ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 11:15
ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް؛ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް
ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް
ސްޕެޝަލް ކައުންސެލްއެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ސިޔާސީ އަބުރުކަތިލުމުގެ ސިލްސިލާ ޖަރީމާއަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވި ބޮޅު: ޓްރަމްޕް
 
ސްމިތު ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނީ، ވައިޓްހައުސްއިން އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިއުންތަކާ މެދު ޓްރަމްޕް ޢަމަލު ކުރެއްވި ގޮތާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޙްޤީޤުތައް
 
ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްސާސްކަން ބޮޑު ކޭސްތަކާ ގުޅުންހުރި ތަޙްޤީޤުތަކަށް ބައެއް ފަހަރު، ސްޕެޝަލް ކައުންސެލުން ޢައްޔަން ކުރޭ

ޢަދުލު އިންސާފާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އޭނާއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަޙްޤީޤުގެ ކަންކަން ބެލުމަށް، ސްޕެޝަލް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކާ ބެހޭ ހާއްސަ ޕްރޮސެކިއުޓަރު ޖެކް ސްމިތު ހަމަޖެއްސުމަށް، ބަންޑާރަ ނައިބު މެރިކް ގަރލަންޑް ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ، ވަކި ކަމެއް ހާސިލު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށް، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓްރަމްޕާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި ހިންގަމުންދާ މަތީ ފަންތީގެ ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭ ކަންކަން ގާތުން ބެލެހެއްޓުމަށް، ސްޕެޝަލް ކައުންސެލްގެ މަޤާމަށް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ސްމިތު ހަމަޖައްސާފައި ވާ ކަން، ގާލަންޑް ޢިއުލާން ކުރެއްވީ، އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2024 ގައި ވާދަ ކުރައްވާނެކަން ޓްރަމްޕް ޢިއުލާން ކުރެއްވިތާ އެންމެ 3 ދުވަސް ފަހުންނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި ޓްރަމްޕާ ވާދަ ކުރައްވާ ކުރި ހޯއްދެވި އެމެރިކާގެ އަދުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންވެސް ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރު 2 ވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަލައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވާފައެވެ.

ސިޔާސީ ގޮތުން ހައްސާސްކަން ބޮޑު ކޭސްތަކާ ގުޅުންހުރި ތަޙްޤީޤުތަކަށް ބައެއް ފަހަރު، ސްޕެޝަލް ކައުންސެލުން ޢައްޔަން ކުރެއެވެ. އެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެވޭ މީހަކު، އެ ތަޙްޤީޤުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި، ޖަސްޓިސް ޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ ޢަދުލު އިންސާފާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ބާރުގެ ބޭރުން، ހިސާބަކަށް މިނިވަންކަން ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދެތިން އެއްޗެއް ބުނެލާލަން، ބައިޑަންގެ ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރުން ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއިން ކުރި ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން. އެއީ ބާރުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމުގެ ޢަމަލެއް. މީގެ އެތައް ޒަމާނެއް ކުރިން، ސިޔާސީ ފައިދާއަށްޓަކާ ހިންގާ، ސިޔާސީ ޢަބުރުކަތިލުމުގެ ސިލްސިލާ ޖަރީމާއަށް އެންމެ ފަހުން އިތުވި ބޮޅު. ހީކޮށްގެން އަސްލު ހުރީ، ޢަބުރުކަތިލާ، ކަފުންކޮށް، ސަންދޯކުގަ އެންމެ ފަހު މޮހުރު ޖަހައިފި ކަމަށް. އެކަމަކު މި ލިބުނީ ސްޕެޝަލް ކައުންސެލްއެއް ޢައްޔަން ކުރި ޚަބަރު.
ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް؛ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް

މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ސްމިތު ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، ތަޙްޤީޤު ދުވެލި މަޑުޖެހިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ގޮތް ނިންމަވާނީ، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ އިންސާފުވެރި އުސޫލުން ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނުކުމެ، ކޮންމެ ފަދަ ޙުކުމެއް އިއްވަވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ތަޙްޤީޤުތަކައިގެން ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ސްމިތު ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނީ، ވައިޓްހައުސްއިން އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިއުންތަކާ މެދު ޓްރަމްޕް ޢަމަލު ކުރެއްވި ގޮތާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޙްޤީޤުތަކެވެ. އެ ތަޙްޤީޤަކީ، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު، ބާރުތައް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް ޓްރަމްޕް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތި ކުރެއްވިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޙްޤީޤުތަކެކެވެ.

ފްލޮރިޑާގައި މިހާރު ޓްރަމްޕް ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ މާރްއަލާގޯގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި އިވެންޓެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވަނީ، މިއީ ބާރުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމުގެ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

ބައިޑަންއަކީ ކޮރަޕްޓްވެ، ސިޔާސީ ގޮތުން ނާޤާބިލު މީހެއް. ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި އެނޫންވެސް މީސްމީހުންގެ އަތުން ބައިޑަން ނަގާފައިވާ ފައިސާއަށް ނިކަން ބާލާލަބަލަ. ބޮޑުބައި ނަގާފައި ހުންނާނީ އޭނަގެ ދަރިފުޅު، ހަންޓަރ މެދުވެރިކޮށް. އެއީ ކޮރަޕްޓްވެފައި ވާ ޑްރަގް އެޑިކްޓްއެއް. އެއީ ބައްޕައަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދޭ ދަރިފުޅު. ކޮބާ އެމީހުންގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރު؟ ރިޔާސީ ރޭހުގަ ވާދަކުރާނެކަން އިޢުލާން ކުރި ހިސާބުން، އެމީހުން ބުނެފި މިކަން ކުރަން ޖެހޭނޭ. ބައިޑަންވެސް އޮތީ އިޢުލާންކޮށްފަ ރޭހުގަ ވާދަ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަން. ކޮބާ އެމީހުންގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރު؟ އަހަރަމެންނަކީ މަޢުސޫމް ބައެއް. ޚިޔާލަށްވެސް ނުގެނެވޭނެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ބެލި ކަމުގައި ވިއަސް، އެމީހުންގެ މަޢުސޫމުކަމެއް ނެތް. ޙަޤީޤަތް އެއޮތީ ހާމައަށް ފެންނަން. އެ ލެޕްޓޮޕްގަ އެޔޮތީ އެ ޖަރީމާތަކުގެ ދެލިކޮޕީ.
ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް؛ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް

ޓްރަމްޕްއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޝަރީއަތުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ގާތުން ބެލުމަށް ސްޕެޝަލް ކައުންސެލްއެއް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލުތަކަށް، ރައީސް ބައިޑަން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. މީޑިއާގައި ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ވާހަކަދެއްކެވި އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ، ރޮއިޓާޒްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާ ގޮތުގައި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ސްމިތު ޢައްޔަން ކުރުމުގައި ވައިޓްހައުސްގެ ދައުރެއް ނެތެވެ.

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ސްމިތު ވަނީ، ދަ ހޭގްގައި ހުންނަ ހާއްސަ ކޯޓުގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރުކަން ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން ކުރައްވާފައެވެ. އޭރު އޭނާ ހަވާލުވެ ހުންނެވީ ކޮސޯވޯގައި ކުރި ހަނގުރާމާގައި، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޝަރީއަތާއެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އާންމު ނަޒާހާތްތެރިކަމާ ބެހޭ ސެކްޝަނުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ނިއުޔޯކްގައި ފެޑެރަލް އަދި ސްޓޭޓް ޕްރޮސެކިއުޓަރެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ސްމިތު ވަނީ ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ފާއިތުވީ 5 އަހަރެއްހާ ދުވަހަށް ބަލާއިރު، މިއީ ޓްރަމްޕްގެ ޢަމަލުފުޅާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤަށް ސްޕެޝަލް ކައުންސެލްއެއް، ޖަސްޓިސް ޑިޕަރޓްމަންޓްއިން ޢައްޔަން ކުރި 2 ވަނަ ފަހަރެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި ޓްރަމްޕާއި ރަޝިއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުންތަކުގެ ތަޙްޤީޤަށް، ސްޕެޝަލް ކައުންސެލްއެއްގެ ގޮތުގައި އެފްބީއައިގެ ކުރީގެ ޑައިރެކްޓަރ ރޮބަރޓް މިއުލަރ ވަނީ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

އޯގަސްޓް 8، 2022 ވަނަ ދުވަހު ކޯޓު ޢަމުރެއްގެ ދަށުން އެފްބީއައިއިން މާރްއަލާގޯގައި ހިންގި ވަރުގަދަ ރެއިޑްގައި، އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އެތައް ހާސް ސިއްރު ލިޔެކިޔމެއް ވަނީ އަތުލައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް