ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 11:19
ޗައިނާގެ އިންޒާރު ނޫސްވެރިންނަށް
ޗައިނާގެ އިންޒާރު ނޫސްވެރިންނަށް
ޗައިނާގެ އިންޒާރު ނޫސްވެރިންނަށް: ހަތިޔާރަކަށް ބެހެއްޓީ ޤާނޫނު އަސާސީ
 
ނޫސްވެރިންގެ ޒިންމާއިން ބޭރު އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި، އެމީހަކު ބައިވެރިވެގެންވެސް ނުވާނެ
 
ޗައިނާގެ މަސްރަޙުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަން ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ޙައްޤު، ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން، ބިދޭސީ ނޫސްވެރިންނަށްވެސް އޮންނާނެ
 
ނޫސްވެރިންނަކީ އެމީހުންގެ މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ ހަރަކާތްތަކުގައި މަޝްހޫލުވާންޖެހޭ ބައެއް ނޫން

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19) ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޗައިނާގައި ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގައި ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތައް ކަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ނޫސްވެރިއަކަށް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، ޗައިނާއިން ނޫސްވެރިންނަށް އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް ދީފިއެވެ.

ޗައިނާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ޝާއޯ ލީޖިއާން ވިދާޅުވީ، ނޫސްވެރިންނަކީ އެމީހުންގެ މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ ހަރަކާތްތަކުގައި މަޝްހޫލުވާންޖެހޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ މަސްރަޙުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަން ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ޙައްޤު، ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން، ބިދޭސީ ނޫސްވެރިންނަށްވެސް އޮންނާނެ. އެކަމަކު އެ ނޫސްވެރިންވެސް ވާނެ، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވައިދުތަކަށް ކިޔަމަންވާން. ޚަބަރު ކަވަރު ކުރަން އުޅޭ އިރު، އެ ނޫސްވެރިއަކު ތަމްސީލު ކުރާ ނޫހުން ދީފައިވާ ޕްރެސްކާޑުތައް ގެންގުޅެން ވާނެ. އަދި ނޫސްވެރިންގެ ޒިންމާއިން ބޭރު އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި، އެމީހަކު ބައިވެރިވެގެންވެސް ނުވާނެ
ޝާއޯ ލީޖިއާން؛ ޗައިނާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން

ޝާއޯ މިހެން ވިދާޅުވީ، ޝަންހާއީގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ކަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު އެ ސްޓޭޝަންގެ ރިޕޯޓަރުންގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓަރަކަށް ހަމަލާ ދީ، ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާ ކަމަށް، އިނގިރޭސި ބްރޯޑްކާސްޓަރ – ބީބީސީއިން ހާމަ ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝާއޯ ވިދާޅުވީ، އަނިޔާ ލިބުނު މީހެއްގެ ކާޑު، ބީބީސީއިން ކުޅެމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އަމާޒު ކުރައްވާފައެވެ.

ނޫސްވެރިޔަކަށް އަނިޔާކޮށް، އެތައް ގަޑިއިރެއް ވަންދެން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ސަރުކާރުންވެސް ވަނީ ޗައިނާއަށް ފާޑުކިއާފައެވެ. އަދި އެއީ ވަރަށް ހައިރާން ކުރަނިވި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށްވެސް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޗައިނާގައި މިހާރު  ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން، އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ސަމާލުކަން ޗައިނާއަށް ހުއްޓިފައި ވާ އިރު، ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރުން ދަނީ، ފާޑުކިއުންތަކުގެ ދިފާޢުގައި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަމުންނެވެ. މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ނޮވެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު ދެންނެވުނު ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޝާއޯ ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއަކީ ޤާނޫނުން ވެރިކަން ހިންގާ ޤައުމެއް ކަމަށާ، އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ފުރިހަމައަށް ހިމާޔަތް ކުރެވިފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ، ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއަކީ ޤާނޫނަކުން ވެރިކަން ހިންގާ ޤައުމެއް. ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަކީވެސް، ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން، ޝަރުޢީ ޙައްޤުތަކަކާއި މިނިވަންކަމެއް ލިބި، ކަށަވަރު ވެފައިވާ ބައެއް. ހަމަ އެއާއެކު، ކޮންމެ ޙައްޤަކާއި މިނިވަންކަމެއްގެ ބޭނުންވެސް ހިފަން ޖެހޭނީ، ޤާނޫނީ ކަނޑައެޅި އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން
ޝާއޯ ލީޖިއާން؛ ޗައިނާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން

މިހާރު ޗައިނާގައި ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކަކީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ޓިއަނަމަން ސްކޮއަރގައި އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލޭ އޮހުރުވުން ބޮޑު މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އެންމެ ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތައް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކަކީ، ޝީންޖިއާންގް ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިޘާއެއްގައި އެޕަރޓްމަންޓްތަކެއްގައި ބަޔަކު ތާށިވެގެން މަރުވި ހާދިޘާއާ ގުޅިގެން ފެށި މުޒާހަރާތަކެކެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި އެމީހުން މަރުވީ، ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ނަމުގައި ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ހަރުކަށި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް