ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 05:41
ކުޑަކުދިންތަކެއް މޫދުގައި މަޖާކުރަނީ
ކުޑަކުދިންތަކެއް މޫދުގައި މަޖާކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ރަޖިސްޓްރީކުރުން
އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީނުކޮށްފި ނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަން ފާސްކޮށްފި
 
ޖޫރިމަނާ ކުރާއިރު ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވުނު ހާލަތަށް ރިއާޔަތް ކުރާނެ
 
ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ 10،000 ރުފިޔާއިން

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީނުކޮށްފި ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި، އުފަންވުމާއި މަރުވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމާބެހޭ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ. މި ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި 58 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 52 މެންބަރުން ވޯޓުންނެވެ. ބިލު ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ 26 މެންބަރުންގެ ވޯޓެވެ.

މި ބިލަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް މުއިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި ބިލެކެވެ. މި ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުއްޖަކު، އުފަންވާތާ ހަތް ދުވަސް ނުވަތަ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްފިނަމަ 10،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ އެ ހާލަތް މެދުވެރިވި ސަބަބަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކު އުފަންވާތާ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޫޅުމާ ފޯމާ އެކު، ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާގެ މައްޗަށް މި ބިލުން ވަނީ ލާޒިމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވިހާ ކުދިން، އެ ގައުމެއްގައި އުފަންވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާ އެކު، ރާއްޖެ އަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބިލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ ކުދިން އުފަންވާ ތާރީހުން ފެށިގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓިފިކެޓް ހައްދަން، ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފޫޅުމާ ފޯމުގައި ބައްޕައަށް ސޮއިނުކުރެއްވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މަންމައަށް ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މަންމައަށް ސޮއި ނުކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބެލެނިވެރިޔަކަށް ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލުން އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަށާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުން މަރު ސާބިތުކުރުމަށް ފަހު، މަރުވި މިހާގެ ވާރިސުން އެކަން ލަސްނުކޮށް ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެ ކަމަށްވެސް ބިލުގައިވެއެވެ.

މި ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ފޫޅުމައި ފޯމާއި އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި މަރު ފޯމު އަދި އައިޑީކާޑަށް ސައްހަ ނޫން ބަދަލެއް ގެނެސްފި ނަމަ، އާންމު މީހަކު 10،000 ރުފިޔާ އާއި 15،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އަމަލެއް ކުރީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ނަމަ 15،000 ރުފިޔާ އާއި 25،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް