ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:23
ސްވިޒަލެންޑުގެ ކޯޗު މުރާދް ޔަކީން
ސްވިޒަލެންޑުގެ ކޯޗު މުރާދް ޔަކީން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ނޭމާ ނެތް ނަމަވެސް ސްވިޒަލެންޑުގެ ޓާސްކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ
 
ސްވިޒަލެންޑުން މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ މީހުންގެ ޓާސްކަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމުގެ ތަރި ނޭމާ ޖޫނިއާ އަށް މެޗުގައި ނުކުޅެވުނު ނަމަވެސް ސްވިޒަލެންޑު ކުޅުންތެރިންގެ ޓާސްކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ކޯޗު މުރާދް ޔަކީން ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ބްރެޒިލް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މެޗުގައި ނޭމާ އަށް ނުކުޅެވޭއިރު، ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު ޑެނީލޯ އަށް ވެސް ނުކުޅެވޭނެއެވެ. ޔަކީން ބުނީ ނޭމާ ނެތް ނަމަވެސް ބްރެޒިލްގައި މޮޅެތި އެހެން ކުޅުންތެރިން ތިބި ކަމަށެވެ. އަދި އެއް ފެންވަރުގެ ތިން ޓީމު ހެދޭނެ ވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ބްރެޒިލްގައި ތިބި ކަމަށެވެ. ޔަކީން ބުނީ ސްވިޒަލެންޑުން މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ މީހުންގެ ޓާސްކަށް ކަަމަށާއި، އޭރަށް ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ބްރެޒިލް މެޗަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު މެޗުތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޔަކީން އެދުނީ އެ ސުވާލު މެޗަށްފަހު އޭނާއާ ކުރުމަށެވެ. އޭނާ މެޗުގެ ކުރިން އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށް ބުންޏެވެ. ޔަކީން ބުނީ އޭނާ އަދި އެކަމާ މެދު އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވިސްނާ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ހުރިހާ ވެސް ވިސްނުމެއް ހުރީ ބްރެޒިލްގެ މެޗަށް ކަމަށެވެ.

އަހަރެންނާ ތިޔަ ސުވާލު ކުރޭ މެޗަށްފަހު. ތިޔަ ސުވާލަށް އަހަރެން އަދި ތައްޔާރެއް ނޫން، އަދި ތެދުތެދަށް ބުނާނަމަ އެކަމާ އަހަރެން ނުވެސް ވިސްނަން. މިވަގުތު އަހަރެން މިހުރީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެޗުގައި ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ކުރިމަތިލާން.
މުރާދް ޔަކީން / ސްވިޒަލެންޑުގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ޔަކީން ބުނީ ބްރެޒިލް މެޗުން ސްވިޒަލެންޑަށް މޮޅުވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ މެޗުތަކުން ފެންނަ ނަތީޖާ އިން އެކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަން ބިނާވެގެންދާނީ އެ ދުވަހެއްގެ މެޗުގައި ޓީމުގެ ފޯމު ދެމި އޮންނަ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ބްރެޒިލްގެ ފެންވަރު އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތަށް ބެރެޒިލް އައިސް އޮތީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ވާން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ ބްރެޒިލް މެޗުގައި ރަނގަޅު ޑިސިޕްލިންއަކާއެކު ކުޅެފިނަމަ އެއީ ސްވިޒަލެންޑަށް ރަނގަޅު މެޗަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޔަކީން ބުނީ މުޅި ޓީމު އޮތީ މެޗަށް ތައްޔާރަށް ކަަމަށާއި، އުއްމީދަކީ ނަތީޖާ ނެރުން ކަމަށެވެ.

ސްވިޒަލެންޑު އަދި ބްރެޒިލް ބައްދަލު ކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 21:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް