ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 18:14
ޔޫކްރެއިންގެ ޒެޕޮރީޒިއާގައި ހުންނަ ނިއުކްލިއަރ ޕަވަރ ޕްލާންޓް
ޔޫކްރެއިންގެ ޒެޕޮރީޒިއާގައި ހުންނަ ނިއުކްލިއަރ ޕަވަރ ޕްލާންޓް
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ނިއުކްލިއަރ ޕަވަރ ޕްލާންޓަށް އަމާޒުކޮށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
 
ޝިއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޕަވަރ އޮޕަރޭޓަރު ވަނީ ޒެޕޮރީޒިއާ ޕަވަރ ޕްލާންޓް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީތަކަށް ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައި
 
ރަޝިއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޕަވަރ އޮޕަރޭޓަރު ވަނީ ޖެހި ޖެހިގެން ދެ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނުން އެސަރަހައްދަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައި
 
އައިއޭއީއޭ އިން ވަނީ މިފަދަ ހަމަލާތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން ބޮޑު ނިއުކްލިއަރ ކާރިސާއަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައި

ޔޫކްރެއިންގެ ޒެޕޮރީޒިއާގައި ހުންނަ ނިއުކްލިއަރ ޕަވަރ ޕްލާންޓަށް އަމާޒުކޮށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޒެޕޮރީޒިއާ ނިއުކްލިއަރ ޕަވަރ ޕްލާންޓަށް ހަމަލާތަށް އަމާޒުވެގެން ދިއުމާއެކު އިންޓަނޭޝަނަލް އެޓޮމިކް އެނަރޖީ އެޖެންސީ (އައިއޭއީއޭ) އިން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އައިއޭއީއޭ އިން ވަނީ މިފަދަ ހަމަލާތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން ބޮޑު ނިއުކްލިއަރ ކާރިސާއަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދެކުނު ޔޫކްރެއިންގައި ދެމުންދާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން 1986 ވަނަ އަހަރު ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ނިއުކްލިއަރ ކާރިސާ ހިނގި ސަރަހައްދާ އެންމެ 300 މޭލު ދުރުން އެފަދަ އަނެއް ހާދިސާ ހިނގާފާނެކަމުގެ ބިރު ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

އައިއޭއީއޭ އިން ބުނީ ހޮނިހިރު އަދި އާދިއްތަ ދުވަހު ޒެޕޮރީޒިއާ ޕްލާންޓަށް އަމާޒުކޮށް ވަރުގަދަ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާކަމަށެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި އިމާރާތްތަކަށާއި ޕްލާންޓްގައި ބައެއް ސިސްޓަމްތަކާއި އާލާތްތަކަށްވެސް ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމަށް އައިއޭއީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އައިއޭއީއޭގެ ޗީފް ރަފެއަލް ގްރޮސީ ވަނީ މިއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހަމަލާތަޢް ދެމުންދާ މީހަކު އެކަން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މިއީ އަލިފާނާ ކުޅުން ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ޒެޕޮރީޒިއާ ޕްލާންޓް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ރަޝިއާ އަދި ޔޫކްރެއިނުންވެސް ދަނީ އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓަށް ހަމަލާދޭކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރަމުންނެވެ.

ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޔޫކްރެއިނުން ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޕަވަރ ލައިންސްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދޭކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޕަވަރ އޮޕަރޭޓަރު ވަނީ ޒެޕޮރީޒިއާ ޕަވަރ ޕްލާންޓް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީތަކަށް ވެސް ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޕަވަރ އޮޕަރޭޓަރު ވަނީ ޖެހި ޖެހިގެން ދެ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނުން އެސަރަހައްދަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މިކަމާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ސީދާ ބަހެއް އަދި ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ޒެޕޮރީޒިއާ ޕަވަރ ޕްލާންޓަކީ ޔޫކްރެއިންގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ޕްލާންޓެވެ. ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ދަށަށް ޒެޕޮރީޒިއާ ޕްލާންޓް ގެންދިއުމާއެކު ޔޫކްރެއިނަށް ވަނީ އެސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބެކަޕް ޖެނެރާޓަރު ބޭނުންކުރަން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް