ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 11:29
ސްޕެއިން ޓީމު ޓްރެއިނިންގައި
ސްޕެއިން ޓީމު ޓްރެއިނިންގައި
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
މިއީ ނަތީޖާ ނުނެރެވިއްޖެނަމަ ކަތިވަޅި ގެއްލި، މަރިޔަނބު ގެއްލި، ކޮށި ދަނޑު ވެސް ގެއްލިދާނެ މެޗެއް
 
ކޯޗު ބުނީ އޭނާގެ ޓީމު އޮތީ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ މޮރޮކޯއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ސްޕެއިން ޓީމުން އެންމެ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާ މީހަކީ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭއެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ޖަޕާން އަތުން ބަލިވުމުން އޭނާ އަށް ވަނީ ފާޑުކިއުންތައް އޮހެން ފަށާފައެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އާއްމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ވަކިއިމެއްނެތި ޖަވާބުދޭތީވެ އެކަމާ މެދު ވަރަށް ގިނަ ސްޕެއިނުގެ ނޫސްވެރިން ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޓީމުގެ ވާހަކަތަކާއި އަމިއްލަ ޒާތީ ވާހަކަ ދައްކައިގެންނާއި ފާޑުފާޑުގެ އިންޓަވިއުދީގެން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ނަމަ މިހާރު ސްޕެއިނަށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިއްޖެކަމަށެވެ.

މި ހުރިހާ ފާޑުކިއުންތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭގެ މެޗަށް ސްޕޭން ނުކުންނައިރު އެމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ގޯލު ނުޖެހުމުގެ މައްސަލައެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކޮސްޓަރިކާ ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު ޖެހި ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި މެޗުތަކުގައި ސްޕޭނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ގޯލު ޖެހިފައި ނެތުމަކީ ޓީމާމެދު ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ބަހުސްއެވެ. މުޅި މުބާރާތުގައި ސްޕެއިނުގެ އެންމެ ބޮޑު ބަލިފަޔަކީ ވެސް މިއީ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން ގިނައެވެ.

ނަމަވެސް މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ކޯޗު ބުނީ އޭނާގެ ޓީމު އޮތީ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ކެޓީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކަމަށްވާތީ، މިހާތަނަށް ހާހެއްހާ ޕެނަލްޓީ ޕްރެކްޓިސް ކުރެވިއްޖެކަމަށެވެ. އިޓަލީ އަތުން ބަލިވި ހިސާބުން ފެށިގެން އެންރީކޭ ސްޕެއިނުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އަންގާފައިވަނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ވެސް އިތުބާރާއެކު ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ދަސްވާ ވަރަށް އެކަން ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށެވެ. މިހެންވެ ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ޖެހިއްޖެނަމަ މި ފަހަރު ނަސީބު އަތުގައި ހިފާވަރަށް ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރުވެއްޖެ ކަމަށާއި ޓީމުގައި ތިބި ތިން ކީޕަރުންނަކީ ވެސް ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާ ކުރިމަތިލެވޭ ވަރުގެ ތިން ކީޕަރުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޑިފެންޑަރު ސެޒާ އަޒްޕްލިކުއެޓާގެ ކަކޫ ރަނގަޅު ވެފައިވާތީވެ ސްޕެއިން ޓީމުގައި މިހާރު އަނިޔާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ފުރިހަމަ 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް ލިބިފައިވާތީވެ މިރޭގެ މެޗަށް ބޭނުން ކޮންމެ ފުރަތަމަ 11 އެއް ހޮވަން ކޯޗަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތެވެ.

ކޯޗު އެންރީކޭ އާއި ކުޅުންތެރިން މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ މޮރޮކޯ އަތުން ސްޕެއިން ދުވަހަކު ވެސް ބަލިވެފައި ނުވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ތާރީހަކީ އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ކަންކަން ނިމިދިއުމަށް އޮތް މަގަކަށް ނުވާތީވެ ކޯޗު ވަނީ މިވިސްނުން އެއް ފަރާތްކޮށް މެޗާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސީރިއަސްވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

ސްޕެއިން ޓީމަކީ ކުރު ޕާސް ޖަހައިގެން އިދިކޮޅު ޓީމަށް ބޯޅަ ނުދީ ކުޅެން މަސައްކަތް ކުރާ ބައެކެވެ. ބޭނުން އިރަކު ގޭމުގެ ސްޕީޑަށް ބަދަލު ގެނެސް އަމިއްލަ ކޮންޓްރޯލްގައި ބޯޅަ ބޭއްވުމަކީ އިދިކޮޅު ޓީމުތަކުން ސްޕެއިނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އެންމެ ފޫހިވާ ސަބަބެވެ. މިހެންވެ މިރޭ ވެސް ސްޕެއިނުން ބަލާނީ އިދިކޮޅު ޓީމަށް ބޯޅަ ނުދިނުމަށެވެ. މޮރޮކޯ ފަދަ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ސްޕެއިނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެޑްވާންޓޭޖަކީ ވެސް އެމީހުންގެ ހުނަރާއި ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެން ފަރިތަކަމެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ނަތީޖާ ނުނެރެވިއްޖެނަމަ ކަތިވަޅި ގެއްލި، މަރިޔަނބު ވެސް ގެއްލި، ކޮށި ދަނޑު ވެސް ގެއްލިދާފަދަ މެޗެއްކަން ސްޕެއިނުގެ ކޯޗާއި ކުޅުންތެރިން ތިބީ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
43%
0%
57%
ކޮމެންޓް