ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:28
ޓިއުނީޝިޔާގެ ކޯޗު ކަދްރީ
ޓިއުނީޝިޔާގެ ކޯޗު ކަދްރީ
ޓްވީޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ރަނގަޅު، ދެން ބޭނުންވަނީ ނަތީޖާ: ކަދްރީ
ކަދްރީ ބުނީ މުބާރާތުގެ ކުރިން ޖޫން މަހާ ހިސާބު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ވެސް ކުޅުނު ކަމަށާއި، ޖުމުލަކޮށް ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ނުކުންނައިރު، ޓިއުނީޝިޔާ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި ދެން ބޭނުންވަނީ ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް ނަތީޖާ ނެރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖަލާލް ކަދްރީ ބުނެފިއެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކަދްރީ ބުނީ މުބާރާތަށް ދުރާލައި، ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެންމެ ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތައް ވެސް ދިޔައީ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަދްރީ ބުނީ މުބާރާތުގެ ކުރިން ޖޫން މަހާ ހިސާބު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ވެސް ކުޅުނު ކަމަށާއި، ޖުމުލަކޮށް ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އަދި ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ބައިވަރު ކަންކަން ދަސްވި ކަމަށެވެ.

ޓިއުނީޝިޔާ ޓީމުގެ ސްޓްރައިކަރ އިސާމް ޖެބާލީ ބުނީ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންނަކީ އަބަދުވެސް އެއް ނަންބަރު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިންނަށް ސަޕޯޓު ދިނުމުގައި ޓިއުނީޝިޔާގެ ސަޕޯޓަރުންނަކީ އެއް ވަަނައިގެ ބައެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޤަތަރުގައި މުބާރާތް ކުޅުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަަށް ވެސް އިހުސާސް ވަނީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ކުޅެވޭ ކަހަލަ އިހުސާސެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މެޗުން މޮޅުވެ، ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެެނެސްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ޓިއުނީޝިޔާ އަށް ވަރަށް އުނދަގޫ މެޗެއްކަން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ މެޗުގެ މުޅި 90 މިނެޓު ވާނީ ބާރުބޮޑު ވަގުތުކޮޅަކަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މުޅި ޓީމު އޮތީ އެ މެޗަށް ފުރިހަަމަ އަށް ފޯކަސް ކޮށްގެން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މި ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓިއުނީޝިޔާގެ ކޯޗު ކަދްރީ ބުނީ އެމީހުންނާއި ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ހުރިހާ ޓީމެއް ވެސް ތިބީ އަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޤައުމުގެ ޘަގާފަތާއި، އުސޫލު އަދި އާދަކާދައަށް ފުރިހަމަ އަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޤަތަރުގެ އުސޫލުތަކަށް ތާބާވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް ޓިއުނީޝިޔާ އިން ނުކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 21:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް