ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:31
ޖީހާން މަހްމޫދު
ޖީހާން މަހްމޫދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުން
ފާރަވެރި އިދާރާތަކަށް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި: ޖީހާން
 
ކަންކަން އިސްލާހުކުރެވޭނީ އެއީ ސަރުކާރަށް އަންނަ ގޮންޖެހުމެއް ކަމުގައި ނުދެކި، އެކަމުން ގައުމަށް އަންނަ ބަދަލާމެދު ވިސްނައިގެންކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ފާރަވެރި އިދާރާތަކަށް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރިކަމަށް, ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ޖީހާން މަހްމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ، އަނިޔާކުރުމާ ދެކޮޅަށް، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރއާ އެޗްއާރްސީއެމްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ޖީހާން ވިދާޅުވީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއެއް (އެން.ޕީ.އެމް) ހުރިއިރު ބަންދުކޮށްފައި މީހުންނަށް ލިބޭ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ ވަރަށް އުނދަނގޫ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭރު މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް އެދުމަށްފަހުވެސް ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި ގަޑިއެއްހާއިރު މަޑުކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ އެފަދަ ތަނެއްގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވިނަމަވެސް، މޮނިޓަރިންގ ބޮޑީއަކަށް ނުވަތަ ފާރަވެރި އިދާރާއަކަށް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފަރަގެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވި ނަމަވެސް، އިދާރާތައް ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތްކޮށް ޕްރެޝަރ ބޮޑުވާ ހިސާބުން ގޮންޖެހުމަކަށް ވާކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ހިސާބުން އަނިޔާލިބުން ހުއްޓުވުމަކީ ހަމައެކަނި އިދާރާތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް ކަަމަށް ބެލެވެން ފަށާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި އުނދަނގޫތަކާ ދިމާވާ ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުން ކަމަށް ވެސް ޖީހާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމަކީ ހަމައެކަނި އެކުލަވާލާ އުސޫލުތަކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ޖީހާން ވަނީ އަދިވެސް އިސްލާހުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކަންކަން އިސްލާހުކުރެވޭނީ އެއީ ސަރުކާރަށް އަންނަ ގޮންޖެހުމެއްކަމުގައި ނުދެކި، އެކަމުން ގައުމަށް އަންނަ ބަދަލާމެދު ވިސްނައިގެންކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 15 ފެބުރުއަރީ 2006ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީގްކޮށްފައިވާ “ދި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދި ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ (އޮޕްކެޓް)"ގެ ދަށުން ކޮންމެ ދައުލަތަކުންވެސް އެ ދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަހައްދެއްގައި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް، ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. މި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް)އާ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި އެން.ޕީ.އެމް ހިންގާނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ދަށުން، ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް، 2007 ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހު ނިންމަވައި، ވަކި މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކޮށް، އެމަސައްކަތް 2008 އެޕްރީލް 28ގައި ރަސްމީކޮށް ފެށިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ
އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުންތަކެއްގެ އީމެއިލް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ދަޢުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަނީ ބިރު: ޖީހާން
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
ވެންޓިލޭޓަރު ވައްކަމޭ ކިޔައިގެން ދެއްކި ވާހަކައަކީ ރޯބުހުތާން ދޮގުކަން މިއަދު ޔަގީންވެއްޖެ - ޖީހާން
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ބާތިލުނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދިން - އެޗްއާރްސީއެމް