ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 20:45
ރަޖްވްންތު އޭނާގެ ބައްޕައާއި އެކު
ރަޖްވްންތު އޭނާގެ ބައްޕައާއި އެކު
ގޫގުލް
ރަޖްވަންތުގެ ވާހަކަ
ފައިތިލައިގައި އާދަޔާ ހިލާފު އައިބެއް ހުރި ކުއްޖާއަށް 18 އަހަރު ފަހުން ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި އައު އުއްމީދެއް!
 
ބަލި ޖެހިފައިވަނީ ކުއްޖާގެ ވާތު ފަޔަށް
 
އިންޑިއާގެ ޕަންޖާބުގެ ކުޑަ އަވަށަކަށް އުފަން އުމުރުން 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް
 
ކްލަބް ފޫޓް ނަމަކަށް ކިޔާ ބައްޔެއް ޖެހިފައި ހުރި ކުއްޖެއް

އިންޑިއާގެ ޕަންޖާބުގެ ކުޑަ އަވަށަކަށް އުފަން އުމުރުން 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ރަޖްވަންތު ކޯރް އަކީ އުފަންވިއިރު ކްލަބް ފޫޓް ނަމަކަށް ކިޔާ ބައްޔެއް ޖެހިފައި ހުރި ކުއްޖެކެވެ. މި ބަލި ޖެހިފައިވަނީ ކުއްޖާގެ ވާތު ފަޔަށެވެ.

މި ބަލީގެ ސަބަބުން ވާތު ފައިގައި 8 އިނގިލި ހުރުމުން ރަޖްވަންތަށް ވަނީ ހިނގަން އުނދަގޫވެ ހެޔޮވަރު ފައިވާނެއް ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ފައިގެ މި ބަލީގެ ސަބަބުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ހުރަސް އެޅި އާއިލާގެ އެހެން މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަންވަނީ ހޯދުމަށް ރަޖްވަންތަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ މާލީ ހާލަތު ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންވެސް މިހާތަނަށް ވަނީ ކުރެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

މިކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ކުޑަ އުޖޫރައެއް ލިބުމުގެ ސަބަބުން އޮޕަރޭޝަނަށް ޚަރަދު ކުރެވޭވަރަށް އަތުގައި ފައިސާ ނެތުމުން އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމާ ދެރަވެ ހިތާމަކުރެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ލިބުނު އެހެން ކުދިންނަކީ މިކަހަލަ އެއްވެސް ނުކުޅުދުންތެރިކަމެއް ހުރި ކުދިން ނޫން ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ރަޖްވަންތްއަށް މި ނުކުޅުދުންތެރިކަން ކުރިމަތިވެފައިވުމުން، އޭނާ އެކަމާ ވަރަށް ފިކުރު ބޮޑުވެ ހާސްވާކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރަޖްވަންތު ވަނީ އިންޑިއާގެ ނެޝެނަލް ހެލްތް މިޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭ ކޭމްޕަކަށް ގޮސްފައެވެ. މި ކޭމްޕްގައި ރަޖްވަންތަށް އޮތޯޕީޑިކް ސާޖަންއެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ރަތަންލާލް މިއްތަލްއާ ވަނީ ދިމާވެފައެވެ. އަދި ޑރ ރަތަންލާލް ވަނީ ރަޖްވަންތުގެ އޮޕަރޭޝަން ހިލޭ ކޮށްދިނުމަށް އާއިލާއަށް ވަޢުދުވެ މިދިޔަ އަހަރު އޮގަސްޓް މަހު އޮޕަރޭޝަން ކޮށްދީފައެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ނިންމާލުމަށްފަހު ޑރ ރަތަންލާލް ވިދާޅުވީ މި ބައްޔަކީ ވަރަށް މަދުން ފެންނަ ބައްޔެއް ކަމަށާއި ރަޖްވަންތްގެ ފައިގައި  8 އިނގިލި ހުރިއިރު، އެއް އިނގިލި ހުރީ ފައިތިލައިގެ އެތެރެއަށްވާ ގޮތަށް އުފެދިފައި ކަމަށެވެ.

ޑރ ރަތަންލާލް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފަރުވާ އިތުރަށް ލަސްވިނަމަ ރަޖްވަންތުގެ ތަނބި ކައްޓަށާއި ކަކުލަށް ގެއްލުން ލިބުނީސް ކަމަށެވެ. އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މި ކަހަލަ ސާޖަރީއެއް އެއްވެސް ޑޮކްޓަރަކު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އޭނާއަށް މި އޮޕްރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކީ ނިންމާލެވެމުން އެކަމާ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

ސާޖަރީކޮށް ނިމުނުއިރު ރަޖްވަންތުގެ ވާތު ފައި 2.5 އިންޗިއަށް ކުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ފައިގެ ކުރުވި ބައި ދިގު ކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް 3 މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރ ވަނީ ވަޢުދުވެފައެވެ.

ރަޖްވަންތުގެ ފައި އެއްކޮށް ރަގަޅުވާން ސާޖަރީއަށް ފަހު ވަރަށް ގިނަ މަސްތަކެއް ވަންދެން ފިޒިއޯތެރަޕީ ހަދައިފައިވާ ކަމަށްވެސް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ސާޖަރީ ހިލޭ ކުރެވުމުން ރަޖްވަންތު ބުނީ އޭނާ ޑރ ރަތަންލާލަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާނެ ގޮތެއްވެސް އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އޮޕްރޭޝަން ކުރެވެމުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަށްވެސް އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް ފައިވާނަށް އެރޭނެ ކަމަށާ އޭނާގެ އުންމީދަކީ ޓީޗަރަކަށް ވުން ކަމަށެވެ.

ރަޖްވަންތު ބުނީ ސާޖަރީގެ ސަބަބުން އޭނާ ދެކެމުން އައި ހުވަފެންތައް ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން ދިޔަކަމަށާއި އޭނާ ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެންތައް ހުއްޓާނުލާނެކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލަކަށް އުންމީދު ކުރާކަމަށްވެސް ރަޖްވަންތު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް