔޭގެ ޓޮޕް ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ފެއަރ، އައިއެލްޓީއެމް ކާންސް 2022ގައި ރާއްޖެ މާކެޓްކުރަނީ
 
މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދާނީ ޑިސެމްބަރު 5 ވަނަ ދުވަހުން 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ފްރާންސްގެ ޓޮޕް ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ފެއަރ، އައިއެލްޓީއެމް ކާންސް 2022 ގައި ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާތައް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އާއެކު އިންޑަސްޓްރީގެ 13 ފަރާތުން ބައިވެރިވެ މާކެޓްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދާނީ ޑިސެމްބަރު 5 ވަނަ ދުވަހުން 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޑެސް ފެސްޓިވަލްސް އެޓް ޑެސް ކޮންގްރެސް، ކާންސް، ފްރާންސް ގައެވެ.

އައިއެލްޓީއެމް ކާންސް އަކީ ފްރާންސްގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ފެއާއެވެ. މި ފެއާގެ ޒަރިއްޔާއިން ފްރާންސް އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހެން މާކެޓްތަކުގެ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޕާޓްނަރުންނަށް ދުނިޔޭގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަދި އެކްސްކްލޫޒިވް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، މަންޒިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް، ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. ހަތަރު ދުވަހުގެ މި ހަރަކާތުގައި ތައުލީމީ، ނެޓްވޯކިން ސެޝަންތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ފުރުސަތު ލިބޭއިރު، މިއީ މީގައި ބައިވެރިވާ އެގްޒިބިޓަރުންނަށް އަގުނުކުރެވޭވަރުގެ އެކްސްޕޯޝާ ލިބޭ ހަރަކާތެކެވެ.

ރާއްޖެ އަކީ ތަފާތު އުފެއްދުންތަކާއި ހިދުމަތްތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ލިބޭ އަލްޓްރާ ލަގްޒަރީ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ގައުމެކެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓެޖީތައް ބިނާވެފައިވަނީ ލަގްޒަރީ ސެގްމަންޓާއި، އެހެނިހެން ސެގްމަންޓްތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އައިއެލްޓީއެމްގައި ބައިވެރިވަމުން މިދަނީ ވެސް މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން، ފްރާންސް އާއި އެހެން މާކެޓްތަކުގެ ޓޫރިޒަމް އޯޑިއަންސަށް ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި، ހިދުމަތްތަކުގެ، އަދި ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.

އައިއެލްޓީއެމްގައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑު ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ހައި އެންޑް ޓޫރިޒަމްގެ ސިފަތަކާއެކުއެވެ. މި އިވެންޓުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން ފްރާންސްގެ ލަގްޒަރީ މާކެޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޕާޓްނަރުންނާއެކު ޕްރީ ޝެޑިއުލް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި، ސްޓޭންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަންޒިލުގެ މައުލޫމާތާއި ޕްރޮމޯޝަނަލް މެޓީރިއަލް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މާކެޓާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓްރޭޑް ސާވޭތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. މި އިވެންޓް މެދުވެރިކޮށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ފޯކަސް ކުރާނީ ފްރާންސްގެ މާކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑާއި ނެޓްވޯކްކޮށް، މިހާރު އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، މަންޒިލުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތަކާއި، ރާއްޖޭގެގެ ޚާއްޞަ ޖިއޮގްރަފިކަލް ސިފަތަކާއި، ލަގްޒަރީ ސެގްމަންޓު މާކެޓް ކުރުމަށެވެ. އަދި މި މާކެޓުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ މަތީ މަގާމު ދެމެހެއްޓުމަށާއި ލަގްޒަރީ ސެގްމަންޓުން އަންނަ މީހުން އިތުރުކުރުމަށް މާކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މި އިވެންޓުން ލިބިގެންދެއެވެ. އައިއެލްޓީއެމް އަކީ އިންޑަސްޓްރީ ޕާޓްނަރުންނަށް ފްރާންސްގެ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑާއި ޕާޓްނަޝިޕް އިތުރުކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ޑީލްތައް ފުޅާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަކިވަކި ޕްރޮޕަޓީތަކާއި ތަޖުރިބާތައް މާކެޓް ކުރުމަށް ވެސް ރަނގަޅު ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފްރާންސްއިން ރާއްޖެއަށް 40،048 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ވާއިރު، ފްރާންސް އަކީ ރާއްޖޭގެ 7 ވަނަ ސޯސް މާކެޓެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެ މާކެޓް ކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ މި އަހަރުގެ ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރު ފެށުނުއިރު 24 މާކެޓެއްގައި 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަރަކާތް ހިންގާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފެއަރތަކާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން، ދުނިޔޭގެ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑާ އެކު މާކެޓިން ކެމްޕޭންތަކުގައި ހިންގާ، މީޑިއާ އިންޓަވިއުތަކާއި ކަވަރޭޖްތައް، އޮންލައިން އިވެންޓްތައް، އަދި ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތައް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މި އިވެންޓްތަކުގެ ކާމިޔާބީ މިވަނީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެރައިވަލްގެ އަދަދުތަކުން ވަރަށް ފޮނިކޮށް ސާބިތުވެފައެވެ. ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާއިރު، ސަރުކާރުން މި އަހަރަށް ކަޑައަޅާފައިވާ 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހާސިލްވާން މިވަނީ ވަރަށް ޔަގީންވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައިވެސް ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މަންޒިލެއްކަމަށް ހެކިވާ އެންމެ އަލިގަދަ ނިޝާނަކަށް ވެގެންދިޔައީ، 'ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯރޑްސް' (ޑަބްލިއުޓީއޭ) 2022ގައި 'ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަން' ގެ ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނުކަމެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ޑަބްލިއުޓީއޭ ގައި އެތައް ޙާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް ޙާސިލްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ތާރީޙުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި އަހަރު އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ 'ވޯލްޑްސް ލީޑިންގ ޓޫރިސްޓް ބޯޑު'ގެ ލަޤަބުވެސް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް