ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 15:13
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތައް
ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން، ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ: މާރިޔާ
ނިރުބަވެރިކަމުގެ ހިރާސް ކުޑަކޮށް، ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރުމަށް އެހީވެދިނުމުގެގޮތުން ހިންގާ މަޝްރޫއު ވަނީ އިފްތިތާހުކޮށްފައި
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ފާހަގަކުރެވޭ

ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިރުބަވެރިކަމުގެ ހިރާސް ކުޑަކޮށް ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީވެދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް, ހޯމަ ދުވަހު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ނިރުބަވެރިކަން ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބޭނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ދެނެގަނެގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަމައެކަނި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްގެން ހައްލުކުރެވޭވަރަށްވުރެ އެ މައްސަލަ މާ ބޮޑުކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައިއިރު ރާއްޖެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅެމުން ދިއުމާއެކު، ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން އިންތިހާއަށް މުހިންމުވިކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމާއި ގާނޫނީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ޕްލޭނަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށް ވުމާއެކު، އެއީ ހަމައެކަނި ސަލާމަތީ އިދާރާތަކަށް އެކަނި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް