ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 13:43
ޓެރަރިޒަމްގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ޔޫއެން އާއި އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަޝްރޫޢުއެއް ފެށުން
ޓެރަރިޒަމްގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ޔޫއެން އާއި އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަޝްރޫޢުއެއް ފެށުން
ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތައް
ޓެރަރިޒަމްގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ޔޫއެން އާއި އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަޝްރޫޢުއެއް ފަށައިފި
 
ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަަމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ޓެރަރިޒަމް ނުވަތަ ނިރުބަވެރިކަމުގެ މައްސަލަކަމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ފާހަގަކުރައްވާ

ޓެރަރިޒަމްގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ޔޫއެން އާއި އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަޝްރޫޢުއެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށާއި ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ސަލާމަތީކަންކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ޔޫއެން އާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢު ވަނީ އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަވަމުން އީޔޫ އިން ރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ލާސް ބްރެޑަލް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގައި ސިޔާދަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއުއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ބައެއް މަޝްރުޢޫތަކުގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށް ވުރެ އިތުރު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔޫއެން އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެތެރިން ހަސްވެލް ވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކަކީ ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން މުޅި ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ހައްސާސް މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަންކަން ހައްލުކުރަން ދިރާސާތައްކޮށް، އެ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ދެމެހެއްޓެނެވި ސިފައެެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަަމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ޓެރަރިޒަމް ނުވަތަ ނިރުބަވެރިކަމުގެ މައްސަލަކަމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް