ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 13:00
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ސިއްހީ ވުޒާރާގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތައް ފާސްކުރަން މަޖިލީހަށް
 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާއަށް ގެނައި ބަދަލުތައް ފާސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިން ކުރަމުންގެންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތައް ފާސްކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ފޮނުއްވި ސިޓީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާދެއްވީ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާމެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ވުޒާރާތަކުގެ ހިންގުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ޖެހެއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއާ އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓު ހިއްސާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހު އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް