ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:31
ޓިއުނީޝިޔާގެ ކޯޗު ކަދްރީ
ޓިއުނީޝިޔާގެ ކޯޗު ކަދްރީ
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ފުޓުބޯޅައިގައި އެއްވެސް ކަމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ނޫން: ކަދްރީ
 
ޓިއުނީޝިޔާ އަށް ފުރުސަތު އޮތް، އެ ގްރޫޕްގައި އެ މީހުން "ދިރި އެބަ އޮތް"

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި އެއްވެސް ކަމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޓިއުނީޝިޔާގެ ކޯޗު ޖަލީލް ކަދްރީ ބުނެފިއެވެ.

ކަދްރީ މިހެން ބުނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ޓިއުނީޝިޔާ އަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަަމަށާއި އެކަން ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ކަދްރީ ބުނީ އެކަން ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަން އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އަދިވެސް ޓިއުނީޝިޔާ އަށް ފުރުސަތު އޮތް ކަަމަށާއި، އެ ގްރޫޕްގައި އެ މީހުން "ދިރި އެބަ އޮތް" ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ކަދްރީ ބުނީ ޒިންމާތަކަށް ރަނގަޅަށް އަހުލުވެރިވެގެން ތިބި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކަދްރީ ބުނީ މެޗުގައި ކުޅެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކެތްތެރިކަމާއި، ހިތްވަރު އޭނާގެ ޓީމުގައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ފަހު މެޗު ރަނގަޅު ރޫޙެއްގައި ކުޅުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އައި ނަމަވެސް އެކަމަށް އިހުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، ފަހުރުވެރި ރޫހެއް ދެއްކުމަކީ އިސްކަންދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޕޮޒޮޓިވް ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް ބޭނުންވާ ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރު ޓީމުގައި އެބަ އޮތް. އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ފަހު މެޗު ރަނގަޅަށް ކުޅުން. ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އައި ނަމަވެސް، އެކަން ޤަބޫލު ކުރާނަން އަހަރަމެން. އެކަމަކު އަހަރަމެންގެ އުންމީދު މި ކުޅުންތެރިންނާމެދު އެބަ އޮތް، ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް ފަހުރުވެރި ނަތީޖާއެއް ހޯދޭނެ.
ޖަލީލް ކަދްރީ / ޓިއުނީޝިޔާގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ކަދްރީ ބުނީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެޗުގައި ކުޅެން ޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިނުންނާ ދެކޮޅަށް ކަމަށާއި، ޓިއުނީޝިޔާގެ މިޝަންގައި ހުރި އުނދަގޫ ކަންތައްތައް ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ. ކަދްރީ ބުނީ ފްރާންސް އަކީ ޓެކްޓިކަލީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، ހުނަރުވެރި ޓީމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ޓިއުނީޝިޔާ ބަލިކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރަމުން އޭނާ ބުނީ، ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ޓީމަށް އިތުބާރު އޮންނަ ކަމަށެވެ.

ކަދްރީ ބުނީ އޭނާއާއެކު ޓީމުގައި 26 ކުޅުންތެރިން އެބަ ތިބި ކަމަށާއި، އެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ގުނޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް އެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ވެސް ހިތްވަރަކާއި، އިތުބާރު އޮތް ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ޑީ ގައި ފްރާންސް އަދި ޓިއުނީޝިޔާ ބައްދަލު ކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 20:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް