ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 13:25
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް
އަރަބިއްޔާ އިމާރާތްކުރަން އިތުރު 8 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ހުށަހެޅުމުން ފާހެއް ނުވި
 
އެ ހުށަހެޅުން ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް 14 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވި އިރު އެ އިސްލާހު ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް 55 މެންބަރުން ވަނީ ވޯޓުދެއްވާފައި
 
އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު ކުރިން ބޭނުން ކުރި އަރަބިއްޔާ އިމާރާތް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލީ އެތަނުގައި ރެނދުލައި އެތަން ބޭނުންކުރަން ރައްކާތެރިނުވުމުން

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅަން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިހާރު ހިމަނާފައިވާ 6.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުން 8 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެކަމުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރަން މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްނުކުރަން މެންބަރުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރު ސައީދު ވަނީ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުމަށް 2023 ވަނަ އަަހަރުގެ ބަޖެޓަށް 8 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރެއްވީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް 14 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވި އިރު އެ އިސްލާހު ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް 55 މެންބަރުން ވަނީ ވޯޓުދެއްވާފައެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް، ޖުމްލަ 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާާ ކުރާ ކޮމިޓީން ފާސް ކުރީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ބަޖެޓް ދިރާސާ ކޮމިޓީގައި އައު ބައެއް ކަންކަން ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެ ބަޖެޓަށް 124.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 6.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި އިރު އަރަބިއްޔާގެ އައު އިމާރާތެއްގެ ވާހަކަ ބަޖެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ. އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ނަމުގައި އިމާރާތެއް އެޅުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާތީ އެކަމާއި މެންބަރުން ވެސް އޭރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ. އަދި ގުޅިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް ވަކިން ފައިސާ ހިމެނިފައި ނުވަނީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން ކަމަށެވެ.

ބާ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ހުރި ބިމުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަރަބިއްޔާގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު ކުރިން ބޭނުން ކުރި އަރަބިއްޔާ އިމާރާތް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލީ އެތަނުގައި ރެނދުލައި އެތަން ބޭނުންކުރަން ރައްކާތެރިނުވުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް