ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 18:09
ވައި ނުސާފުވުން
ވައި ނުސާފުވުން
މިހާރު
ވައި ތަޢައްޔަރުވުން
ވައި ތަޢައްޔަރުވޭ، ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
ވައިގެ ސާފުކަމުގެ މިންވަރު ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ލިންކް އިން https://iqair.com/maldives ނުވަތަ IQAir Visual އެޕުން ބަލަން އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކުރޭ

އުތުރު އިންޑިއާގެ ހިމާލަޔަން ސަރަހައްދުގައި ވައި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވައި ތަޢައްޔަރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ވައިގެ ސާފުކަމުގެ މިންވަރު ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ލިންކްhttps://iqair.com/maldivesނުވަތަ IQAir Visual އެޕް އަޅައިގެން ބަލަން އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ވައި ނުސާފު މިންވަރަށް ބަލާ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ. އެގޮތުން ވައިގެ ސާފު މިން މެދު މިނުގައި ހުންނަ ނަމަ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ އަލާމާތްތައް ފެނުން އެކަށީގެންވާތީ ނާޒުކު ހާލަތުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ބޭރުގައި އުޅުމުން ދުރުހެލިވުމަށް ވަނީ އިރުޝާދުދީފައެވެ.

ވައިގެ ސާފުކަން ނާޒުކުރު ފަރާތްތަކުގެ ސިއްހަތަށް ނުރަނގަޅު މިންވަރުގައި ހުންނަ ނަމަ އާއްމުކޮށް އެންމެންނަށް އަދި ހާއްސަކޮށް ނާޒުކު ހާލަތުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް އުނދަނގޫތަކާއި ކުރިމަތިވުމާއި ނޭވާލާ ނިޒާމަށް މައްސަލަ ދިމާވުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްހަތަށް ނުރަނގަޅު މިނުގައި ވައިގެ ސާފު މިން ހުންނަ ނަމަ އާއްމުކޮށް އެންމެންގެ ހިތަށާއި ފުއްޕާމެއަށް ނޭދެވޭ އަަސަރުކުރުމާއި ބަލި ގޯސްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެެ. އަދި ވަރަށް ސިއްހަތަށް ނުރަނގަޅު ހާލަތުގައި ވައިގެ ސާފުކަމުގެ މިންވަރު ހުރި ނަމަ އާއްމުކޮށް އެންމެންނަށް އެކަމުގެ އަސަރު ފާހަގަކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ހާލަތު ނާޒުކު ފަރާތްތަކުން ބޭރަށް ނުކުތުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވައިގެ ސާފުމިން ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ހުރި ނަމަ، އާއްމުކޮށް އެންމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަނގޫވުމާއި ސިއްހީ ގޮތުން ނޭދެވޭ އސަރުތައް ކުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށާއި އެ ހާލަތުގައި ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމާއި ދުރުހެލިވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވައި ނުސާފުވެ، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހޭޒް ނުވަތަ ފުސްކަން އިތުރުވެފައިވާ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެން މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާ އިން ވަނީ އިންޒާރުގެ ނޯޓިސް އެއް ނެރެފައެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނީ ހޭޒްގެ އަސަރު މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް ބޮޑަށް ކުރަނީ އިރުވައި މޫސުމުގެ އުތުރު ހަޅައިގެ ވައިގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ވައި ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން ޖައްވުގައި ދުން ގިނަވެ، ފުސްވުމުގެ ސަބަބުން ލޮލަށް ފެންނަ ދުރުމިން ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އުނދަނގޫވެފައެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް އިރުވައި މޫސުމުގައި އިންޑިއާގެ އުތުރުގައި ވައި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ހިރަފުހުގެ އަސަރުކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރު ވެސް މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ވައި ނުސާފުވެ، ދުރު ފެންނަ މިންވަރު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
13%
0%
47%
7%
0%
33%
ކޮމެންޓް